Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2559

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว กุลนิษฐ์ วงษ์หมู่
0002นาย ณัฐพงษ์ เอื้อถาวรอนันต์
0003นาย นิรุต นิยมทอง
0004นางสาว อัยย์ชิตา กรศรัณยพงศ์
0005นาย ภูวกร ภิญญานิธิกร
0006นางสาว กรพัชร สุกรีวนัส
0007นาย กฤตกร อุตตโม
0008นาย กิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
0009นาย กิตติ สุทธิโชค
0010นาย เจษฎา ตำแหน่งจีน
0011นางสาว ศิริลักษณ์ กระสุนรัมย์
0012นางสาว จริยา บุญทองโท
0013นางสาว โชติพิชญ์ ธาดาอักษรณรงค์
0014นางสาว นฤชา ชุมพล
0015นางสาว พรพรรณ ธนโชติกานนท์
0016นาย ณัฐเมศร์ สิริรังสีเพชร
0017นางสาว ลักขณา ขอพิมาย
0018นางสาว ประภาศิริ ยิ้มพะ
0019นางสาว จิรวดี วัฒภักดี
0020นาย ณัฐพล ดำรงศิริวุฒิ
0021นาย ทวีศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
0022นางสาว ทัศนีย์ พริ้งสกุลชัย
0023นาย ปิยะวัฒน์ จุณณะปิยะ
0024นางสาว ธนิดา เลิศนิธิพงษ์ไพศาล
0025นาย ธีรยุทธ โกมลสิงห์
0026นาย ศราวุฒิ จำปาแขม
0027นาย สำราญ วงศ์ดี
0028นางสาว ฉัตรธิดา สาระ
0029นางสาว นวลจันทร์ เทียมทนงค์
0030นางสาว วิภาวี หนูเนียม
0031นาย อานุภาพ แสนคำ
0032นางสาว พัณนิดา วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์
0033นาย วิสา กิ่งสอน
0034นางสาว ชิสา โห้เหรียญ
0035นาง ราตรี ไพบูลย์กุลวงษ์
0036นาย กัมพล มันตาภรณ์
0037นางสาว มธุรส ธันยาดิษย์
0038นาย กิตตินันท์ เทียนอำไพ
0039นางสาว มนฤดี น้อยสอน
0040นาย ณพรรษ ขุนทอง
0041นาย วาทิน กีรติธนรัตน์
0042นางสาว เบญจวรรณ นามโคตร
0043นาง บุรานี บวรสิทธิชัย
0044นาย กิตติ ค้าสุวรรณ
0045นางสาว วิลินดา โพธิ์วัง
0046นาย ณัฐพล ตัณฑสุริยะ
0047นางสาว ปราณปรียา บุญศิริสุขะพงษ์
0048นาย อนิวรรต เพชรอริยะ
0049นาย นายประศักดิ์ อรุณมาตย์
0050นางสาว ปภาวี ตั้งผลงาม
0051นาย วรุต เขียวอ่อน
0052นางสาว ฐิติมา ขาวสะอาด
0053นางสาว วรรนิษา พลวารินทร์
0054นาย พศวัต เพชรอริยะ
0055นาง ศรีประภา สัตยากุมภ์
0056นาย ประสิทธิ์ ปานศิลา
0057นางสาว วิชญ์ภาส กิ่งนารา
0058นางสาว วิจิตรา สุพร
0059นาย พสิษฐ์ ศิริพัฒน์นราทร
0060นาย เศรณีพรหม แสนวา
0061นาย ทวี ปลื้มใจ
0062นางสาว ฤดีมาศ รัตนะวัน
0063นางสาว บุษบง ยังเจริญ
0064นาง ศิริประภาพร คำหน้อย
0065นางสาว จารุวัลย์ สุขเกษมศานต์
0066นาย ปราจีน โพธิ์จักร์
0067นาย นิพนธ์ ภูมิดี
0068นางสาว กนกลักษณ์ นาคบุตร
0069พ.จ.อ. วสันต์ เพลิดนอก
0070นางสาว ปองขวัญ หม่องลำปาง
