Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2557

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว ผกามาศ ศรีจำนงค์
0002นางสาว สุจิตรา เก็งลิ้ม
0003นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0004นางสาว กนกนุช สกุลดีเชิดชู
0005นาง นันทกา ทับแจ่ม
0006นางสาว วริศรา ปรีดารัตน์
0007นาย ทวินพัชร จันทาโภ
0008นาย ธีรภัทร ล้ำเลิศ
0009นางสาว กนกนันทน์ ลิ้มวัฒนา
0010นาย ขจิต ภาสะฐิติ
0011นางสาว ณัฐญดา เย็นสบาย
0012นาย ณัฐพล ภาสะฐิติ
0013นางสาว วิจิตรา ธนสุนทรสุทธิ์
0014นาย ดนัยวัฒน์ ไพโรจน์
0015นาง เกศินี เจริญกิตติพร
0016นาง ธนพร เจ้า
0017นาย ราชันย์ จิรรัตน์สถิต
0018นางสาว สุวิมล วงศ์สวัสดิ์
0019นางสาว เสาแก้ว หลุ้ยแก้ว
0020นาย นพพล ปัทมกุล
0021นาง นรีรัตน์ แก้วปิน
0022นางสาว รุ่งนภา ทองธนะเศรษฐ์
0023นางสาว นิชมน แก้วพึ่งทรัพย์
0024นางสาว วนิดา แจ้งจิตร
0025นางสาว นิโลบล คีตานันท์
0026นาย ลิปิกร จรียภาส
0027นางสาว นุจรินทร์ อนันตภูมิ
0028นาย ณรงค์ โพธิ์บาทะ
0029นางสาว วรรณนิศา แซ่อึ้ง
0030นางสาว เนตรชนก วัฒนาการค้าดี
0031นางสาว มนทกานต์ ส่างคำ
0032นาย สศีร เลาวนาบริบูรณ์
0033นาง เบญจวรรณ กันทะมูล
0034นางสาว โสภาวรรณ ทีปะนะ
0035นางสาว ดารกิต กิตติธนาโกวิท
0036นางสาว วรรณิกา ใสแสง
0037นางสาว พัสดา ซ้อนต่า
0038นาย ประทีป ศรีผ่อง
0039นางสาว ณัชชา ดีสมเลิศ
0040นาย ศรณ์รังสรรค์ ภาสะฐิติ
0041นางสาว ฝนหทัย คำสด
0042นางสาว ชุติอร เลิศสัมฤทธิ์การ
0043นางสาว สรัญลักษณ์ มุณีกร
0044นาย พลากร สุวรรณศรี
0045นางสาว ณัฎฐ์ ภิรมย์ลดานนท์
0046นางสาว รัตนาภรณ์ วิใจลอม
0047นางสาว ภัชช จุนถิระพงศิ์
0048นางสาว สุกัญญา ณ แพทยงค์
0049นางสาว ณริศดา มหัทธโนทัย
0050นางสาว ภาณี พลสัมฤทธิ์
0051นาง มนภรณ์ กมลรัตนา
0052นาย สุรชาติ บัวเผื่อน
0053นางสาว สุภาภัทร เตชะงามวงศ์
0054นาย มนต์ตรี ติวัฒนาสุข
0055นางสาว ศรัณย์ธร แจ้งปิยะรัตน์
0056นางสาว ณิชานันท์ เรืองขจร
0057นางสาว อิสราภรณ์ จรัสสุขสวัสดิ์
0058นางสาว นุสรา ปัดถาวะโร
0059นางสาว อภิญญา คำประกอบ
0060นางสาว เมริน คีตานันท์
0061นางสาว อาภัสรา เต่าเล็ก
0062นางสาว ชนิดา ขวัญใจการค้า
0063นางสาว อาภัสระ ชวนชัยวงศ์
