Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2559

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาง ฐิติรัตน์ สวนเสงี่ยม
0002จ่าอากาศเอก สิทธิพร ทองเต็มถุง
0003นาง พูลผล นิยมทอง
0004นางสาว ธมลฐสิชา ร่วมเจริญ
0005นางสาว ตรีทิพย์นภา เต็มสิริศักดิ์
0006นาย ประชัน หาญพละ
0007นาง อรทัย หาญพละ
0008นาย ยุทธ ยืนยงคีรีมาศ
0009นางสาว หยาดพิรุณ รัตนพิบูลย์เดช
0010นางสาว สุวิมล มาสง่า
0011นาย กฤตนัย จิตผ่องอำไพ
0012นาย ซอลาฮุดดิน มาหิเละ
0013นางสาว สุเมรินทร์ ถิ่นสุข
0014นางสาว พีชนา เลิศฤทธิ์เดชา
0015นาย ธนภัทร ตั้งหมื่นสวัสดิ
0016นางสาว กานตรัตน์ หัตถกุลโกวิท
0017นางสาว เกศราภรณ์ รุนรักษา
0018นาย ฉางชี แซ่เฉิ่ง
0019นางสาว กวิตา ตันทวีทรัพย์สิน
0020นางสาว สุจิตรภรณ์ เกตุบรรลุ
0021นางสาว ปิ่นปินัทธ์ โมกขพันธุ์
0022นางสาว เต็มตรอง อินยาศรี
0023นางสาว นภัสวรรณ มูลเชื้อ
0024นาย ธีรยุทธ ไทยานนท์
0025นางสาว เกวลี พานิชเจริญ
0026นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อินสองใจ
0027นาย วิญญู พงศ์อาจิณ
0028นางสาว เพ็ญพิไล นารีแพงศรี
0029นางสาว สุภาวดี แสงศรี
0030นาง เทียมเดือน เซียสกุล
0031นาง กัญจนพร เมืองฮาม
0032นาย วัฒนะ ศรีชุม
0033นางสาว วราภรณ์ เลิศสิทธิ์สมบูรณ์
0034นาย สุเทพ สิงสาหัส
0035นาย อณาจักร์ ปะลาวัน
0036นางสาว นิธินันท์ ณธีพัฒนวัฒน์
0037นาย ณัฐธนกร บุญยิ้ม
0038นางสาว เกวลิน รัตนกรกิตติกุล
0039นาย ศุภชีพ งามลาภ
0040นาย ดนูศิษฐ์ หรรษาพันธุ์
0041นาย นฎกร ปัทมชัยภัทร
0042นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนาศุภร
0043นาย วสันต์ เตชะธัญญกุล
0044นาย อำนาจ ภะคะวาชัยกุล
0045นางสาว โศศิษฐา อุทัยสุทธิจิตร
0046นาย จิรโชติ บุณยโยธิน
0047นาย วสันต์ เหลือสูงเนิน
0048นาย องอาจ ดูเบย์
0049นางสาว สุณิสา สมอินทร์
0050นางสาว จันทร์ฉาย ไม้จันทร์
0051นาย วรวิทย์ ท้าวประสิทธิ์
0052นาย พรศักดิ์ เทพทอง
0053นาย วีระวัฒน์ สุทธิศิริกุล
0054นาย วัฒนพงษ์ บุญยืน
0055นาง พิมพ์มาดา อายุเจริญ
0056นางสาว สมใจ สุขุมพันธ์
0057นางสาว ณิชกมล กล่ำแสง
0058นางสาว เมษรา ขนาบแก้ว
0059นาย จักรินทร์ วงศ์ประไพ
0060นางสาว ขวัญลักษณ์ อังคณาวิทยากุล
0061นาย สำเริง วาอุบล
0062นางสาว ประติชญา ศรีช่วย
0063นางสาว ภิรญา ศักดิ์ประโคน
0064นางสาว อรุญรัตน์ ขุมทอง
0065นางสาว ปภัสสร หลิมวิจิตร
0066นาย สุรศิลป์ โรจน์อมรกุล
0067นาย พรเทพ ชีพทรงสุข
0068นางสาว จันทนา สาธิตสิทธิ์
0069นางสาว พีรนันท์ สว่างวงศ์
0070นาย มานิต อุปรา
0071นางสาว ภัทราภรณ์ ยอดสิน
0072นาง ชลธิชา ศุภทรัพย์