0071นางสาว วรัญญา พงษ์สุพรรณ
0072นางสาว สุพรรษา โก
0073นาย ศิริธัช วงษ์บ้านดู่
0074นาย ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล
0075นางสาว ชุตินันท์ โชติวิวัฒนกุล
0076นางสาว อรุณี สุโขธนัง
0077พ.จ.ท. สิทธิพร ศักดิ์ศรยุทธ
0078นางสาว นิจติยา บุญจริง
0079นางสาว วาศินี ตันเสดี
0080นาย ยุทธนา วรรณประภา
0081นางสาว ศุภธิดา สุตเสวต
0082นางสาว พีรภาว์ ศันสนียเกียรติ
0083นาย สทมะ ศิริวรรณบุศย์
0084นางสาว สุภาวดี จงจิตต์
0085นางสาว นุศรา ท้าวสุวรรณ
0086นางสาว ฟาตีฮะ มิงบาเล๊ะ
0087ว่าที่ร้อยตรี สุรพร สุทธิผล
0088นาย กัปนัย วิมลภัตรานนท์
0089นางสาว นฤมล จันเป็ง
0090นางสาว ภควรรณ ธนเสมอใจ
0091นางสาว ศุภรดา ทวีกิจ
0092นาย พีรวิชช์ ชัยชนะ
0093นาย ภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์
0094นาย วรวุฒิ บุตรรักษ์
0095นาย วัชระ จันทวิมล
0096นาย เชฏฐพล วรรณโกมลวัฒน์
0097นางสาว ลฎาภา ไชยพรม
0098นางสาว วิรัตน์ โนนคู่เขตโขง
0099นาย ประสิทธิ์ จำปา
0100นาย ธนวัฒน์ คงเรืองศนี
0101นางสาว ญาดา ลงเย
0102นาง วัชราภรณ์ บุญเกิด
0103นาย ชัยพร โชติชโลธร
0104นางสาว ปรัศนี วงศ์งาม
0105นางสาว ปิยรัตน์ ประกายเพ็ชรกุล
0106นาย วศิน วิสานนท์
0107นาย ชินวงค์ เรืองศรี
0108นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ แสงเทียน
0109นางสาว ปิยะนุช นพประไพ
0110นางสาว ปวีณา ฤาสายไตรภพ
0111นางสาว สุภาวดี ทองอ่อน
0112นาย วิสันต์ วาเลนไทน์ วัชรภิญโญ
0113นาย ศิลวัฒน์ ทับสวัสดิ์
0114นาย รัฐพล ซิ้มสมบูรณ์ผล
0115นาย สมัชญ์ มินทขัติ
0116นางสาว อรวรรณ ขื่นชม
0117นาย สำเริง น้อยสังวาล
0118นางสาว ดวงกันยา อุบลหล้า
0119นางสาว อรนุช ภูคงนิล
0120นาย วิชาญ กลิ่นด้วง
0121นางสาว พิมพา แข็งแรง
0122นางสาว ฉันทนา พวงสมบัติ
0123นางสาว ทิฆัมพร ลิขิตรหัตถศิลป
0124นาย อรุชช์ ไร่นากิจ
0125นาย เมธี ศรีมีชัย
0126นาย ภูริทัศน์ คัชมาตย์
0127นาย พิชิต วงศ์อัศวนฤมล
0128นางสาว ธนียา ธีระอัมพรกุล
0129นาย กิรติ เรืองฉาย
0130นาย อมร วิเชียรสรรค์
0131นางสาว สิริกัณฑ์ ห่วงดี
0132นาย สถาพร สมสุข
0133นาย กฤษฎา บุตรสอน
0134นาย ยศศิริ บุตรสา
0135นาย ชัยณรงค์ สุขสนอง
0136นาย ถวิล แสงสุวรรณ
0137นางสาว ดารา ยินดียม
0138นางสาว วรารัตน์ โพธิ์เทียน
0139นาย เจตน์ พันธุชินรังสิมา
0140นางสาว สุนทรี เจริญสุข
0141นางสาว อาทิตยา เรืองสม
0142นาย อนิรุจ นันทาภิรัตน์
0143นางสาว สมศรี โพธิ์เงิน
0144นาง ณัฐวดี สุขัคคานนท์
0145นาย ธนะสิทธิ์ อัครธนาวรวิชญ์