0064นางสาว ศศิธร พยัฆเนตร
0065นางสาว นันทวิกา กุลชัย
0066นาง มณฑา ควรรับผล
0067นาง ธนวดี ณะพิทักษ์
0068นางสาว อุษา เติบศิริ
0069นางสาว ฉัตรฤทัย ควรรับผล
0070นาย ไกรสร นนทวรากรกุล
0071นาย ณัทภพ พรมปั๋น
0072นางสาว สาลินี มณีชัย
0073นางสาว อรวดี ชาติอัปสร
0074นางสาว ไพลิน ทองจีน
0075นาย ศรายุทธ อนรรฆจีระพงศ์
0076นางสาว มัตฐิการณ์ เบี้ยแก้วกระจ่าง
0077นาย เขมกร กาญจนวริทธิ์
0078นาย ณัฐวัชร์ หวังกิจจินดา
0079นางสาว ภัทรา บุษบากร
0080นาย ธัชชา กาญจนปัญญาคม
0081นางสาว เจษศรีลา อัครเมธาธิติ
0082นางสาว เบญจมาศ มยุระสุวรรณ
0083นางสาว วิภารัตน์ นิมิตรปัญญา
0084นางสาว ปิยนุช นิมิตรปัญญา
0085นางสาว อรวรรณ ปัญญาวงค์
0086นางสาว วิชญา หนุนภักดี
0087นาย เฉลิมพล ธีรกุลวาณิช
0088นาย ภาษิต เนื่องจำนงค์
0089นางสาว ศิริวรรณ อมรชัยนนท์
0090นาย ยุทธนา แก่นกล่ำ
0091นาย เกรียงศักดิ์ ลออวรากุล
0092นาย วิชาญชัย สุขพะนัด
0093นาย สันติ นิลพันธุ์
0094นาย บุญปอน มากเทพารัก
0095นาย วิเชษฐ์ ลูกหยี
0096นางสาว กชศร มาลีหวล
0097นาย จักรพงศ์ อ่ำรอด
0098นาย จรัญ ร่มลำดวน
0099นาย วิสุทธิ เชี่ยวชาญธนกิจ
0100นางสาว บังอร แสงอรุณวานิช
0101นาง สุวิมล เพิ่มดี
0102นางสาว ศิริมาศ จอกแก้ว
0103นาย ทศพล ทิพทยาวัฒน์
0104นางสาว ณัฐพร พงษ์สุขเวชกุล
0105นาย เกรียงไกร ไชยพงษ์
0106นางสาว ภัชลภา ปรีดีวรกร
0107นางสาว พิไลวรรณ ศรีสองเมือง
0108นางสาว ชระนัน ทับทิม
0109นางสาว สรีรภัทร เผือกผ่อง
0110นาย เรืองศักดิ์ กุลชูศักดิ์
0111นางสาว ฉัตรชนก มูลศรี
0112นาย ต่อตระกูล วีระรัตน์
0113นาย ปัณณวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
0114นาง ฉัตรภัสร์ จันทนานุวัฒน์กุล
0115นางสาว เกวลิน เลาหรัชตนันท์
0116นางสาว สุดารัตน์ การเพียร
0117นาย ภานุวัฒน์ ฉลาดคิด
0118นาย ธัชชัย ชื่นแพ
0119นาย รชตะ สถิตอมรธรรม
0120นางสาว ชิชญา ตรีรัตนวารีสิน
0121นางสาว อังคณา ทองอ่อน
0122นาย กุลภาค ฉัตรธนบูรณ์
0123นางสาว ณัฐนันท์ ปิยะรัตน์มานนท์
0124นาย รัถกร สันติภราดรกุล
0125นาย พิทยา นิลทองคำ
0126นาย ยุทธนา นุชเจริญ
0127นาย พงศกร เกตุแก้ว
0128นางสาว นิตยา ภัทรชลิต
0129นางสาว อรอุมา งมเจริญ
0130นาย ธนพล ทัศนพงศ์
