Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2558

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว สิริรัฐ ชมใจ
0002นาย ชัยชนะ จันทรประภาเลิศ
0003นาย บัญชา อิสระกุลฤทธา
0004นางสาว วัชราภรณ์ บุบผาพฤกษ์
0005นาย ธีระเดช อรุณวณิช
0006นาย ธนวรรธน์ ติยะธนากูลโยธิน
0007นางสาว ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์
0008นางสาว กาญลดา รัมย์ชวาล
0009นาย โยธิน ธวัชเมธานันท์
0010นางสาว พัฑฒิดา ตั้งวงศ์ประเสริฐ
0011นางสาว ศกุนตลา โกมณเฑียร
0012นางสาว ปัทมนันท์ เลอศิริพงศ์
0013นางสาว รัชนีวรรณ สุขปรีดา
0014นาย ฐานิศวร์ สุวรรณพงษ์
0015นางสาว ศุภาวีร์ ปุณยไชยนันท์
0016นางสาว ภควดี ชินนะ
0017นางสาว จิตชนก สมัครพงศ์
0018นางสาว โชษิตา สุทธวัจน์
0019นาย ศรายุทธ นามศรี
0020นาย สราวุฒิ เทพธรรม
0021นางสาว นพณภสสรณ ภัคสิริชรัสมิ์
0022นาย ณพพงศ์ คุ้มบุญมี
0023นาย ธนิกกุล เชิดชูวิภาส
0024นาย วาทิศ กาศมณี
0025นาย กัญสรร แก้วสราญ
0026นาง นิติยาพร ปันสี
0027นาย ณภพ เตชะวัชรภาส
0028นางสาว เกศกัลยา ชัยเพียรเจริญกิจ
0029นางสาว ภัทรวลิน ศรีชาย
0030นาย วัชรพงษ์ รัตนนุกรม
0031นาย ธนชาติ ต๋องเรียน
0032นางสาว ภคพร พัฒนจิตวิไล
0033นาย วินยู อัสรา
0034นางสาว ทักษนันท์ธร ภัคนันท์สมิทธ์
0035นางสาว อรภัสร์ชญา ภัคนันท์สมิทธ์
0036นาย วัชระ แก้วเทพ
0037นาย ธาตรี อร่ามรัศมี
0038นางสาว นงนุช เตชนะรุ่งโรจน์
0039นางสาว สินไหม คาวิจิตร
0040นาย ครรชิต เพ็งสกุล
0041นาย จรูญ พันธ์ทวีสุขเจริญ
0042นาย ทศพร อธิการุณ
0043นาย บวรทัต ศรีลา
0044นางสาว ขวัญวดี อามิตย์
0045นาง ประไพ ไตรทิพธำรงโชค
0046นางสาว นฤมล ช่วยคุณ
0047นางสาว พิมพ์จุฑา พรบุญยรัตน์
0048นางสาว สมลักษณ์ อยู่มั่น
0049นาย ณัฐสิทธิปกรณ์ สุขเฉลิม
0050นางสาว ศุทธินี พินิจภาระ
0051นางสาว สมฤทัย สินสมบัติ
0052นางสาว โชติกา ประภาพรรณพงศ์
0053นาย เอกภพ ลิขิตกำจร
0054นางสาว กรรธิรา แซ่หว่อง
0055นางสาว ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
0056นาย เนตรนภัส หนูสีดำ
0057นางสาว ไพลิน ทองจีน
0058นางสาว ธนวรรณ จันทร์ศิริ
0059นางสาว นุชนาฎ เพ็ชรเฟื่อง
0060นางสาว สิริลักษณ์ จันทอง
0061นาย ธวัชชัย เนตรสืบสาย
0062นางสาว มลทิรา ถาวงกลาง
0063นาย ธีรเดช ทองหล่อ
0064นาย อนุชา ยุติธรรม
0065นาย พลภัทร ณ ป้อมเพชร
0066นาย ภัทรเดช เดชโชติโภคิน
0067นาย กฤตนู ภู่ทอง