0146นางสาว อรรจนา นิยมธูร
0147นาย อนันต์ ตู้พิมาย
0148นาย เมธี มูฮำหมัด
0149นาย ต้อม มาตเสน
0150นางสาว อุมาลัย จันทร์ปัน
0151นาย เศรษฐโชติ ธาระสิทธิ์
0152นาย วิชัย มูเซ็น
0153นาง ชนม์นัฎฎา พูลสวัสดิ์
0154นาย วิวัฒน์ แสงจันทร์
0155นาย ธนพงษ์ บุญอำไพไชยกุล
0156นาย กรณ์ ประกอบธรรม
0157นาย อลงกรณ์ ฟูสกุล
0158นางสาว นุชรี แตงกลับ
0159นาย วัชระ จีนะวัฒน์
0160นาย มนต์ชัย ทันตสุวรรณ
0161นางสาว ลัดลนา อาจณะรงค์
0162นางสาว เกสรา เจนเสถียรวงศ์
0163นาย พงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ
0164นาย พงศ์สฤษฏ์ ลีมหารุ่งเรือง
0165นางสาว นนทิยา ปิยนันทวุฒิ
0166นาย ณัฐวุฒิ รัตตัญญู
0167นาย พิศาล ปาอ้าย
0168นางสาว วรรณพร สายโต
0169นาย ธัชชัย อุ่นเจริญ
0170นางสาว วทัญญา ลีวงศ์วรกุล
0171นาง พิชญา พิมพ์พัฒน
0172นาย ศรายุทธ ทองเมืองหลวง
0173นางสาว แก้ว ฐานะพัฒนะ
0174นาย วาฤทธิ์ แซ่ลิ่ม
0175นาย คมสัน ศรีจันทรื
0176นางสาว ศุกล พฤกษพราวพงศ์
0177นาย นพดล นนทเกษ
0178นาย ศุภกฤต มหาธนานันท์
0179นาย อรรถพล ศรีทอง
0180นางสาว ศุภาวรรณ คะจรรยา
0181นางสาว สุขุมาล บุนนาค
0182นางสาว อุไรวรรณ บุญศรี
0183นางสาว เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์
0184นางสาว ภัทรวดี ชินทัตโต
0185นางสาว พนินาท สุทธากาศ
0186นาย จินดาพร อ่อนคำ
0187นาย ปรานต์ ป้องกันทรัพย์
0188นางสาว นนลณีย์ เลิศสิริประภา
0189นางสาว ณัฐพิฐชา พลเขตร์
0190นาย อติวิศว์ เลิศดำรงค์ศิริ
0191นาย ไตรรัตน์ จันทวิสูตร
0192นางสาว สุภาภรณ์ คำดี
0193นาย พรรณนพ อนุศาสนี
0194นาย ภัชพล เทอดไทย
0195นางสาว สุพัตรา จิตวิริยะ
0196นางสาว ธัญรดา เพียรกอบกิจ
0197นางสาว สุธินี เอมมณีรัตน์
0198นางสาว ภัทรพร อาจชายแดน
0199นาย ประคัลภ์ แก้วพิชัย
0200นางสาว ณัชชา กิจแสงภักดี
0201นางสาว ชนากานต์ เกตุแสง
0202นางสาว นฤทัย นาคกุลนันทน์
0203นางสาว วรรณนิภา สีเชียงหา
0204นาย ชนะ เอี่ยมภิญโญ
0205นาย ธนกฤต วงค์บาตร์
0206นางสาว นิตยา ชูรัตน์
0207นางสาว ตรีทิพย์นภา เต็มสิริศักดิ์
0208นางสาว นิภาวรรณ พาโคกทม
0209นางสาว นงนภัส สีหนาท
0210นาย กิตติโชติ เหลืองบริสุทธิ์
0211นางสาว ลักษิกา ศรีทองสุข
0212นางสาว วิภาวรรณ กังแฮ
0213นางสาว ณริศดา มหัทธโนทัย
0214นางสาว พิมลพรรณ พ่วงแพ
0215นางสาว นารอน นากลางดอน
0216นาย วีรวัฒน์ อภัยนอก
0217นางสาว วันทนา วิราพร
0218นางสาว จารุณี ภัทรเคหะ
0219นาย ปรินาท บุนนาค
0220นางสาว มัณฑนา มังคะวัฒน์
0221นาง กนกพร วัชรินทร์
