Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 ปี 2559

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว เกวลิน คำจริง
0002นาย ณัฐวุฒิ เหล็มเล๊าะ
0003นาย ชัยยันต์ ชูเฉลิม
0004นาย เทวัญ ทะวงษ์ศรี
0005นาย เกียรติศักดิ์ รักษาราษฎร์
0006นาย จีรวัฒน์ สุขสมบุญ
0007นาง จุฑามณี ตั้งคำ
0008นางสาว ชลันดา อิ่มประจง
0009นางสาว ชาริณี เฮงโชตน์ปภา
0010นาง พนิดา ตรีสุขเกษม
0011นาย คเณศ มั่นกตัญญู
0012นาย ณรงค์ พานิชวงษ์
0013นางสาว ทัศนีย์ สมเรือน
0014นางสาว ธนพรรณ เหลาแหลม
0015นาย สุกิจ โควิสุทธิ์
0016นางสาว ธนสรณ์ เกตุภพ
0017นาย จักรพล บุญรอด
0018นาย นพดล วรหาญ
0019นางสาว นัทวรรณ จันทกรณ์
0020นางสาว สุวิมล เจือจิ้น
0021นางสาว นุสบา สุวรรณ
0022นาย เลิศลพ เจือจิ้น
0023นางสาว ปณิชา รวมสิริกุล
0024นาย ปรเมศวร์ วิเศษการ
0025นาย พชร ภูวรเมธา
0026นาย พรเทพ บัวมัน
0027นางสาว ไพรินทร์ วิจิตต์วงษ์
0028นางสาว พัณณ์รฐา วงษ์ธนาภัฏ
0029นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล
0030นางสาว วริศรา สีกานิน
0031นางสาว ศศิวิรัล พวงลำเจียก
0032นางสาว ศิรดา ประทุมวงศ์
0033นาย ณัฐวัฒน์ อรรถปรียางกูร
0034นางสาว ศิริกุล ครุฑอินทร์
0035นางสาว สุภาภรณ์ คำดี
0036นาง จันทร์ประภา สัจจะพุทธ
0037นางสาว ศิริพร จอนนุ้ย
0038นาย สรวิทย์ สิมากร
0039นางสาว นุสรา ศรีศักดิ์
0040นางสาว สร้อยนภา คำวิชิต
0041นาย สาธิต เณรรอก
0042นาย นัชชา มีทรัพย์วัฒนา
0043นางสาว มิ่งขวัญ สมุทรทอง
0044นาย สิทธิชัย พวงพิกุล
0045นางสาว รัชน์รพี แย้มมีศรี
0046นาย ภัชพล เทอดไทย
0047นาย ธีระพล เทอดไทย
0048นาย วชิร มีทรัพย์โอฬาร
0049นางสาว อรชุมา วงศ์ศรีกุล
0050นาย วสันต์ ไพศาลสกุลชัย
0051นางสาว สุรางค์ ผลาวัลย์
0052นางสาว เบญจพร นิลปักษ์
0053นางสาว อุษณี ตื่นเต้นดี
0054นางสาว ธัญมน ธนะเพิ่มพูล
0055นาย วิรยุทธ์ สังฆะมณี
0056นาย วิชัย วิทยศรีธาดา
0057นางสาว ปิยวดี ศิริปัญจทรัพย์
0058นางสาว ณัฐนันท์ โสหา
0059นางสาว อภิศรณ์ สุขศิริ
0060นางสาว กนกกาญจน์ งามวาจา
0061นางสาว ธนาวดี แก้วมุสิกสาร
0062นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ
0063นาง ปิยะดา พิพัฒน์พิมพา
0064นาง พัชมณฑ์ อานนี
0065นางสาว กิติ์สิริรัตน์ เยาวเรศ
0066นาย ณัฐพล สิริภัทรวณิช
0067นาย จิรวัฒน์ จุลพันธ์
0068นางสาว ชูวา พะเลนอย
0069นาย ธีระ ขันโท
0070นางสาว ฐิติญา ทองประเสริฐ
0071นาย ชัยวัฒน์ เมธสิทธิ์
0072นาย พลศิลป์ ฉันทะศิริวิศาล
0073นางสาว วันแพทย์ โชคสกุลพันธ์
0074นาย นุกูล พุ่มเชื้อ
0075นางสาว อุไรวรรณ โฮ่บรรเทา
0076นาย เสกสรรค์ สาตร์แย้ม
0077นางสาว พิชญาภรณ์ พัวรุ่งโรจน์
0078นางสาว กานต์ รักไทย
0079นาย วุฒิชัย สายทอง
0080นางสาว นิภา ศรีอาภรณ์
0081นางสาว ดวงกมล นิ่มครุฑ
0082นางสาว อริษา อึ้งสกุล
0083นาย สมิทธ์ นันท์ศุภวัฒน์
0084นางสาว ดวงกมล ศรีวิรัตน์
0085นางสาว สุนทรีย์ ศรพิทักษ์
0086นาย จิระเดช ชินจันทึก
0087นางสาว สิริกัญญา เรืองทอง
0088นางสาว ศิรภัสสร สีชมชัย
0089นางสาว จันทกานต์ จันทร์ไทย
0090นางสาว รัชดา อุเจะ
