Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2560

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาย รณกฤษ จิตตรังสรรค์
0002นาย ปัญจากรณ์ กิตติพงศ์สิริ
0003นาย อนุชา คนเพียร
0004นางสาว ธาริณี ปิยมาตย์
0005นางสาว ธัญญาลักษณ์ พันธ์เลิศ
0006นาย ศรุต วิจิตรกุลจิรา
0007นาย เศรษฐวิทย์ ฐานธัชพงศ์
0008นางสาว สโรชา กล่อมสุนทร
0009นางสาว ปรียนันท์ วิวัฒน์เตชากร
0010นางสาว มุกดารินทร์ โสมมาก
0011นางสาว ฉลวย ผิวเหลือง
0012นาง ธนิดา ริยางกูรธนา
0013นางสาว กันต์ดารินทร์ สร้อยจิตร
0014นาย พล สุรวีรกุล
0015นาย รวี บุญสันติสุข
0016นาย จิรัฐพล พลอยพิมล
0017นาย ภาคิน อาปะจินดา
0018นาย ภาณุพล จอมศรี
0019นาย สรวิชญ์ วาชาญ
0020นาย สุพิศ วรรณรี
0021นาย ชูธรรม ธรรมปาโล
0022นางสาว ฐานิดา ป้องมา
0023นาย ปัญญา เชื้อสาย
0024นางสาว ณหทัยพัชร์ วาณิชย์สมิทธ์
0025นางสาว วิไลพร วิมล
0026นางสาว พิญญานันท์ ทองงามขำ
0027นาย สุรศักดิ์ ใจปลอด
0028นาย วีรวัฒน์ พันธ์ดี
0029นางสาว บุษรินทร์ จีนเกิดทรัพย์
0030นางสาว ฉันทนิจ ถิระธรรมกิจ
0031นาย เศรษฐพงศ์ษิณ ณัฐฉัฐญา
0032นางสาว ปรัศนี ใจสะอาด
0033นางสาว กุลการ ธีรสุขพิมล
0034นางสาว ธนวรรณ รังสิตเสถียร
0035นางสาว นรากร จรรยาพามี
0036นางสาว กัลยา นราศรี
0037นางสาว สิริวรรณ วิไล
0038นาย นรินทร์ แซ่จึง
0039นาย ธณกร กูลเกื้อ
0040นางสาว อารีรัตน์ โพธิ์พลิก
0041นาย อธิป สาโรวาท
0042นางสาว แก้วใจ สารการ
0043นางสาว จิราภรณ์ เทพปัน
0044นางสาว ศิวพร เหลืองลัญจกร
0045นางสาว มัตทนา ผงสินสุ
0046นางสาว พัทธนันท์ แพ่งสภา
0047นางสาว วันเพ็ญ กลมกลาง
0048นางสาว ธนัชพร สุขสุด
0049นางสาว ศุกร์สิริ สัทธรรมวิไล
0050นาง นฤมล หวังทวีวงศ์
0051นางสาว พลอยภัสสรณ์ เปลี่ยนปาน
0052นาย ชรพล ใจฉลาด
0053นาย สมชัย ศรีสมบุญกุล
0054นางสาว รัตนา จันทร์บำรุง
0055นางสาว ปาณนันท์ เกิดสุวรรณ์
0056นางสาว รุจิรา ก้องเวหา
0057นาย วินัย ดอกบัว
0058นางสาว มารีนา มิดำ
0059นาง สาลินีย์ แก้วเมืองมูล
0060นาย สุนิตย์ โสวัตร
0061นางสาว ฐิติรัตน์ สมุทรน้อย
0062นางสาว สุพาภร สุยะ
0063นาย ชัยบดินทร์ ชัยชมภู
0064นางสาว สุธีรา ทรัพย์เกษม
0065นางสาว สุวันทนีย์ ช่อผกา
0066นาย เอกพรรดิ์ สายันตนะ
0067นางสาว อัจฌาวรีย์ เวียงทอง
