Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 ปี 2560

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว เพ็ญนภา เบญจาทิกุล
0002นางสาว ปรัศนี ใจสะอาด
0003นางสาว มัตทนา ผงสินสุ
0004นาย พรพิชิต ทับประเสริฐ
0005นางสาว รัชนี วาดรูป
0006นางสาว วิชุดา จองลิขิต
0007นาย ธนะสิทธิ์ อัครธนาวรวิชญ์
0008นางสาว ภิษณิศา แผ่สุวรรณ
0009นาย สุรศักดิ์ ใจปลอด
0010นางสาว มัชฌิมา ธารรักษ์
0011นางสาว ฐิติรัตน์ สมุทรน้อย
0012นาย ธนภาค พัชรศักดาธร
0013นางสาว อรญา ศรีใส
0014นางสาว สุธีรา ทรัพย์เกษม
0015นาย นพพร จันตา
0016นางสาว สุรัสวดี จูแรงบุญ
0017นาย สุทธิพงษ์ ทวีแสง
0018นางสาว วิมลพรรณ เอ้งฉ้วน
0019นางสาว รสริน สอยเหลือง
0020นาย พีรวิชช์ ชัยชนะ
0021นางสาว นฤมล จันเป็ง
0022นาย กัปนัย วิมลภัตรานนท์
0023นาย สทมะ ศิริวรรณบุศย์
0024นางสาว เขมจิรา สังข์วิธี
0025นาย ยุทธนา วรรณประภา
0026นางสาว ชุตินันท์ โชติวิวัฒนกุล
0027นาย ศราวุฒิ จำปาแขม
0028นางสาว ฉัตรธิดา สาระ
0029นางสาว สุธินี เอมมณีรัตน์
0030นางสาว นฤทัย นาคกุลนันทน์
0031นาย ประคัลภ์ แก้วพิชัย
0032นางสาว ปิยรัตน์ ประกายเพ็ชรกุล
0033นางสาว ปวีณา แดงจันทึก
0034นางสาว สุพัตรา จิตวิริยะ
0035นางสาว ณัฐพิฐชา พลเขตร์
0036นางสาว พนินาท สุทธากาศ
0037นางสาว ภัทรวดี ชินทัตโต
0038นางสาว อุไรวรรณ บุญศรี
0039นางสาว แก้ว ฐานะพัฒนะ
0040นาง พิชญา พิมพ์พัฒน
0041นางสาว วันทนา วิราพร
0042นางสาว นารอน นากลางดอน
0043นางสาว พิมลพรรณ พ่วงแพ
0044นางสาว ณริศดา มหัทธโนทัย
0045นาย สถาพร สมสุข
0046นาย ยศศิริ บุตรสา
0047นาง วาสนา สุขสว่าง
0048นาย อัศวิน เหมือนสร้อย
0049นาย อมร วิเชียรสรรค์
0050นาย กิรติ เรืองฉาย
0051นาย พิชิต วงศ์อัศวนฤมล
0052นาย อรุชช์ ไร่นากิจ
0053นางสาว ทิฆัมพร ลิขิตหัตถศิลป
0054นางสาว ฉันทนา พวงสมบัติ
0055นาย รัฐพล ซิ้มสมบูรณ์ผล
0056นางสาว ปวีณา ฤาสายไตรภพ
0057นางสาว ปิยะนุช นพประไพ
0058นาย สมพร สิริธนากร
0059นาย ฮูเซฟา สยามวาลา
0060นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ แสงเทียน
0061นาย ชินวงค์ เรืองศรี
0062นาย วิทยา สมอุดม
0063นาง มลิวัลย์ วงศ์รัชตะ
0064นาง วัชราภรณ์ บุญเกิด
0065นาย ประสิทธิ์ จำปา
0066นาย วรวุฒิ บุตรรักษ์
0067นางสาว ชุติมา สังกะเพศ
0068นางสาว อาทิตยา ทิวงค์
0069นาย เตวิช ล้ำสกุล