0073นางสาว อุไรวรรณ บุญศรี
0074นาย ปรานต์ ป้องกันทรัพย์
0075นาย ณรงค์เดช คุณประทุม
0076นางสาว นนลณีย์ เลิศสิริประภา
0077นางสาว สุรีย์มาศ ประกอบชาติ
0078นางสาว วิภาวี อินทราภัย
0079นางสาว ชัญญา เหี้ยมหาญ
0080นางสาว ณัฐพิฐชา พลเขตร์
0081นาย อติวิศว์ เลิศดำรงค์ศิริ
0082นางสาว พรพรรณ มีชัยเจริญยิ่ง
0083นางสาว จีรนันท์ พึ่งบุญ
0084นาง ปณยา คุณะแสน
0085นาย ไตรรัตน์ จันทวิสูตร
0086นางสาว ณัฐนิช ฐานรัตนชัย
0087นางสาว ธัญชนิต ฐานรัตนชัย
0088นางสาว ศิริพร วิจิตรทิพย์
0089นางสาว ฐิตารีย์ โชคเตชะสวัสดิ์
0090นาง สมพร สมบุญพันธ์
0091นางสาว ศิรประภา เจริญวุฒิวนพันธ์
0092นาย เลิศลพ เจือจิ้น
0093นางสาว นฤทัย นาคกุลนันทน์
0094นางสาว ณิชาดา พุฒกลาง
0095นาย พีรวิชญ์ แซ่ตั้ง
0096นางสาว ชัชศรัย ฐิตะโลหะกุล
0097นางสาว ศิรภัสสร สีชมชัย
0098นาย สมิทธ์ นันท์ศุภวัฒน์
0099นางสาว ดวงกมล นิ่มครุฑ
0100นาย วุฒิชัย สายทอง
0101นางสาว กานต์ รักไทย
0102นาย เสกสรรค์ สาตร์แย้ม
0103นางสาว ฐิติญา ทองประเสริฐ
0104นางสาว สุภาภรณ์ คำดี
0105นาย ธีระพล เทอดไทย
0106นาย ภัชพล เทอดไทย
0107นาย นัชชา มีทรัพย์วัฒนา
0108นางสาว นุสรา ศรีศักดิ์
0109นางสาว อุมาพร สร้อยทอง
0110นาย พงศภรณ์ อาดัม
0111นางสาว กชชนกพร คำลุน
0112นางสาว สุพัตรา จิตวิริยะ
0113นางสาว ประภาพร จิตวิริยะ
0114นางสาว สุธินี เอมมณีรัตน์
0115นางสาว สมศรี เลขาปัญญาพร
0116นางสาว พัทธ์ธีรา สิริทวีอรรจน์
0117นางสาว ภัทรพร อาจชายแดน
0118นาย ธงชัย ไทยเที่ยง
0119นางสาว จิราภรณ์ ลีละสุทธานันท์
0120นางสาว ชลธิชา เหมเชื้อ
0121นางสาว ปัทมา ศรีสว่าง
0122นางสาว สุภาพร นันทเสน
0123นาย ฐิติพงษ์ วุฒิกรวณิชย์
0124นางสาว พรจันทร์ พิพัฒน์ภิญโญภาพ
0125นาย อักษร ทุมดี
0126นางสาว วัฒนา น้ำค้าง
0127นางสาว ธัญญ์นภัส ณัฐธนเสฏฐ์
0128นาย ศรันย์ ศรีเจริญโชคชัย
0129นางสาว ปุณิกา ชูกิจรุ่งโรจน์
0130นาย กฤษณพงษ์ อินรัมย์
0131นาย อัครเดช เพประโคน
0132นาย รัฐธรรมนูญ สุขมีศรี
0133นางสาว นนน สุขมีศรี
0134นางสาว กัญญาลักษณ์ เกาะแก้ว
0135นางสาว อริศรา ศิลปงาม
0136นางสาว สุดารัตน์ เชื้อแก้ว
0137นางสาว วัชรี วงศ์วัชระ
0138นางสาว สมฤดี จตุรภากร
0139นาย การุญ น้อยทรัพย์
0140นางสาว พิมพ์พรรณ พลับพลาทอง
0141นาย ธวัชชัย ชนะวรรณกุล
0142นางสาว ปรีดาภรณ์ อนันตรทวีโชติ
0143นางสาว วารุณี สาทแฟง
0144นาง ทัดดาว จตุรภากร
0145นางสาว ณัญพร ชาวโพธิ์พระ
0146นางสาว เกศสุดา เสนารัตน์
0147นาย คชานนท์ ทัพยาง
0148นางสาว จันทรา อดิโสภณภากร
0149นางสาว เบญจมาภรณ์ กองพระ
0150นางสาว ไฉไล มุ่งปั่นกลาง