0068นาย กฤษ คงชยาสุขวัฒน์
0069นางสาว ณิสา ภาษิต
0070นาย ชัยรัตน์ วงศ์นันทพร
0071นาย มงคล ทองศักดิ์
0072นางสาว กฤษณีย์ น้อยพานิช
0073นางสาว อุษา เดชฉกรรจ์
0074นางสาว นงลักษณ์ ยิ้มแฉ่ง
0075นาย ณัฎฐชัย ศิริบรรจงวัฒน์
0076ว่าที่ ร.ต.หญิง ฮานานี่ ดาแลหมัน
0077นางสาว พัชรพรรณ หริมเทพาธิป
0078นางสาว สุวรรณี เกิดผล
0079นาย กิตติชัย ดอกบัว
0080นาย ฤทธิชัย สุขเกษม
0081นาย นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร
0082นางสาว มัณฑนา เจริญสุข
0083นางสาว สุรัสวดี จูแรงบุญ
0084นาย สุทธิพงษ์ ทวีแสง
0085นางสาว คนึงนุช ชนะสินภวัฒน์กุล
0086นางสาว รสริน สอยเหลือง
0087นางสาว ชุตินันท์ โชติวิวัฒนกุล
0088นาย ศราวุฒิ จำปาแขม
0089นางสาว ฉัตรธิดา สาระ
0090นางสาว สุธินี เอมมณีรัตน์
0091นางสาว ปิยรัตน์ ประกายเพ็ชรกุล
0092นางสาว สุพัตรา จิตวิริยะ
0093นางสาว ณัฐพิฐชา พลเขตร์
0094นางสาว อุไรวรรณ บุญศรี
0095นางสาว แก้ว ฐานะพัฒนะ
0096นางสาว วันทนา วิราพร
0097นางสาว นารอน นากลางดอน
0098นาง วาสนา สุขสว่าง
0099นาย อัศวิน เหมือนสร้อย
0100นาย กิรติ เรืองฉาย
0101นางสาว ทิฆัมพร ลิขิตหัตถศิลป
0102นางสาว ปวีณา ฤาสายไตรภพ
0103นาย สมพร สิริธนากร
0104นาย ฮูเซฟา สยามวาลา
0105นาย วิทยา สมอุดม
0106นาง วัชราภรณ์ บุญเกิด
0107นาย ประสิทธิ์ จำปา
0108นาย เตวิช ล้ำสกุล
0109นาง ราศรี ฮุนพาณิช
0110นาย พิพัฒน์พงษ์ เล็กโสภี
0111นาง นุจรี สมยา
0112นาย เฉลิมเกียรติ ชาญชัย
0113นาย ไตรทศ โรจนชีวะ
0114นางสาว นฤมล มิตรแสง
0115นางสาว ศศิธร สว่างคำ
0116นาง จารุวรรณ ค้ำพันธุ์
0117นาย นาวิน สุดไชย
0118นางสาว ภัทตราภรณ์ กล้าครบ
0119นางสาว ณหทัย นิยะกิจ
0120นางสาว พรพนิต รักผกาวงศ์
0121นาย วรพล จันทปัญญา
0122นาย ธนภาค พัชรศักดาธร
0123นางสาว อรญา ศรีใส
0124นางสาว ภิษณิศา แผ่สุวรรณ
0125นางสาว ศิรินาจ ธะนากลาง
0126นางสาว สุมาลี เจริญจารุเศรษฐ์
0127นางสาว ณัฎฐรัตน์ จัยสิทธิ์
0128นางสาว จุฬาลักษณ์ ยิ่งดำรง
0129นาย พิเชษฐ์ ลิขิตเลิศ
0130นาย ธัชวิธ ธัญณัฐภัทร
0131นางสาว จารุวรรณ ชอบสุข
0132นาย สุรชัย ตามพร
0133นาย ฉัตรชัย เกาะมั่น
0134ว่าที่ ร.ต. ชนินทร์ ปุมสันเทียะ
0135นางสาว จีรนันท์ บุญมาเปียง
0136นางสาว ณัฐนิช อารยะจารุ