0070นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธิ์นุช
0071นางสาว ชนากานต์ นันทนิรันดร์
0072นาย ธนภณ ปรีชาวิทยา
0073นาย ภาคิน อาปะจินดา
0074นาง ราศรี ฮุนพาณิช
0075นาง นุจรี สมยา
0076นาย เฉลิมเกียรติ ชาญชัย
0077นาย สิรวิชญ์ เรืองธวัชศิลปะ
0078นาย เฉลิมพล เอี่ยมเลิศวงศ์
0079นาย ไตรทศ โรจนชีวะ
0080นางสาว ณิชาบูร สระตันติ์
0081นางสาว นฤมล มิตรแสง
0082นางสาว ศศิธร สว่างคำ
0083นาย กาจพล กิรพันธศาล
0084นางสาว พัชรภร ไกรชุมพล
0085นางสาว ปรีณาภา ลีดี
0086นางสาว เปมิกา ปัญจางคกุล
0087นาง ศิริวรรณ ปัญจวีณิน
0088นาย วรพล จันทปัญญา
0089นางสาว ณหทัย นิยะกิจ
0090นาย พรภวิษย์ รัศมีพงศ์
0091นางสาว ศศิกาณฑ์ ดวงดี
0092นางสาว ภัทตราภรณ์ กล้าครบ
0093นาย นาวิน สุดไชย
0094นางสาว พรพนิต รักผกาวงศ์
0095นาง จารุวรรณ ค้ำพันธุ์
0096นางสาว กันต์ดารินทร์ สร้อยจิตร
0097นาย กิจทวิท ไชยวัฒนสกุล
0098นางสาว ธิดาทิพ ฟักทอง
0099นาย ประพนธ์ กาญจน์จรัญวงศ์
0100นางสาว วิศนี พันธุ์พยัคฆ์
0101นาง ประวีร์ ชัยชะนะ
0102นางสาว ศรีประไพร คะสุดใจ
0103นางสาว พอหทัย อภิสิทธิชัย
0104นางสาว อัฐชญาขวัญ ไชยนันต์พงศา
0105นางสาว พรพิมล ไชยสิทธิ์
0106นาย ปฏิพล เวชอนันทนุรักษ์
0107นางสาว กวิตา อรุณอุดมชัย
0108นาย ณัฐนนท์ ธรรมวัฒนะ
0109นาง ขนิฐา ไชยศรี
0110นางสาว นัฐฐา กิตติเกษมสวัสดิ
0111นางสาว วลัยพร กิจนุกูล
0112นาย นราธร ขุนทองจันทร์
0113นางสาว ลักษณา พนมภู
0114นาย จินดา โชติเนตร
0115นางสาว กมลวรรณ โสมณวัฒน์
0116นาง สุมาลี สุ่นภา
0117นาย เสริมพงษ์ เล้งวิลาศ
0118นางสาว นิตยา ชูรัตน์
0119นาย กิตติ สุทธิโชค
0120นางสาว ลักขณา ขอพิมาย
0121นางสาว วิภาวี หนูเนียม
0122นางสาว พิมพา แข็งแรง
0123นางสาว มัณฑนา มังคะวัฒน์
0124นางสาว วรารัตน์ โพธิ์เทียน
0125นาย เจตน์ พันธุชินรังสิมา
0126นางสาว อาทิตยา เรืองสม
0127นาง ชนม์นัฏฎา พูลสวัสดิ์
0128นาย พงศ์สฤษฏ์ ลีมหารุ่งเรือง
0129นาย พิศาล ปาอ้าย
0130นางสาว วรรณพร สายโต
0131นางสาว วทัญญา ลีวงศ์วรกุล
0132นางสาว บุณฑริกา พหลยุทธ
0133นาย วาฤทธิ์ แซ่ลิ่ม
0134นางสาว วิภาภรณ์ รอดบุตร
0135นางสาว ละอองดาว นันติเชีย
0136นาย วิวัฒน์ แสงจันทร์
0137นางสาว ภัทรียา พหลยุทธ
0138นาย กรณ์ ประกอบธรรม
0139นาย วัชระ จีนะวัฒน์
0140นาย ศรายุทธ ทองเมืองหลวง
0141นาย คมสัน ศรีจันทร์
0142นาย นพดล นนทเกษ