0131นาย ณัฐวุฒิ เกตุกาง
0132นางสาว กัลยา อุ่นอ่อน
0133นางสาว สุภาวดี สิงสุข
0134นาย อิทธิพร ราษฎร์นิยม
0135นาย ปิยะบุตร จีนานุรักษ์
0136นาย สุรศักดิ์ เมืองขุนรอง
0137นาย วันชัย สุนทรธัย
0138นาย พงษ์ประพันธ์ บุญสูง
0139นางสาว ศิริณพร สุรัตนากร
0140นางสาว วิภา บำรุงศาสตร์
0141นางสาว ศราวัณ เชื้อผู้ดี
0142นาย วีรภัทร บุกบุญ
0143นางสาว สุกัญญา แสนบุตร
0144นาง ศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒิ
0145นางสาว ลดาวัลย์ วงศ์ศิลป์
0146นาย วริศศักดิ์ สันติศราวุฒิ
0147นาย ธีทัต ชนธวัลโภคิน
0148ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญศรี คำแสนราช
0149นาย ธวัชชัย อนันตโชคชัย
0150นางสาว ปรีชญา ยรรยง
0151นาย ทรงพล จิระวัฒน์กวี
0152นาย ธวัชชัย กองมูล
0153นางสาว สุภาวดี ฟีสันเที้ยะ
0154นาง อิสรีย์ ลิ่วบุญญานันต์
0155นาง ศิริโฉม แคนทอง
0156นาย ปิยชาติ สุเมธาวีนันท์
0157นางสาว รุจิรา ธงวาด
0158นาย พัทธพล สุวภาพกุล
0159นางสาว กฤติยาพร เดชอาคม
0160นางสาว กาญจนา จักอะโน
0161นางสาว พรพรรณ เบื้องบน
0162นางสาว มัลลิกา นันบุญ
0163นางสาว ชัชชษา ภู่บุบผากาญจน
0164นาย มนูญ กาลวิบูลย์
0165นางสาว ธนิตา กุลเทียนประดิษฐ์
0166นางสาว รัชดา สังข์เภา
0167นางสาว กิติมา คงมั่งมีทรัพย์
0168นางสาว นวพร ศรีธนาประเสริฐ
0169นางสาว ธวัลรัตน์ ตั้งเสรีวงศา
0170นาย อุกฤษ เอกวรวัฒน์
0171นางสาว นฤมล มังฆะการ
0172นาง กชพร พิกุลทองหิรัญ
0173นางสาว กะรัต ปกรณ์ศิริกุล
0174นาย เดชวัต เตชะนิธิสวัสดิ์
0175นางสาว ธัชธรรม์ ชัยฤกษ์
0176นาย อัครเดช ทัศนพยัคฆ์
0177นาย อรรถพชร์ เธียรวุฒินันท์
0178นางสาว นงนุช พุทธิวรนุช
0179นาย ธนวัฒน์ สหะศักดิ์มนตรี
0180นางสาว อิสรีย์ นิลขำ
0181นางสาว ปัฐวีย์ ด้วงประเสริฐ
0182นาย ธนกฤต สะขัดอ้อย
0183นางสาว วรวรรณ คำทุบ
0184นาย ฐิติกร ชมขุนทด
0185นางสาว ศรัญญา กิตติศรีไสว
0186นาย ศรัณย์ ปรีดานรวุฒิ
0187นาย ปรเมศวร์ วินิจ
0188นาย อธิเมศร์ ฉันทสิริพัฒน์
0189นาย พีรพล ธรรมจินดา
0190นาย ชัชวาลย์ ถวิลรุ่งเรือง
0191นาง พนิดา โควสุภัทร
0192นางสาว กชพรรณ ดิลกสุนทรสกุล
0193นางสาว ทุติยฌาน โกศัลวิตร
0194นางสาว กุลนาถ บุศยศิริ
0195นางสาว สุรัตน์ ศรีสุข