0137นางสาว จติมา ไชยมงคล
0138นางสาว ทิชารัตน์ แซ่แป๊ะ
0139นางสาว ชนินทร์พร พลซื่อ
0140นาย ณัฐวุฒิ บุญธรรม
0141นางสาว วิไลวรรณ พ่อตาแสง
0142นาย ณรงศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์
0143นางสาว ณัทพัช รักสีบุตรสา
0144นางสาว วชิราภรณ์ ทรัพย์คง
0145นาย วิษณุ มาณพ
0146นาย นัยภณ ธนนาทธนะชน
0147นางสาว อ้อมเดือน บุญจันทึก
0148นางสาว สุธรรมมา เครือหมู
0149นาย ต้นตระการ ฟาโรสถิตณภานนท์
0150นางสาว ปณิฏฐา ไชยวงค์
0151นาย นคร ม่วงคุ
0152นาย ภวนัย ปัพพานนท์
0153นาย พูนพัฒน์ ธรรมศิริพงษ์
0154นาย นายพัศดี บินเตล็บ
0155นางสาว ศิริภัทร์ ิ่อ่ำพ่วง
0156นาย ภานุวัฒน์ นันทะมีชัย
0157นางสาว ศศิธร สอาดม่วง
0158นาย กันตินันท์ โชคฐิตินันท์
0159นาย ภูมินทร์ เรียมแสน
0160นางสาว รัชนีพร ซาและกุล
0161นางสาว มนัสวี เชิงนอก
0162นาง นัฐชา ซ้อมจันทา
0163นางสาว รมิดา วงษ์เทียน
0164นางสาว สุไพรัตน์ แก่นอินทร์
0165นางสาว ปาจารีย์ ปานคะเชนทร์
0166นางสาว ณัฐชยา ชมวิชา
0167นาย นราศักดิ์ ดอกบัว
0168นางสาว ยุพาภรณ์ นวลลออง
0169นางสาว ปัทมา อาญาเมือง
0170นาย ปกรณ์ อยู่เย็น
0171นาย อัครเดช ช่างสกุลทอง
0172นาย ปกรณ์ แซ่ตั้ง
0173นาย อรรถเกียรติ สายสุวรรณ์
0174นาย กวิน ประพันธ์
0175นางสาว นิธิกาน เพ่งพิศ
0176นาย ณัฐที ชะนะภัย
0177นาย ก้องกวิน ปันสวย
0178นาย ณัฐกร เปี่ยมปฏิภาณ
0179นาย เอกสุวัชร์ ดิลกวงศ์วัฒน์
0180นางสาว ญาณิศชา หนูเพ็ชร
0181สิบเอกหญิง นัยน์ชนก พุ่มพวง
0182นางสาว ณธิดา คงขันธ์
0183นางสาว ดวงกมล สงวนกุล
0184นาย พงศ์พัฒน์ ดีประดิษฐ์
0185นาย ศรุต ตุลาธร
0186นาง สิญจนา ศาลารัก
0187นางสาว อารดา รื่นกมล
0188นาย สุรชัย เขียวเงิน
0189นางสาว ชนาภรณ์ พรพิมล
0190นางสาว รัชดาภรณ์ บางประเสริฐ
0191นาย เจตนัตว์ เจียมสมาน
0192นาย ณศร ออสุวรรณ
0193นางสาว นิ่มนวล พิมพ์ทอง
0194นางสาว ธนภรณ์ แซ่ชิง
0195นางสาว สิตา พรหมเสน
0196นางสาว ศรัณพัชร์ กิจวรเกียรติ
0197นาย อรรถพล ฤทธิไชย
0198นาย บัญญัติ ผดุงกิจอนันต์
0199นางสาว นวลละออง ศรีวงษ์
0200นาง ธัญสมร สุนทรโฆษิต
0201นางสาว อรญา แสงพล
0202นาย ชัยวัฒน์ แก่นทองคำ
0203นางสาว กิตติกานต์ พรหมเมตจิต
0204นางสาว รุ้งนภา ทรัพย์สกุล
0205นางสาว ไพรำ พัฒน์ทอง
0206นาง สิริพร คำอินทร์