0222นางสาว ชาลินี รุ่งสว่าง
0223นาย เศรษฐา น้อยนาค
0224นางสาว ณุกานดา อรรถกิจโกศล
0225นาย พีรพัฒน์ เสียงทิศ
0226นาย อาณัติ เทียนศรี
0227นาย ธนพิชญ์ รักษายศ
0228นาย สุวพิชญ์ เรืองพิทักษ์กุล
0229นางสาว กิติ์สิริรัตน์ เยาวเรศ
0230นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล
0231นาย วชิร มีทรัพย์โอฬาร
0232นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ
0233นางสาว อภิพร อัครชัยสมบูรณ์
0234นาง วาสนา สุขสว่าง
0235นาย สุวินัย ตะมะวงค์
0236นางสาว จินตนา คำเขื่อน
0237นาย พัทธนันท์ มุณีแก้ว
0238นาย อรรถพงษ์ ลิ้มชัยกิจ
0239นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธิ์นุช
0240นาย ธีรพงษ์ จิโนคุณ
0241นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง
0242นาย วิฑูรย์ คุรุภากรณ์
0243นาย สายัณห์ เทียนวิมลชัย
0244นางสาว นริศสา ประธานธุรารักษ์
0245นางสาว ณัฐสุรีย์ ไวปัญญา
0246นาย จรัญ รักญาติ
0247นาย สุพัฒน์ พลหนองหลวง
0248นางสาว สกุลรัตน์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
0249นาย ธเนษฐ เชื้อสุวรรณ์
0250นาย ปริวัช อาทิตย์ตั้ง
0251นางสาว ชุติมา เจริญรัตนกิตติ
0252นางสาว เรืองรัตน์ ภูชยันตร์
0253นาย ก้องเกรียติ พาหมะ
0254นางสาว ภารดี สังข์ถาวร
0255นางสาว พัชรา กางบุตร
0256นาย เติมพงษ์ ราชนาเมือง
0257นาย จิรเวธน์ พร้อมญาติ
0258นาง กรรณิการ์ ภูวัฒนติกานต์
0259นางสาว ภัสราพร ตุลาผล
0260นางสาว ปฐมาภรณ์ ตั้งเจียมศรี
0261นาง ชยุดา เชาวน์วุฒิสุข
0262นางสาว นางสาวฐิติวรรณ บรรจงพาณิชย์
0263นางสาว อัยย์รดา ทองทิพย์
0264นางสาว ชณัฎฐริณ สาลี
0265นาย พงศ์ธร สำเภาเทศ
0266นาย เดชาธร วิทยันต์
0267นาย วิทยา สมอุดม
0268นาย ณัฐพล สุวรรณ์เพ็ชร
0269นางสาว ปาลิดา เจริญลักษณา
0270นาย วิรัตน์ จันทร์มงคล
0271นางสาว อรอุมา หงษ์ษาพุทธ
0272นางสาว กฤษณา ทองเฝือ
0273นาย พรชัย อบเชย
0274นาย จิรทีปต์ แตงทองคำ
0275นาย วิชชา กันตถาวร
0276นาย วศิน เอกเมธา
0277นางสาว นิสาชล ด่านอินถา
0278นาย กฤษณพงษ์ อินรัมย์
0279นางสาว ประภัสสร แซ่รี
0280นาย สันติสุข หาญใจไทย
0281นาย อัครเดช เพประโคน
0282นาย สิทธิพล โชควิวัฒน์
0283นาง ชนาฉัตร ติณณภพปรีดา
0284นางสาว วรรณธิษา คชมณี
0285นางสาว ศศิธร หอทอง
0286นางสาว ภัทรมาศ พันธ์เชย
0287นางสาว นนน สุขมีศรี
0288นางสาว สุกัญญา ถาวรรณ์
0289นาย ธนพันธ์ สุวรรณสโรช
0290นาย รัฐธรรมนูญ สุขมีศรี
0291นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0292นางสาว อรณา ดีนพเก้า