0196นาย สาธิต สำราญจิตร
0197นางสาว กัญญ์กนิษฐ์ จึงมีปภาภัส
0198นางสาว กาญจนวรรณ ท่าบ่อ
0199นางสาว ไพลิน มา
0200นางสาว จารุวรรณ จารุวิวัฒน์
0201นาย ชลิต พงษ์สัมฤทธิ์
0202นางสาว วรณัชชา วงค์เจริญ
0203นาย สุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์
0204นาย ศิวัช กาลรา
0205นาย ไมตรี อุสาหะ
0206นางสาว เสาวลักษณ์ ชวเดชารัตน์กุล
0207นางสาว สุธิดา จัทรเพ็ญ
0208นางสาว ธัญพร สาครจิตต์
0209นาง ปวิณา ใจดี
0210นางสาว ศิริพรรณ สังข์ประเสริฐ
0211นางสาว หยาดดาว ขุนทวี
0212นาง ธติยา สุขวนิช
0213นาย วิชชากร บุญชู
0214นางสาว กมลชนก ศรีธนะ
0215นาย ทิตศรัณย์ เจริญพิพัฒนกุล
0216นาย อภิรักษ์ หล้าล้ำ
0217นาย ศิวกรณ์ ทรัพยสิทธิ์
0218นางสาว ชุติกาญจน์ จิตตวิสุทธิวงศ์
0219นางสาว ศิริพร สุนทรโชติ
0220นาย จิรวัฒน์ ดรุณพันธ์
0221นาย วิศิษฎ์ เกียรติไกรฤกษ์
0222นาย ศุภกฤต นาคศรีสุก
0223นางสาว จินดารัตน์ ศิลธรรม
0224นางสาว ณชัญญณัฎฐ์ คงเพชรสถิตย์
0225นางสาว วรษา พิทยานานนท์
0226นาย ปรินาท บุนนาค
0227นาย สมรส สูติบัตร
0228นางสาว แก้วตา มิลินทานุช
0229นางสาว จุฑามาศ งามดี
0230นาย อนันธะวุธ แสวงผล
0231นาย เจตริน มหาชัย
0232นาย ชัชวาลย์ พรรณุรัตน์
0233นางสาว น้ำฝน ฤทธิ์เรืองเดช
0234นาย อรุณเดช แซ่อ๋อง
0235นาย โมทนา เลขะกุล
0236นาย สุทธิพล ธรรมจินดา
0237นางสาว เสาวนีย์ พูลสังข์
0238นางสาว นลินรัตน์ กิตติธีรลักษณ์
0239นาย สงวนศักดิ์ ค้ายห้างหว้า
0240นาย ประมุข แผนทัด
0241นาย สุริยา เก้าเอี้ยน
0242นาย ภูริต ลาภเจริญวุฒิ
0243นางสาว ศุทธินันท์ ปิยพุฒินันท์
0244นาง ชื่นจิตต์ นันทสุคนธ์
0245นางสาว สิริพร เต็มแก้ว
0246นางสาว ณัฎฐ์พัฒน์ จุลโรจน์
0247นาย วิทพิศวัสน์ ทวีประยูร
0248นาง วราภรณ์ เรณูกลิ่น
0249นางสาว อมรรัตน์ ไชยแป้น
0250นาย อัครชานนท์ โขมพัฒน์
0251นาย ประนอม กิ่งทอง
0252นางสาว นงลักษณ์ เทพประสิทธิ์
0253นางสาว วราพร เทศน์สาลี
0254นาย ประยุทธ ฉัตรวัฒนานนท์
0255นาย ปุรินทร์ สำเนียงหวาน
0256นาย ภูวดล แฟงสุวรรณ
0257นาย นพเดช แฟงสุวรรณ
0258นาย ดนัย วัฒนสวัสดิ์กุล
0259นาย ณรงศักดิ์ พงศ์วัฒนาวิจิตร
0260นางสาว กาญจนา โหโต
0261นางสาว ภัทรกร ทองแย้ม