0068นาย ณัฐวัฒน์ แก้วจิรสิทธิ์
0069นางสาว อัชพร คูหาภินันทน์
0070นางสาว วลัยพรรณ แก้วจิรสิทธิ์
0071นางสาว กานต์กมล บุญหวา
0072นางสาว ปาริฉัตร มงคลประสิทธิ์
0073นางสาว เปรมิกา อังษานาม
0074นาง เกษณี พงศ์ชัยฤกษ์
0075นางสาว ขวัญชนก คงสบสิน
0076นางสาว สาธนี มีนิล
0077นาย ศิวัช กาลรา
0078นางสาว ขนิษฐา ธรรมปัญญา
0079นางสาว ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
0080ว่าที่ ร.ต. หญิง ภัทรทิพ ศรีวิชัย
0081นางสาว ภัทรา ดีพร้อม
0082นาย พีรพล แสงสว่าง
0083นางสาว ปิยนิจ ม่วงคุ้ม
0084นาย รชานนท์ อัศดาชาตรีกุล
0085นาย ยุทธนา วงษ์สุด
0086นางสาว สุภาวดี บัลลังค์
0087นาย เติมพงษ์ ราชนาเมือง
0088นางสาว ฐิติรัตน์ สิริอารีย์
0089นางสาว กิตติวราภรณ์ นาจะหมื่น
0090นางสาว วรรณี ศุภฤทธิ์
0091นางสาว พรพิมล ถาวรสม
0092นางสาว สุกัญญา พุ่มบางป่า
0093นาย วีรนต์ภาต ศักดิ์สมานชัย
0094นางสาว จันทร์ศิริ จีนนาฏ
0095นาย วรวิทย์ เมฆรักษาวนิช
0096นาย ศิรชัช หอมชื่น
0097นาย กิตติ ชัยวัฒนาธร
0098นาย อาทิตย์ พบพวก
0099นาง ศรีอาภา พลชาติ
0100นางสาว อภิสรา ปัญญาแก้ว
0101นางสาว ลลิตา ศรีวิเศษ
0102นางสาว กุลิสรา ฉันสิทธิกุลชัย
0103นางสาว ปุณยาวีร์ ชลวณิชย์กุล
0104นาย มานพ บุญประสิทธิ์
0105นางสาว พนิดา เต็มไพศาลกุล
0106นางสาว ฉันทนา ปุณยรัตน์
0107นางสาว อารีย์วรรณ ซื่อตรง
0108นางสาว พิมลวรรณ นาคะเกตุ
0109นางสาว สุชาดา ยุวานนท์
0110นางสาว พันธิพา สุจริตธรรม
0111นาย เจษฎา จุดเพ็ชรแจ่ม
0112นาย วิวัฒน์ สวยรูป
0113นาย ยศพล คงตระกูล
0114นางสาว พัชรินทร์ ศรีรุ้ง
0115นางสาว วิลาสินี ภมรวัฒนเศรษฐ์
0116นาย สมบูรณ์ สรรพมงคลชัย
0117นางสาว ชนกนันท์ วรภักดิ์
0118นางสาว วราพร เทศน์สาลี
0119นางสาว ศิริพันธ์ ถนอมทรัพย์
0120นางสาว วิรัลพัชร วราปิยสวัสดิ์
0121นางสาว สริตา พรหมทอง
0122นางสาว จิรัฐิพรรณษ์ วงศ์จร
0123นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร
0124นาย รออูฟ วันหวัง
0125นางสาว ขนิษฐา พรเจริญโรจน์
0126นางสาว จุฑาธิปติ์ สีเทียน
0127นางสาว รัศมีโอม ประจันทร์นวล
0128นาย ฐิติพงศ์ ขาวขำ
0129นางสาว ณัฐพร โพธิยอด
0130นาย ทวีศักดิ์ นากดี
0131นางสาว ทักษิณา คำกิ่ง
0132นางสาว ทิวาวัลย์ วรวิทยานนท์
0133นางสาว นารี ทวีทรัพย์
0134นางสาว นิภาภรณ์ อินทร์สุข
0135นาย สมควร พิสิทธิพร
0136นาย ปรัชญา เอี่ยมกมล
0137นางสาว ปวริศา พรหมเทศ
