Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2557

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาย วิษณุ ฐิติเวชญาคุณ
0002นาย ศิริวรรณะ มิ่งโอโล
0003นางสาว นุสรา ศรีกุล
0004นาย จักรภพ นาคฤทธิ์
0005นางสาว จุธาทิพย์ แจ่มกระจ่าง
0006นาย จารึก อินชูวงษ์
0007นางสาว สรญา โสมโสพิน
0008นาย ณัฐพล โสมโสพิน
0009นางสาว เกษร ไตรวิทยพาณิชย์
0010นางสาว สุพรรษา สาลีบท
0011นางสาว สุพัตรา วังศรีทอง
0012นาย ปุรินทร์ สำเนียงหวาน
0013นาง เกศินี เจริญกิตติพร
0014นาย ชาญสุวัชร์ ทองวิเศษกุล
0015นางสาว วราพร เทศน์สาลี
0016นางสาว อารียา พรมมาเขียว
0017นางสาว รติกร อาศิรพงศ์พิศิษฐ์
0018นาย วิชาญชัย สุขพะนัด
0019นางสาว จุฑาทิพย์ มะลิวงค์
0020นางสาว วรางคณา แจ่มใส
0021นางสาว รัชดาพร สุธาโภชน์
0022นาย ธนภัทร เที่ยงธรรม
0023นางสาว พัชราภรณ์ เรืองรอง
0024นาย อดิศร ทองอุดม
0025นาง สุรีย์พร มนต์สวัสดิ์ชัย
0026นาย อัครชานนท์ โขมพัฒน์
0027นาย สกล บุตรดี
0028นางสาว กรกวิณ กาญจนมัณฑนา
0029นาย ตวงวุฒิ ปัญญาดิลก
0030นางสาว ญดาชิณี ภูมิภาค
0031นางสาว นาริสา แปเลาะ
0032นางสาว ปนัดดาพรรณ ยิ้มสรวล
0033นาย ธีระเดช อรุณวณิช
0034นาย ชิษณุพงศ์ จักรวิทย์ธำรง
0035นาย ธัชพงศ์ โมฬา
0036นางสาว อุรชา ประสิทธิเกตุ
0037นางสาว ธัญชนก ภูมิถาวร
0038นางสาว ศิริรัตน์ จันทศร
0039นาย มนัสชัย ใจก้อนแก้ว
0040นาย รณภพ สมบัติพล
0041นาย ธีรพงศ์ พงศ์ฑีฆายุ
0042นางสาว จิตรโสภา กิจเลิศสกุลวงศ์
0043นาย นิติพัฒน์ พรจิตรสุวรรณ
0044นางสาว ณิชชา ชัยชนะ
0045นาย พิชัย เลิศวราสินธ์
0046นางสาว มณีรัตน์ ศรีมงคล
0047นางสาว แสงระวี แย้มขจร
0048นางสาว มนัสชนก คำคูณเมือง
0049นาย ธีรภัทร ล้ำเลิศ
0050นางสาว สุปัญญา ราชโคตร
0051นาย ไชยาพร คชเวช
0052นางสาว โอมาพร ธาตุทอง
0053นางสาว ชนิสรา อัธยาศัย
0054นางสาว ชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
0055นาย วัชระ แก้วเทพ
0056นาย ทศพล เปรมแดง
0057นางสาว ธัญธารีย์ โค้ววชิระกุล
0058นาย รัชพล ศรีวุฒิชาญ
0059นาย พงศกร เดชะผล
0060นางสาว กัญญา เรืองพจนาปกรณ์
0061นางสาว สุดารัตน์ มงคลชัย
0062นางสาว หัสยา นามมีฤทธิ์
0063นางสาว วรัญญา ปวิทย์วัฒนา
0064นาย ทีปจิต บัวหมื่นไวย
0065นาย ณธีพงศ์ โพธิ์ทองคำฐิติ
0066นาย มนู คำลือเมือง
0067นาย พัสกร ศุภวรรณ