0293นาย พีระยุทธ เยาวะบุตร
0294นาย พงศกร เกตุแก้ว
0295นาย บรรพต แดนมณีรัตนา
0296นาย ปารุสก์ ตุลยนิษกะ
0297นางสาว รจนา สุยะตา
0298นางสาว วราภรณ์ ชัยชาญ
0299นาง ธภกต ธรรศณัฐกฤต
0300นางสาว ณัฐสุดา พรหมศร
0301นาง จินตนา สิงห์นอก
0302นางสาว อาภา ช่างเหล็ก
0303นาง สุนทรีย์ วิวัฒน์สินสุข
0304นาย ณัฐพงษ์ วัฒนเทศานันท์
0305นางสาว สิริมา สาลีมนต์
0306นาย รัฐวิทย์ กองแก้ว
0307นาย วีระชัย แซ่ซือ
0308นาย ภาวัต ถนอมซื่อ
0309นาย เอกลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
0310นางสาว นิติยา ดำหนา
0311นาย ธีรนนท์ แซ่เล่า
0312นางสาว อังคณา พุทธิจุณ
0313นางสาว กิ่งกาน ทองเหมือน
0314นางสาว จิตราภรณ์ โอษคลัง
0315นางสาว ธนัญญ์วรัชย์ ทองประดิษฐ
0316นางสาว น้องส้ม โพธิ์ประเสริฐ
0317นางสาว ชุติมา สังกะเพศ
0318นาย ธนะชัย วุฒิมานพ
0319นางสาว ศิริรัตน์ เสมถิติ
0320นาย กิตติ โชคดำรงสุข
0321นาย ปราโมทย์ มั่งมี
0322นางสาว ชุติมา ตั้งตรงใจ
0323นาย สุเมธ แซ
0324นาย กมล เสมถิติ
0325นางสาว กรรณิการ์ ยาตี
0326นาย กวี โสพรรณพนิชกุล
0327นางสาว ชมพูนุช ตั้งพิทักษ์เสมอ
0328นาย วันชัย สุพร
0329นาย ธเนศ เมฆวงศ์ตระการ
0330นาย นพพล ซ่อนทรัพย์อนันต์
0331นางสาว อินทิรา สังวร
0332นาย นิพนธ์ วัชรวิภา
0333นาย สมชัย ธรรมเศรษฐ์
0334นาง นงจรส ทองหลาม
0335นาย ไพศาล เผ่าชวด
0336นาย กิตติ บัวทวน
0337นาย ว่าที่ ร.ต.อนวัช ท้วมเจริญ
0338นาย จิรวัฒน์ อรุณ
0339นางสาว งามพักตร์ มุกดาประสิทธิ์
0340นาย ศรันย์ นาคถนอม
0341นางสาว พีรญา นิชานนท์
0342นางสาว ณัชณิชา ชูสกุลประชารักษ์
0343นาย จันท์เฉลิม กีรติวิโรจน์กุล
0344นางสาว ศิรญา จนาศักดิ์
0345นางสาว สุภลัคน์ โกเมนเอก
0346นาย นครินทร์ แซ่เฮง
0347นาย นิพนธ์ แสงโสม
0348นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งวรนิกุลกิจ
0349นางสาว อภิญญาณ์ลักษณ์ หมดมลทิน
0350นาง ณฤดี ธนขจรสถิต
0351นางสาว พิมพ์ดารินทร์ จันทรคนธ์
0352นาง จำนงค์ จันทรหนู
0353นางสาว ณัฏฐ์ธวรรณ พงษ์พานิช
0354นาย ปณิธาน ชุมทอง
0355นางสาว พรพรรษา เอี่ยมจำรัส
0356นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0357นางสาว พรวิสา บูรพาคุณากร
0358นางสาว นิธรินญาน์ วราธนานันทน์
0359นางสาว วันวิสาข์ ใสแสง
0360นาย พิเชษฐ วิเศษเพชร
0361นางสาว ธิดารัตน์ ศรีอวยพร
0362นาย ธนัยนันท์ ภาคย์ภูติวัฒน์
0363จ่าอากาศเอก สิทธิพร ทองเต็มถุง


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link