0151นาย ณพล ว่องไวคุณอนันต์
0152นางสาว ทศพร อนุกูลธรรม
0153นาย จิรทีปต์ แตงทองคำ
0154นาย ดำรงค์ บูชารัมย์
0155นางสาว ธิดารัตน์ กันทะสา
0156นาย นนธชัย โอวาทวิจัย
0157นางสาว นราภัทร โอฬาร์ผล
0158นางสาว ณฐกัญญ์ปภัสร์ สว่างชาติ
0159นางสาว นิวารัตน์ สายตา
0160นาย เศรษฐา น้อยนาค
0161นางสาว เบญจพร เมฆอังกูร
0162นางสาว เยาวพา พุ่มสุคันธรส
0163นาย ธีรพงษ์ จิโนคุณ
0164นางสาว วรวรรณ หนูแกล้ว
0165นาง กรรณิการ์ ภูวัฒนติกานต์
0166นาง วาทินี ศักดานุภาพ
0167นางสาว อรอุมา จันทะเวทย์
0168นางสาว สุภาภรณ์ เรือนสังข์
0169นางสาว วิษณี ขุนไกร
0170นางสาว พิมพ์ใจ แสงจันทร์
0171นาย ศักดิ์สิทธิ์ แตงมณี
0172นางสาว นมัสสิยา พรหมชุติมา
0173นาย วสุพล พิกุลสุข
0174นาง สิริกร ศานติวาณิชย์
0175นาย สุกิจ แซ่ชิ้ง
0176นางสาว ภัชกัณตรี ศิริปรุ
0177นาย เอก ศิละคุณาภรณ์
0178นางสาว อรุณศรี ยุ้งทอง
0179นางสาว ปัทมา ทองฮิ่ง
0180นางสาว อัญชิษฐวรรณ ศรีจันงาม
0181นางสาว เชาวมาศ ขุนฤทัย
0182นาย ศิริพงศ์ โรจนบุรานนท์
0183นางสาว นภานุช พร้อมปัญญา
0184นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0185นาง ปาณิศา กันทะสอน
0186นางสาว รติชา พรหมสาขา ณ สกลนคร
0187นางสาว ปัทมา คำภาวงษ์
0188นาย สุวินัย ตะมะวงค์
0189นางสาว กิติ์สิริรัตน์ เยาวเรศ
0190นางสาว นิตยา ชูรัตน์
0191นาง นิตยา มณีวงศ์
0192นาย ธนวิทย์ ธนะทิพานนท์
0193นางสาว ชญาณิน โชติรถากร
0194นาย ธเนษฐ เชื้อสุวรรณ์
0195นางสาว จินตนา คำเขื่อน
0196นางสาว ปพิชญา ภูวนารถ
0197นาย วิชชา กันตถาวร
0198นาย สุริยา สายหยุด
0199นาง กนกวรรณ แก้วคำ
0200นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล
0201นางสาว ฉัตรเพชร ทรัพย์ประเสริฐ
0202นางสาว ศศิวิรัล พวงลำเจียก
0203นางสาว ศิริกุล ครุฑอินทร์
0204นางสาว ปิยะมาศ บุญหนัก
0205นางสาว ปรารถนา ตั้งเจียมศรี
0206นาย ธรรศ หอมหวล
0207นาย วรพล พรมมูล
0208นางสาว ภารดี สังข์ถาวร
0209นางสาว ผ่องพิศ มณีรัตน์
0210นางสาว นิสาชล ด่านอินถา
0211นาย ครรชิต เพ็งสกุล
0212นางสาว นันทาวดี จิตรกุล
0213นาย เดชาธร วิทยันต์
0214นาย พีรพัฒน์ เสียงทิศ
0215นางสาว เกวดี สีสาพันธ์
0216นาย วิฑูรย์ คุรุภากรณ์
0217นาย ปฏิพันธ์ ปาหินา
0218นางสาว จิตติมา หมวกงาม
0219นางสาว นาฎวราพร ปาหินา
0220นาย นพดล วัชรกาญจนาภรณ์
0221นางสาว พีรยา นรเศรษฐวรชัย
0222นาย ปิยะนัฐ สมวงษ์อินทร์
0223นาย ชัยวัฒน์ ทัศนีย์ทิพากร
0224นาย ธัชกร บุษยาเดชาวุฒิ
0225นางสาว กฤษณา ทองเฝือ
0226นางสาว อรอุมา หงษ์ษาพุทธ
0227นาย เทพมงคล มณีมนต์
0228นางสาว ปฐมาภรณ์ ตั้งเจียมศรี