0068นาย ธงชาติ สังขโชติ
0069นางสาว เพ็ญจิตา จีระบำรุงโรจน์
0070นาย อนุวัฒน์ รัตนะ
0071นาย นรพนธ์ สวัสดิ์กิตติพงศ์
0072นางสาว ศรัณย์กร อินทรพงษ์สกุล
0073นาย ธนวรรธน์ เจริญบัญฑิตโชติ
0074นาย นิธิวัชร์ อมรมหพรรณ
0075นาย เมธีวัฒน์ วัฒนศรี
0076นาย ประมุข แผนทัด
0077นางสาว จิดาภา โพธิพีรนันท์
0078นาย ปิติพัฒน์ เขียวขำทวีวงษ์
0079นาย วีรชน สมัครการ
0080นาง นิภาพร ชัชวาลย์นานนท์
0081นาย อาคม ชัชวาลย์นานนท์
0082นาย เฉลิมพล ธีรกุลวาณิช
0083นาย ธนพล รื่นเริง
0084นางสาว ศิวภรณ์ พันธุ์ยุรา
0085นางสาว นลินนิภา เลขานุกิจ
0086นางสาว อัญชลี นพคุณมงคล
0087นาย ทรงเดช ฐิศุภกร
0088นาย พรเทพ ห่อวงศ์สกุล
0089นาย ธีระสร นพสุวรรณ
0090นางสาว วิภารัตน์ นิมิตรปัญญา
0091นางสาว ปิยนุช นิมิตรปัญญา
0092นางสาว อรวรรณ ปัญญาวงค์
0093นาย สุทัศน์ ประสงค์วรากิจ
0094นางสาว สุวารี องอาจ
0095นาย วิษณุ วชิรมณีพันธุ์
0096นาย ณัฎฐชัย แตะกระโทก
0097นางสาว ปารณีย์ ศรีธีระสุทธิ์
0098นางสาว กนกดารินทร์ ศรีธีระสุทธิ์
0099นางสาว นุชจรี ใจศีลธรรม
0100นาย ประนอม กิ่งทอง
0101นาย ณัฐวุฒิ นิจกาล
0102นางสาว ชนัดดา พงศ์ธานิน
0103นาย ธนน รุ่งสิทธิชัย
0104นาย ศรีน้อย จิตเปลื่อง
0105นาย ธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี
0106นาย วสุวัตติ์ ศรีสุจริตพานิช
0107นางสาว พัชรี กังหัน
0108นางสาว จิดาภา เศรษฐบัณทัต
0109นางสาว วิยะดา มยุระสุวรรณ
0110นางสาว พิมลโฉม ยามวันดี
0111นาย พรหม วรนุตารักษา
0112นางสาว กมลรัตน์ บัวไชโย
0113นาย อภิชยานนท์ ลำดี
0114นางสาว ปานประดับ รัตนศรีทอง
0115นาย นันทวิทย์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
0116นางสาว ชดาษา แต่งวัฒนานุกูล
0117นาย มงคล อ่อนพรม
0118นาย อารยะ ถนิมลักษณ์
0119นาย ไพโรจน์ ศรีประสงค์
0120นาง ภรภัทร อยู่เย็น
0121นาย สุรศักดิ์ สิทธิ์ธรรมวิไล
0122นาย ดนัย วัฒนสวัสดิ์กุล
0123นางสาว อมรรัตน์ ไชยแป้น
0124นาง วราภรณ์ เรณูกลิ่น
0125นางสาว จิรัฏฐา บุญนาค
0126นาย อนิรุทธิ์ วงศ์ชัย
0127นาย กลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล
0128นางสาว ศิริวรรณ อมรชัยนนท์
0129นาย ณัฐพัฒน์ นิ่มศรีตระกูล
0130นางสาว กชกร อนุรักษ์วงศ์ศรี
0131นางสาว ชนาภา ศรีพัฒโนทัย
0132นางสาว มณีภรณ์ ไชยวาที
0133นางสาว พรพรรณ วิเศษกุล