0138นางสาว พชรา อุทัยธรรม
0139นางสาว สวัสกมล จิรันธนินโภคิน
0140นาย อานุภาพ เหล็กจาน
0141นางสาว พรทิพย์ ปุ๊กคำ
0142นางสาว พิมพ์ชนก ภัทรภูมิภักดี
0143นาย เจย์ บูรพศิขริน
0144นางสาว พรพิมล จรัสดำรงนิตย์
0145นาย ธีรภัทร ล้ำเลิศ
0146นางสาว สุนทรีย์ ยิ่งยืน
0147นางสาว นันทิดา จิตปัญญา
0148นางสาว สุภาภรณ์ ชมเอ
0149นาง ปาณิศา กันทะสอน
0150นาย โกศล เทียนชัย
0151นาย สันติ ติลกานันท์
0152นางสาว อุไรมาศ ใจปลอด
0153นางสาว พิไลวรรณ ทัดเทียม
0154นางสาว ภรณ์ทิพย์ สีเทียน
0155นาง มนัสนันท์ เกษมสวัสดิ์
0156นางสาว มะลิ ใจตรง
0157นางสาว รุ่งระวี สีเทียน
0158นางสาว วรรณฑกรานต์ จันระวังยศ
0159นางสาว วิจิตรา บุตรธิเดช
0160นางสาว ศศิร์รัช ว่องสัตยธรรม
0161นาย สมพร อินทร์จันทร์
0162นาย ศีลวัต ศันสนียเกียรติ
0163นางสาว พรรัชดา บุญส่งศรี
0164นาย สุเทพ บรรจงพาศ
0165นางสาว เสาวนีย์ เชื้อเจริญ
0166นางสาว เหมพดี ตุ่มไทยสาคร
0167นางสาว อาภาสินี ศันสนียเกียรติ
0168นางสาว อนัญญา บินขุนทด
0169นางสาว นงนุช พุทธิวรนุช
0170นางสาว พรพิมล ทัดเทียม
0171นาย รัก วิภาคพจนกิจ
0172นาย ธิติ ชินวงศ์วัฒนาสุข
0173นางสาว วิรินทร์ยา อยู่สุข
0174นางสาว วาสนา พลคณา
0175นางสาว สุทธิดานัน ถุนารินทร์
0176นาย ธนวัฒน์ กันธา
0177นางสาว ไพลิน ลักษมีภูริสิน
0178นาย มนเฑียน ใช้ปัญญา
0179นางสาว จุฑาณัฐ อรรถพรรณ
0180นาย จักรพันธ์ ธรรมธิ
0181นางสาว ปรียานุช สุระสาร
0182นาย ศิวโรจน์ เลิศศิลาธรรม
0183นาง รภากัญ ขาวผ่อง
0184นางสาว อาศิรา ชมดาว
0185นาง วิกานดา หอยสังข์
0186นาย ดนย์ ถิรคุณโกวิท
0187นางสาว ธมลวรรณ สุชาติลิขิตวงศ์
0188นาง วิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
0189นาย ไวรุจน์ เกษตรวิเศษ
0190นางสาว รัชนี จตุรพรภิญโญ
0191นาย พิษณุ ต่ายชาวนา
0192นาย วสุ พันธิ์กลิ่น
0193นาย อนิรุทธิ์ โตเจริญนิวัติศัย
0194นางสาว มณธิรา วิชาเกวียน
0195นางสาว อรอนงค์ วิจิตรจำนงค์
0196นาย วรวิทย์ กรรณ์เกษมสุข
0197นาย คุณากร สุดนาวา
0198นางสาว ธัญญารัตน์ เนตรทิพย์
0199นาย สุทธิศักดิ์ ดวงภูมิเมฆ
0200นางสาว ปรารถนา แจ้งศิริ
0201นางสาว พีรยา เตชะคุ
0202นาย ชัยยพล บุญสีห์ภูหิร์ญ
0203นาย อุเทน เหมือนทัพ
0204นางสาว สุรนุช ศรีรัตน์
0205นางสาว รติยา อยู่นุช
0206นาย พิจารณ์ พิริยะเมธากุล
0207นางสาว สุปรียา เมืองตัน
0208นางสาว รมิดา ลิขิตบุญยรัตน์