0207นาย ธนากร ณ นคร
0208นางสาว รมิดา เพ็ชรทอง
0209นางสาว สุวรรณี กำศร
0210นางสาว ิอัสญาวดี แซ่บู้
0211นาย วทัญญู สมบูรณ์ธรรม
0212นาย พัฒนธรณ์ เนตรประจักษ์
0213นาย คมกริช แสงชัยเกษม
0214นางสาว ปุณิกา เปลี่ยนศรี
0215นางสาว จารุวรรณ แซ่เตียว
0216นางสาว พจน์กนก อดทน
0217นางสาว สุทธาทิพย์ ญาณสิทธิผล
0218นาย ประพนธ์ กาญจน์จรัญวงศ์
0219นาง ขนิฐา ไชยศรี
0220นางสาว สุวณา รสมัย
0221นาย ปฏิพล เวชอนันทนุรักษ์
0222นางสาว พอหทัย อภิสิทธิชัย
0223นาย ชัชวาลย์ พรรณุรัตน์
0224นาย คมสัน ศรีจันทร์
0225นาย พิศาล ปาอ้าย
0226นาย สวิตต์ ลีนะศิริ
0227นาย วุฒิ ตีระวนิช
0228นาย จามร คำผา
0229นาย สุนทร วรวงศ์
0230นางสาว พรพรรณ ตันศิริ
0231นาย ชนมเดช ตั้งสงค์ไพบูลย์
0232นาย ฐิตินันท์ พันตารบ
0233นางสาว นางสาวรัชนก อะโรคา
0234นาย หนุ่ม เสกประสิทธิ์
0235นางสาว รัตนาภรณ์ บุญญานันท์
0236นาย ยุทธนา ลีวศิรินันท์
0237นางสาว ธัญญ์นภัส สิริวรภัสร์
0238นาย ปิยะนันท์ ไตรแสง
0239นางสาว สุกัญญา แสงพิสิทธิ์
0240นาย อธิษฐ์ ไชยวัฒน์เจริญ
0241นาย วงศกร ขจรกาญจนกุล
0242นางสาว ราชวิทย์ เกษมสุข
0243นาย วริทธิ ลีลาวีระพงษ์
0244นางสาว นันทิตา อุดมวรรณชัย
0245นางสาว กนกวรรณ ศรีสำราญ
0246นางสาว อัจฉรา รอดสันเทียะ
0247นาย ปภากร ทองเสน
0248นาย สมชาย สินธุแสง
0249นาย สุริยา ปัญญาดง
0250นางสาว วรรัญญา เขียวฉอ้อน
0251นาย ขเณ งามเขียว
0252นาย ไพรวรรณ บุญสิมมา
0253นางสาว เตือนใจ พ่วงเครือ
0254นาย ณัฐธพงศ์ โสภาคะยัง
0255นางสาว ภัสราพรรณ เชื้อจันทร์
0256นางสาว ชลดา น้อยกาญจนะ
0257นาย สกนธ์ นัยนานนท์
0258นางสาว วัลย์นภัสร์ สนองกัณฑ์
0259นาง อริยาภรณ์ สิริโพธินันท์
0260นางสาว พรพิมล พันธุ์แก้ว
0261นาย ชุมพร สุจฉายา
0262นางสาว ฐิติณัณต์ มิ่งรัตน์ติกานต์
0263นางสาว อัญชลินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง
0264นางสาว จริยา ก๋าพรม
0265นาย วิชา จันทร์ดา
0266นาย วศิน ตันติศิรินทร์
0267นาย อัฐยะ ชัยภูมิ
0268นางสาว ปวีณา กลัดสำเนียง
0269นาย อิทธิฤทธิ์ พงศ์ประเสริฐชัย
0270นางสาว สุภาตา จิตติสกุลสุข
0271นาย อิศรินทร์ รักษาศิล
0272นางสาว เพ็ญพักตร์ รัตนชัย
0273นางสาว ดารา ยินดียม
0274นาย ฐิติพงษ์ พินชัย
0275นางสาว ภควรรณ ธนเสมอใจ