0134นางสาว สิภาลักษณ์ อรชัยพันธ์ลาภ
0135นางสาว ณััฐฐิญา ราญรอน
0136นาย คชาวุธ โกมลนิมิ
0137นางสาว ยุวรี หม่องชา
0138นาย เฉลิมพล หาญดิลกเลิศ
0139นางสาว ชไมพร สนชาวไพร
0140นาย พุทธิภณ สกุลโชติพาณิชย์
0141นาย อรรถพล ธงชัย
0142นางสาว พัชรีญา นิยมพันธุ์
0143นางสาว สุธามาศ คงควร
0144นางสาว กรรณิการ์ นิยมชาติ
0145นางสาว ปณิชา ศิลปรัศมี
0146นางสาว ศิริกาญจน์ คำยันต์
0147นาย ประยุทธ ฉัตรวัฒนานนท์
0148ว่าที่ ร.ท ธนะพล อุทัศน์พัฒนะ
0149นางสาว อรรณศรา คาดสมบูรณ์
0150นางสาว นันทฉัตร โพธิ์ประดิษฐ์
0151นางสาว บุญตา มีสวัสดิ์
0152นางสาว วิมลมาศ สุคนธชาตินันท์
0153นาย สุวัจชัย เป้าประยูร
0154นาง พิชญ์สินี ศักดาจิวะเจริญ
0155นาย นาย ศิรวีร์ พึ่งพานิช
0156นาย ยุทธนา แก่นกล่ำ
0157นางสาว อริศรา อันทระบุตร
0158นาย เรือนกร พันพิลา
0159นาย ลิปิกร จรียภาส
0160นาย ประสาร กอขันธ์
0161นางสาว เบญจวรรณ ศรีบุญเพ็ง
0162นางสาว นารถฎินันท์ ศรีหจันทร์
0163นาย ปียกรณ์ จีระบำรุงโรจน์
0164นาย นราธิป รักษาใจ
0165นางสาว ปิยธัญณัท ศิริรถ
0166นาย ชัชวาลย์ พรรณุรัตน์
0167นางสาว จันทรจิรา โพธิ์งาม
0168นาย สงวนศักดิ์ ค้ายห้างหว้า
0169นาย สุริยา เก้าเอี้ยน
0170นางสาว ศรัญญา รัตนไตร
0171นาย สุชาติ การธารี
0172นางสาว ภิญญาดา ฟองจ่าน
0173นาย ปภัช มาลีสี
0174นาย ณัฐกร เจนจิวัฒนกุล
0175นางสาว กมลมาศ กุลสุ
0176นาย อำนาจ แก้วทอง
0177นางสาว ภัทรวดี วทัญญูอังกูร
0178นางสาว สิริพร เต็มแก้ว
0179นางสาว ขวัญศิริ มาวีระชัยกุล
0180นางสาว ณัฎฐ์พัฒน์ จุลโรจน์
0181นาย ภัสส์ชัย จันทร์เรืองโสภา
0182นาย อุเทน หาคุณ
0183นางสาว ปุณย์วดี เจริญกสิกร
0184นาย อรุณ ขจรกิตติพรรณ
0185นางสาว ประภา เที่ยงกระโทก
0186นางสาว จิตติมา เผ่ากัณหา
0187นาย บุญชัย เสกสรรค์
0188ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ แสงจันทร์
0189นางสาว ลินดา ราชลำ
0190นาย ภานุพงศ์ กังวานสุรกิจ
0191นางสาว ณัฐชลัยย์ ธนปุณยารักษ์
0192นางสาว สุภัสสรา แจ่มอุลิตรัตน์
0193นาย ยงยศ เดชสุรพิชิต
0194นางสาว อรวรรณ มีบุญรอง
0195นาย กิตตินันท์ พรมสู
0196นางสาว อุษณีษ์ ที่ทำมา
0197นาง ธนภรณ์ แสงก่ำ
0198นาย จิระศักดิ์ สุนรกุมภ์
0199นาย พิพัฒน์ ทองยศ
0200นาย ธนิตพงศ์ นลินไกรพัฒน์
0201นาย สมบัติ เรือง
0202นาย ภัทร โรจนศิรประภา