0229นาง กนกพร วัชรินทร์
0230นาย ชูศักดิ์ มุมานะกุล
0231นาย พลวัฒน์ ศรีวะโล
0232นางสาว ธนาภรณ์ พลแสน
0233นาย นัทธชัย เครือชา
0234นาย ภูมพลา พิบูลย์สวัสดิ์
0235นางสาว อมรรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล
0236นางสาว บัณฑิตา สีเงินยวง
0237นางสาว จิราพร ศิริวัฒนกิจกูล
0238นาย ศราวุธ สถานุทัต
0239นาย ศราวุธ ท้วมเจริญ
0240นางสาว พีรดา เชษฐสมบัติ
0241นาย ภาคภูมิ สารพิทักษ์
0242นางสาว สุพิชญา พัฒนไพรสณฑ์
0243นางสาว ศศิธร เหล่านารายณ์
0244นาย มนัส ชัยเทศ
0245นางสาว ปฐมาภรณ์ เจริญโสภา
0246นาย สรรพเดช ณ ถลาง
0247นางสาว ธิดารัตน์ โรจนมงคล
0248นาย สนธิพงค์ เตชะกุลถาวร
0249นาย ชนะ เอี่ยมภิญโญ
0250นาย ภาคภูมิ ธีรกิจไพบูลย์
0251นางสาว ดวงเดือน ใหมพูล
0252นางสาว ศศิวิมล รุ่งเรือง
0253นางสาว ณัฐกานต์ ทับแฟง
0254นาย ชลดนัย เธียรกานนท์
0255นาย วชิร มีทรัพย์โอฬาร
0256นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ
0257นาย ชลัฐ มงคลวุฒิวงษ์
0258นาง จิราภรณ์ ฉ่ำชื่น
0259นางสาว ชาลินี รุ่งสว่าง
0260นาย ภาณุพงศ์ เฟื่องฟู
0261นางสาว พรพิมล ไชยสิทธิ์
0262นาง ชญาพิชญ์ กวีเกียรติอนันต์
0263นาย มนัส จึงขจรเกียรติ
0264นางสาว วรรณนิภา สีเชียงหา
0265นางสาว สุพรรษา แขพรมราช
0266นาย สฑีรุจ ศรีสันติสุข
0267นาย อุ้ม ทองประสพ
0268นางสาว ภัทิรา เลิศสิทธิกุล
0269นางสาว ปิฏิวรรณ โรจนาภรณ์
0270นาย จิรเวธน์ พร้อมญาติ
0271นางสาว จุฑามาศ อินทรศักดิ์
0272นางสาว ลัยล้า เอกา
0273นางสาว วันวิสาข์ เชื้อรามัญ
0274นาย ฐานันด์ แปงหลวง
0275นางสาว มณันญา ชุติพัชรโชติ
0276นางสาว กฤตยา ดิษย์รัตน์
0277นาย มงคล สุวิสุทธิมนตรี
0278นาย มนัสพงษ์ ใจหมั่น
0279นางสาว บุญญรัตน์ มาภู
0280นางสาว อัยย์ชิตา กรศรัณยพงศ์
0281นางสาว กมลมาศ สุริยวรรณ
0282นาง ฤติมา วนานุกัณฑ์
0283นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0284นางสาว ตรีรักษ์ รุจิราธำรง
0285นางสาว สุธิตา วรเลิศ
0286นาย นัฐพงศ์ กาญจนสิทธิ์
0287นาย ประคัลภ์ แก้วพิชัย
0288นางสาว เพ็ญพรรณ ตรีเข้ม
0289นางสาว กมลพรรณ ไชยวงศ์
0290นาง จอมสุรางค์ พงศ์พานิช
0291นาย เจตนัตว์ เจียมสมาน
0292นาย ณพล ฤทธิ์สกุลชัย
0293นางสาว เนตรนภา คงสุข
0294นางสาว ไอลดา โต๊ะแอร์
0295นาง ณฤดี ธนขจรสถิต
0296นาย ฐตรฐ ตั้งคำ
0297นางสาว สิริภัทร อาภรณ์โชติ
0298นางสาว ณัชชา กิจแสงภักดี
0299นาย ธนัยนันท์ ภาคย์ภูติวัฒน์
0300นาย ธีระพงศ์ วชิรโภไคยกุล
0301นางสาว ปวีณนันท์ พยรรตาคม
0302นางสาว มนันยา กิตติพงษ์พัฒนา


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link