0276นางสาว วาสนา ธีระอัมพรกุล
0277นางสาว ธนียา ธีระอัมพรกุล
0278นาย ทวีศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
0279นางสาว สิริกัณฑ์ ห่วงดี
0280นาย สมัชญ์ มินทขัติ
0281นางสาว อาภัสรา เทียบขจิต
0282นาย ณัฐเมศร์ สิริรังสีเพชร
0283นาย ชวพงษ์ สุวรรณไวกูณฐ์
0284นาย ถวิล แสงสุวรรณ
0285นางสาว ลฎาภา ไชยพรม
0286นางสาว ชญานิศ ประตูด่าน
0287นาย วสิทธิ์ สุขแก้ว
0288นาง กมลชนก ยาฮากิ
0289นาย นันทชิต รุ่งวัฒนะกิจ
0290นาย สำเริง น้อยสังวาล
0291นาย ศราวุฒิ แก้วสีงาม
0292นางสาว นภัทร ฉัตรรวีโชติกุล
0293นาง ชุติมา แก้วทับทิม
0294นางสาว วิษณี ขุนไกร
0295นาย ณพล ว่องไวคุณอนันต์
0296นางสาว เบญจพร เมฆอังกูร
0297นางสาว โชติพิชญ์ ธาดาอักษรณรงค์
0298นาย ชวกร ชัยธีระปัญญา
0299นาย พรรณนพ อนุศาสนี
0300นาย ธนญาณกร บัวทวาสิน
0301นาย ชุติวุฒิ รัตนสกุล
0302นาย ชัยวัฒน์ พรวิวัฒน์สุข
0303นาย พศวัต เพชรอริยะ
0304นาง นวลพรรณ วรคุณาลัย
0305นางสาว ปัณฒ์ชนิตปาล ฉิมพลี
0306นางสาว ธัญญลักษณ์ พูนสินห์
0307นาย ณัฐพล สุวรรณ์เพ็ชร
0308นาย เอกภัชรพณฑ์ ธุรวณิชรุ่งเรือง
0309นาย ชยุตม์ ชูลี
0310นางสาว กมลลักษณ์ บุญช่วย
0311นาย ธวัชชัย สุยะราช
0312นาย เกียรติศักดิ์ เทอดเกียรติกุล
0313นางสาว วิภาวรรณ สังข์กรด
0314นางสาว ลักขณา ขอพิมาย
0315นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0316นางสาว ภาระวี ฐาปนาพงษ์
0317นาย ณพรรษ ขุนทอง
0318นาย เทวา กรุณา
0319นาย ธีระพงศ์ วชิรโภไคยกุล
0320นางสาว ชณัฎฐริณ สาลี
0321นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0322นางสาว นฤมล ตนกฤตยาพงศ์
0323นางสาว มธุริน สุมา
0324นาย วิสา กิ่งสอน
0325นางสาว มธุรา สุมา
0326นางสาว กัณฐิกา เย็นมั่น
0327นางสาว สุมนา พุทธเจริญสมัย
0328นางสาว กนกอร ผุดผ่องพรรณ
0329นาย เกรียงศักดิ์ พุทธำรงค์
0330นาย วิรัตน์ จันทร์มงคล
0331นาย ศตวรรษ คอมแพงจันทร์
0332นางสาว รมณียา ขาวสอาด
0333นาย ธนณัฏฐ์ จุลเสนีย์ชร
0334นางสาว สิริวรรณ จรจันทร์
0335นาย เชษฐพงศ์ เข็มชม
0336นางสาว ประกายศรี เป็งตาวงค์
0337นาย ภูษิต กลับกลาย
0338นางสาว นิสาชล ด่านอินถา
0339นาย บุรินทร์ จันทร
0340นางสาว สุจิตรา เทียนชัย
0341นาย นรินทร์ ทรัพย์เจริญถาวร
0342นาย กิตติ บัวทวน