0262นาย เชาวดิษฐ์ เชาวนะโรจน์
0263นาย ฐาภูมิ จันทร์ทำโรง
0264นางสาว อนันต์วัลย์ แสนเจริญ
0265นางสาว ปิยะภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ
0266นาย มงคล อ่อนพรม
0267นาย จีระ มูฮัมหมัดกาเซ็ม
0268นาย คณาธิป พรประเสริฐ
0269นางสาว หนึ่งฤทัย พิตรพิบูลย์วงศ์
0270นาย นัฐชาต จริยานุรักษ์กุล
0271นาย ภูวกร ภิญญานิธิกร
0272นางสาว ธนัทอร ภิญโญ
0273นาย ยิ่งศักดิ์ ตันประเสริฐ
0274นางสาว ธิติมา มีศรี
0275นาย เกริกกฤษณ์ เถินมงคล
0276นางสาว กุญช์ภัช ปุณยภาพงษ์
0277นางสาว อุทราภรณ์ คงประเสริฐ
0278นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0279นาย บัณฑิตวงศ์ สุขวงศ์
0280นางสาว เรณู มะหะหมัด
0281นาย อำนาจ เพชรมณีสกุล
0282นาย สุพจน์ วัสธูป
0283นาย บัญชา พิมพา
0284นาย พุฒิพงศ์ บุดดาวัน
0285นาย เฉลิมพร จันแพ
0286นางสาว ภาวิณี ทองดี
0287นาย บุญรอด แซ่อู่
0288นาย วรวิทย์ ถาวรสุวรรณชัย
0289นางสาว ชนิสรา อัธยาศัย
0290นางสาว วาสนา พลคณา
0291นางสาว อารยา พรมอยู่
0292นาย นุกูล กันทะมาลา
0293นางสาว สุพรรณี จันทน์วัฒน์
0294นางสาว เมทินี รัตนไพบูลย์เจริญ
0295นาย โสภณ เฉื่อยฉ่ำ
0296นาย มกร อนุกูลสัมพันธ์
0297นาย ศุภศักดิ์ วิชกูล
0298นางสาว ธนิดา คำสุข
0299นาย การุณ เสนาะ
0300นาย ธนาเศรษฐ์ อัศวเจริญสิน
0301นาง จิรัชญา ชีรณวาณิช
0302นาย วัชระ แก้วเทพ
0303นาย ธเนศ สุทธเศียร
0304นางสาว อาณดา ห่วงประโคน
0305นาย สฤก อุบลศรี
0306นาย ธีรพงศ์ พงศ์ฑีฆายุ
0307นาย โยธิน ชุลิกาวิทย์
0308นางสาว ทิชา กาญจนโกศล
0309นางสาว อินทุกานต์ หมอกขาว
0310นางสาว วิภาวี รัตนะ
0311นาย ดิลกลาภ ทันชำนาญ
0312นางสาว วรรณภา รัตนะ
0313นาย สราวุธ พูลทรัพย์
0314นาย ธนภัทร เที่ยงธรรม
0315นาย อดิศร ภุมมา
0316นางสาว สโลชา เดชบวรมงคล
0317นางสาว เสาวลักษณ์ ทองขวัญ
0318นาย วิธี เสถียรกาล
0319นาย ธงชาติ สังขโชติ
0320นาย พัสกร ศุภวรรณ
0321นาย ธนากร พุ่มจันทร์
0322นาย กษิดิ์เดช แดงคง
0323นางสาว ภณิษา ภัทรทิมาวงศ์
0324นางสาว ผกามาศ สิระมนต์
0325นางสาว จิรัฏฐา บุญนาค
0326นางสาว อุษณีษ์ ที่ทำมา
0327นาย กิตตินันท์ พรมสู
0328นาย พรเทพ ห่อวงศ์สกุล


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link