0091นาย พีรวิชญ์ แซ่ตั้ง
0092นางสาว ณิชาดา พุฒกลาง
0093นางสาว วัชรินทร์ ทองสุข
0094นางสาว ธนภรณ์ ผิวเดช
0095นาย ปกรสิน แสงวันทอง
0096นาย นนท์ฐวัช แสนสุข
0097นางสาว สิริลักษณ์ จันทอง
0098นางสาว ประภาศรี องค์ประเสริฐ
0099นาย ไพรัช แพ่งดิษฐ
0100นาย กฤตนู ภู่ทอง
0101นาย ณัฐวัฒน์ อยู่สวัสดิ์
0102นาย สมภพ ถาวรชัยยิ่ง
0103นางสาว ชนัดดา พงศ์ธานิน
0104นางสาว ปิยวรรณ นิรันตราภรณ์
0105นาย กฤษดา เกิดโภคา
0106นางสาว กชชนกพร คำลุน
0107นางสาว มัชชรพร เมธาเกียรติกุล
0108นาย วัฒนะชัย เตชะรวีสรรเพชร
0109นางสาว ธนินท์ธร เตชะรวีสรรเพชร
0110นางสาว นัถฐา ศิริโต
0111นางสาว รินทร์ศิตา ภัคธนินท์ศักดิ์
0112นาย สุรยศ พงศ์โรจน์รัตน์
0113นางสาว บุษกร อมรเนตรจรัส
0114นาย พงศภรณ์ อาดัม
0115นางสาว ชนากานต์ เกตุแสง
0116นาย นันทยศ ธนพรพุฒิเมธ
0117นางสาว วราพร เทศน์สาลี
0118นาย วินัส แสงกลาง
0119นางสาว ฐิตารีย์ วราปรีย์ภพ
0120นาย ภูมิวินัย ศรีจันทะ
0121นาย นพดล ราชใจยา
0122นาย วุฒิไกร มะโนเรือง
0123นาง อุบล ศรีวิบูลย์
0124นางสาว ณภควดี อุบลแย้ม
0125นาย ธเนษฐ เชื้อสุวรรณ์
0126นาย พรรณนพ อนุศาสนี
0127นางสาว สุดารัตน์ ฮะเจริญ
0128นาง ณรัณรัทน์ จตุรภัทร
0129นางสาว ปิยะพรรณ ศิลปรัตนานนท์
0130นางสาว สุกัญญา ชัยณรงค์
0131นาย อาณัติ โสภาทอง
0132นาย สุทัศน์ ปะระทัง
0133นางสาว ดาว นาสุวรรณ
0134นาย ณัฐกานต์ โคตรยอด
0135นางสาว ณัฎฐ์นรี พรหมภักดี
0136นาย กวีวัฒน์ สุทธิวงศ์
0137นางสาว รนรต สนุกแสน
0138นางสาว มนัสนันท์ เชาว์กิตติโสภณ
0139นางสาว รีน่า ศิริยะพันธุ์
0140นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขอุดม
0141นางสาว สุภารัตน์ พานิชตระกูลทอง
0142นาง สุมาลี บุญสอาด
0143นางสาว จินตนา คำเขื่อน
0144นาย วิทวัส เตียวสมบูรณ์กิจ
0145นาย ภูวกร ภิญญานิธิกร
0146นางสาว รัชฎาวรรณ สินธุ์สังข์
0147นาย ทวีศักดิ์ หาญวรเกียรติ
0148นางสาว ขนิษฐา สุริมา
0149นางสาว ปวีธกร วงษ์บุปผา
0150นาย พรรษกร รุจิพัฒนพงศ์
0151นางสาว บุญตา ก้อนคง
0152นางสาว นรินทิพย์ อุ่นคณฑี
0153นาย พสุณัฐชกร รัตนมโนมัย
0154นาย จักรพล แก้วหนองโรง
0155นาย วรพล พรมมูล
0156นางสาว ปัญญาสิริ จันทร์ประจักษ์
0157นาย ธนินท์พงศ์ อุทัยพันธุ์
0158นาย สัญญา ตรีเหรา
0159นาย มงคลชัย อาริยวัฒน์
0160นางสาว บุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์
0161นาย ปรเมศ พิชัยณรงค์
0162นางสาว กันธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง
0163นางสาว ณัชชา กิจแสงภักดี
0164นาย ธนัยนันท์ ภาคย์ภูติวัฒน์
0165นาย กรพิสิษฐ์ ศุภวิฑูรย์
0166นางสาว อัญชิสา ปิยะกมลนิรันดร์
0167นางสาว ฉัตรชนก มูลศรี
0168นางสาว โชติรส สุริยไพฑูรย์
0169นาย ครรชิต เพ็งสกุล
0170นางสาว เกศมณี ทวีโคตร
0171นาย ภัทร จุฑามณีพงษ์
0172นางสาว ณัฐชุดา พิมพ์ดี
0173นาย พีรพงศ์ ตรีทิพย์นิภา
0174นาย ฐตรฐ ตั้งคำ
0175นาย อรรณพ ศิรินันทวิทยา
0176นาย นัฐพงศ์ กาญจนสิทธิ์
0177นางสาว ตรีรักษ์ รุจิราธำรง
0178นางสาว สุธิดา ยาซึฮาระ


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link