0209นางสาว ชัยชนินทร์ รัตนา
0210นางสาว ณัฐกันต์ อัญชุลีกุล
0211นาย เอกนันท์ ลีลายุทธ
0212นาย โชค คำน้อย
0213นางสาว จุฑมาส พลับพลา
0214นาง โสภาศิริ เสาศิลา
0215นางสาว รัตนาภรณ์ กรชุติปภา
0216นางสาว ทัศตวรรณ ทองทับ
0217นางสาว สิริมา มณีมงคล
0218นางสาว จิตติพรรณ สวพันธ์พงศ์
0219นาย วายุ วรรณศิลปิน
0220นาย สิทธิกร รุ่งเจริญสุขศรี
0221นาย พิรพัฒน์ แตงอ่อน
0222นาย กิตตินันท์ ชูช่วย
0223นาย รัชชานนท์ ศรีรักยิ้ม
0224นางสาว พิมพ์วรมน นรภัทรมงคล
0225นาย จินดา ขวัญคุ้ม
0226นาย กฤษฎา ทักษิณธานี
0227นางสาว นิลาวรรณ เสกสรรค์
0228นางสาว ศศิธร คำอิ่น
0229นางสาว ปรียารี บุญยะพันธุ์
0230นางสาว วรวรรณฑ์ เอื้อภัทรพงศ์
0231นาย ขวัญพี่ วิริยะ
0232นาย อนุรักษ์ ขันแก้ว
0233นาย วรวรรธน์ วรัญจันทรวัทน์
0234นาย อุทัย เคนวงศ์
0235นางสาว วรรษนันท์ ณัทธนวันภินันท์
0236นางสาว เหรียญตรา ตั้งพิจารณ์
0237นาย สมบัติ พูลเติม
0238นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0239นางสาว พรนภา พลแก้ว
0240นาง รดา มีบุญ
0241นาย สมนึก ญาณีฑีรฆะ
0242นาย ธีร์ ชื่นจิตร
0243นาย ชัยโรจน์ สิริโพธินันท์
0244นาง สิริพร โอฬารนุเคราะห์
0245นาย สุวจะ แจ้งตระกูล
0246นางสาว อิสญาภา มณีโชตินิภา
0247นางสาว หยกฤทัย ศรีต่ายขำ
0248นางสาว รัตน์รดา ศรีสุข
0249นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมภู
0250นางสาว ปิยะนาฏ ตรีพลกุล
0251นาย อนันต์ กุเรยะ
0252นางสาว วรา เจริญสุข
0253นางสาว วราภรณ์ ผาสุขเจริญ
0254นางสาว วาสนา เจริญสุข
0255นางสาว กนกกร มุฑุกันต์
0256นางสาว อุไรภาณ์ กระจ่างเนตร
0257นาย ฉัตรตนัย บุนนาค
0258นางสาว พิมพ์ใจ เพ็ญจันทร์
0259นางสาว ณัฐรี เจริญทรัพย์
0260นาง โชติกา จันทร์รุ่งอนันต์
0261นางสาว มณีรัตน์ เกษมศิลป์
0262นาย พีรพล เทพรงทอง
0263นางสาว นุชรีย์ ชูพราหมณ์
0264นางสาว ทิพสุดา สาระคุณ
0265นางสาว สมพิศ เหลืองศีลธรรม
0266นาง อุษา คมวงษ์เทพ
0267นางสาว ณิชานันท์ บัวงาม
0268นางสาว อัลจนา บัวทนงค์
0269นางสาว ภัทรา พงศ์ทรางกูร
0270นางสาว รัตตินันทต์ อำนาจนิมิตสกุล
0271นางสาว ศิริวรรณ ชายทวีป
0272นางสาว เกศนรินทร์ ลิขิตสิริกุล
0273นางสาว ปรารถนา สัญญปรีดากุล
0274นางสาว กรธร โสภา
0275นางสาว สุนันทา ถาวร
0276นาง เกศวดี มงคลภักดิ์
0277นางสาว นฤชล แซ่ลิ้ม


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link