0203นาย อนุชิต อภิชม
0204จ่าสิบเอก นันทวัฒน์ ดาทอง
0205นาย วชิร พงษ์นิกร
0206นาย ประสิทธิ์ คมเฮียง
0207นาย กฤษณะ ทามะรัตน์
0208นางสาว กาญจนา สมาธิ
0209นาย ธิติชัย แซ่ตัน
0210นางสาว จันทนา เขมโชคนที
0211นาง นิพารัตน์ สินุธก
0212นางสาว จีรนันท์ โชคมงคลอนันต์
0213นางสาว กรกนก นพเก็ง
0214นางสาว วรวรรณ โลหะชาติกุล
0215นางสาว จุฑาภรณ์ ยอดเริงณรงค์
0216นาย ชวลิต ปั้นงาม
0217นาง ชนนเนษฏ์ ระจิชัยไพศาล
0218นางสาว ณัชชารีย์ จิโนธนเศรษฐ์
0219นางสาว ก้อย ศิริเพ็ชร์
0220นางสาว ปาณิสรา คำเคน
0221นางสาว ธนพร ไมตรีจิตต์
0222นางสาว พัฒนี ลี่อำนวยเจริญ
0223นางสาว ปทุมวดี กลั่นหอม
0224นาย ชัยสิทธิ์ วุฒิพงศ์วรกิจ
0225นาย ประมาร ฝ่ายหมื่นไว
0226นางสาว ปาริชาต นาใจ
0227นางสาว พัทธนันท์ พลสา
0228นาย รพี ศรีสังวรณ์
0229นางสาว เกศรา เหลืองตระกูล
0230นางสาว ภัคภิญญา ลือชาพาณิชย์กุล
0231นางสาว รมย์ยุพา เทพสุวรรณ
0232นาย นายธงชาติ สังขโชติ
0233นางสาว นภาพร แสนเมืองคำ
0234นางสาว วชิรากรณ์ ใจหล้า
0235นางสาว รัชนี รุจิพงษ์
0236นาย รณภพ จันทร์ประเสริฐ
0237นางสาว วรุณยุพา เงียบสดับ
0238นางสาว สาธิตา เรืองพลับพลา
0239นางสาว อโนชา อ่อนนิ่มนิตย์
0240เรือเอก เพรียวพันธุ์ เกียรติมีผล
0241นาย สุธีร์ พึ่งปัญญาเลิศ
0242นางสาว สิริรัตน์ โกวิทศิริกุล
0243นาย ประไพ วราภรณ์
0244นางสาว สุภิรมย์ ชมชื่น
0245นาย อาณัติ สมใจ
0246นางสาว วันทนา วรวิเวทย์
0247นางสาว เสาวณีย์ พันธ์บุรัตน์
0248นางสาว นรมน นิ่มนวล
0249นางสาว จันทร์แสง จันทร์กฤษ
0250นางสาว ฉัตรฤทัย ควรรับผล
0251นางสาว มนัสพร ซวี
0252นาง มณฑา ควรรับผล
0253นาย ขจรศักดิ์ แรงเขตร์กิจ
0254นางสาว ชนันท์ญา เรืองศรี
0255นางสาว กิติมา คงมั่งมีทรัพย์
0256นางสาว ธัญวนันท์ อัครไชยกรหิรัญ
0257นาย ศรายุทธ อนรรฆจีระพงศ์
0258นางสาว นงนุช พุทธิวรนุช
0259นางสาว อุษณี จิรเมธี
0260นางสาว พชรวรรณ วาสิกดิลก
0261นางสาว ชณัญญา คีรีรักษ์
0262นาย จักรพรรณ เอี่ยมสอาด
0263นาย นิพนธ์ ปิ่นทองพันธ์
0264นางสาว ชนิตรา พิมพิเศษ
0265นางสาว ณัฐฐา มงคลสารโสภณ
0266นางสาว ทิพวรรณ คำยิ่งยงค์
0267นางสาว ฐานิตา วงษ์เสนา
0268นาย วีรพันธ์ จันทร์ทิพย์
0269นาย ประธาน จันจินา
0270นาย ภาสพงศ์ จันทรเขต
0271นาย สิริรัฐ ไชยปรีชาวิทย์
0272นาย ธเนศ อัศวจินดามณี