0343นาย ไพศาล เผ่าชวด
0344นาย ปราโมทย์ มั่งมี
0345นาย กวิน อัศดรเดชา
0346นาย อรรถพงษ์ ลิ้มชัยกิจ
0347นางสาว นิตยา ชูรัตน์
0348นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งวรนิกุลกิจ
0349นางสาว อัมรินทร์ พิมพ์เจริญ
0350นาย กมล เสมถิติ
0351นางสาว วรินทร์ จันทร์เกษ
0352นาย สกล บุตระกูล
0353นางสาว ภัทรียา พหลยุทธ
0354นาย ธนวรรธ จันทร์เกษ
0355นางสาว อุมาพร เจริญวาณิชกุล
0356นางสาว สรารักษ์ วรลักษณ์สิทธิ์
0357นางสาว วลัยลักษณ์ คเชนทร์ชาติ
0358นาย ธัญนพนนท์ นาคคงคำธัญพร
0359นางสาว ศรีสว่างวงศ์ กลัดณรงค์
0360นางสาว อัยยารินทร์ วิเศษทรัพย์
0361นาย สราวุธ ศรีวิชัย
0362นาย ลิปนันท์ ศิริพงษ์สุศิลป์
0363นาย กิตติ ค้าสุวรรณ
0364นางสาว อัญชลี ลิขิตสุภิณ
0365นางสาว นัทชพัฒน์ ชนะสินภวัฒน์กุล
0366นาย อดิศร สุดใจนาค
0367นาย ศิรวุฒิ ยุวพรหม
0368นาง คัจฉนันท์ ดวงทิพย์
0369นางสาว ชมพูนุช ตั้งพิทักษ์เสมอ
0370นางสาว กรรณิการ์ ยาตี
0371นาย นิพนธ์ ปาทาน
0372นางสาว สรวีย์ ภาคย์เติมพงศ์
0373นางสาว นวรัตน์ ปิ่นกุลบุตร
0374นางสาว นวันวัจน์ โตเจริญนิวัติศัย
0375นางสาว ขนิษฐา เถื่อนวงศ์
0376นาย พีรพัฒน์ เสียงทิศ
0377นาย นาวิน หมื่นเข็ม หมื่นเข็ม
0378นาย ธีรศักดิ์ โพธินาม
0379นาย ณัฐนันท์ สุดตา
0380นางสาว ภาพิมล เฮงเจริญสุวรรณ
0381นาย วชิร มีทรัพย์โอฬาร
0382นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ
0383นางสาว จันทร์จิรา ทองสม
0384นาย สาราวุฒ บรรจุสุวรรณ์
0385นางสาว เขมรัสมิ์ สรสิงประสิทธิ์
0386นางสาว พนรัญชน์ นราคำ
0387นาย ฐกฤต ไตรพิพิธสิริวัฒน์
0388นางสาว ณุกานดา อรรถกิจโกศล
0389นางสาว วิชนี พนัสพิบูลย์
0390นาง กนกวรรณ เศรษฐนันท์
0391นางสาว มนทกานต์ ทรงพุฒิ
0392นางสาว ลักษณา พนมภู
0393นาย พีรศักดิ์ ใจคำ
0394นางสาว ศุภรดา ทวีกิจ
0395นาย บัณฑิต ไชยะราช
0396นาย อภิลักษณ์ ธัญประทีป
0397นางสาว บุษราคัม กาญจนสุภัคร์
0398นางสาว วิศัลย์ศยา ขำวงค์
0399นางสาว ณิชารัศม์ โพธิพัชรานันท์
0400นางสาว ศรีสุวรรณ์ วรสุวรรณ์
0401นางสาว ณัฏฐิยากรณ์ สุทธิมาลย์
0402นาง กรปภา นาคทรัพย์
0403นางสาว จารุมน วงค์สถิตย์ชัย
0404นางสาว สุทธิ์ธิดา ใจแจ้ง


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link