0273นาย สมิทธ์เชษฐ์ เเก้วฟ้าอ่อน
0274นางสาว จิตราภรณ์ สุขดี
0275นาย ธีระ อัศวจินดามณี
0276นางสาว สาลินี มณีชัย
0277นางสาว สุพรรษา ลิมวิภูวัฒน์
0278นางสาว อริยา สรงประภา
0279นางสาว กุญช์ภัช ปุณยภาพงษ์
0280นางสาว รุจิรา ธงวาด
0281นางสาว ธัญญรัตน์ ธรรมบุตร
0282นางสาว บุษบา ดรุสไร
0283นาง พิกุล พัฒนสุพงษ์
0284นาย ธรรมนูญ สุภาพแท้
0285นางสาว หทัยกนก พิมพ์ยำกา
0286นาย จิตติพันธุ์ ปรัชญาวานิชกุล
0287นาง วิรัตน์ดา ปรัชญาวานิชกุล
0288นางสาว เขมนันท์ สวนิตจำเรียง
0289นางสาว อลิษา สมประเสริฐศรี
0290นาย พิษณุ นวมะชิติ
0291นางสาว ปาริฉัตร นาคประสิทธิ์
0292นาย ศุภฤกษ์ โอฬารณรงค์
0293นางสาว เรือนต้น แก้วอยู่
0294นาย ฤทธิรงค์ แซ่อึ้ง
0295นางสาว ยุวรัตน์ พฤฒิชัย
0296นางสาว วนิดา โยมแตง
0297นาย ชวรินทร์ วงค์สุปไทย
0298นางสาว ดิษยารินทร์ เหมรัชต์กิตติโชค
0299นาย เสรี ไวยาณรางกูร
0300นางสาว รจิต แซ่หลิ่ม
0301นาย นวดล กันยา
0302นาง พิมพ์ทิชา ศรีวีระยุทธ์
0303นาง ดวงรัตน์ จงรวมกลาง
0304นางสาว วาทินี เพชรคุ้ม
0305นางสาว ธันยนันท์ พิณสวัสดิ์
0306นาย สุรพันธ์ ธารีวาสน์
0307นาย กฤศณัฏฐ์ อุทปา
0308นาย สถาพร ลิ้มตระกูล
0309นางสาว วัชรินทร์ แจ่มเจริญพิศาล
0310นาย ภุชงค์ ด่านรุ่งเรือง
0311นางสาว สุกันยา นายางเจริญ
0312นาย ฤทธิกุล สุวิสิษฐ์
0313นาย อากร พัฒนสุชัย
0314นาย ทวีชัย บุญศรีโรจน์
0315นาย ประพนธ์ กาญจน์จรัญวงศ์
0316นางสาว อินทุกานต์ หมอกขาว
0317นาย จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์
0318นาย ศุภศิลป์ หลวงฟอง
0319ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวเดือน รักบ้าน
0320นางสาว ปิยะภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ
0321นาย ณรงค์ ด่านรุ่งเรือง
0322นางสาว ธนิดา ศรีบัว
0323นางสาว สุพัตรา ดิ่นปุรานนท์
0324นาย ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
0325นาย วรุตม์ มณีปฐมวงศ์
0326นางสาว เกสรา ลีลาวัชร
0327นางสาว อรพรรณ วงค์ใหญ่
0328นาย อิทธิพัทธ์ ธนาสิทธิ์เสรี
0329นางสาว พิมพ์ภัทร์ ไพรหาร
0330นางสาว บังอร แสงอรุณวานิช
0331นางสาว ณัฐธิดา ยมภา
0332นางสาว พรรณนภา บุญจิตรากุล
0333นางสาว ชนิศา ปัทมาพรพรรณ
0334นาง นิลวรรณ สินธุเขียว


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link