0143นาย วิรัตน์ จันทร์มงคล
0144นาย ศุภกฤต มหาธนานันท์
0145นางสาว อุมาลัย จันทร์ปัน
0146นางสาว ปาลิดา เจริญลักษณา
0147นาย อริญชย์ ธนเกษมทรัพย์
0148นางสาว มนฤดี น้อยสอน
0149นางสาว วิชญ์ภาส กิ่งนารา
0150นาย อลงกรณ์ ฟูสกุล
0151นาย ณพรรษ ขุนทอง
0152นาย กิตติ ค้าสุวรรณ
0153นางสาว นิจติยา บุญจริง
0154นางสาว อัญชลินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง
0155นางสาว ฟาตีฮะ มิงบาเล๊ะ
0156นางสาว สุภาวดี จงจิตต์
0157นางสาว วิจิตรา สุพร
0158นางสาว สุพรรษา โก
0159นาย วิสา กิ่งสอน
0160นางสาว กุลการ ธีรสุขพิมล
0161นางสาว ดวงใจ ศรีอุดร
0162นางสาว รมณียา ขาวสอาด
0163นาย ชัยพร โชติชโลธร
0164นางสาว มนัสนันท์ จำปาทอง
0165นางสาว ภาระวี ฐาปนาพงษ์
0166นาย สุวรรณเดช วรทสิทธ์ปารมี
0167นาย ธนะชัย วุฒิมานพ
0168นางสาว งามพักตร์ มุกดาประสิทธิ์
0169นาย สมชัย ธรรมเศรษฐ์
0170นาย รัฐวิทย์ กองแก้ว
0171นาย กิตติพงษ์ อาภรณ์
0172นางสาว สุรีรัตน์ สีหานาม
0173นางสาว กัณฐิกา เย็นมั่น
0174นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งวรนิกุลกิจ
0175นาย ธเนศ เมฆวงศ์ตระการ
0176นางสาว จิราภรณ์ เทพปัน
0177นาย วสิทธิ์ สุขแก้ว
0178นาย ชลัฐ มงคลวุฒิวงษ์
0179นางสาว ปิยะนุช อวยพรสกุล
0180นางสาว เพลินพิศ ทองสมจิตต์
0181นาย อดิศร สุดใจนาค
0182นางสาว โรสรินทร์ เจริญโภคทรัพย์
0183นางสาว กรรณิการ์ นาคสุข
0184นางสาว จริยา ก๋าพรม
0185นางสาว ธนิตา รัตนมณีรุ่งแสง
0186นางสาว ชิสา โห้เหรียญ
0187นาย เจตนัตว์ เจียมสมาน
0188นาย กมล เสมถิติ
0189นาย ปรินาท บุนนาค
0190นางสาว วัชรพร พัฒนจรัส
0191นางสาว เบญจพร เตชะโสภณมณี
0192นาง ราตรี ไพบูลย์กุลวงษ์
0193ว่าที่ร้อยตรี สุรพร สุทธิผล
0194นางสาว กรรณิการ์ ยาตี
0195นางสาว ชมพูนุช ตั้งพิทักษ์เสมอ
0196นาย พุทธินันท์ สุธัญวงศ์
0197นาย ศิริธัช วงษ์บ้านดู่
0198นางสาว กนกวรรณ ศรีสำราญ
0199นางสาว เพ็ญพักตร์ รัตนชัย
0200นาง ชุติมา แก้วทับทิม
0201นาย ศราวุฒิ แก้วสีงาม
0202นางสาว ดารา ยินดียม
0203นางสาว ณัฐกานต์ วังเมือง
0204นาย ถวิล แสงสุวรรณ
0205นาย อิศรินทร์ รักษาศิล
0206นางสาว สิริกัณฑ์ ห่วงดี
0207นางสาว วาสนา ธีระอัมพรกุล
0208นางสาว ธนียา ธีระอัมพรกุล
0209นางสาว ภควรรณ ธนเสมอใจ
0210นาย สำเริง น้อยสังวาล
0211นาย ณัฐเมศร์ สิริรังสีเพชร
0212นาย สมัชญ์ มินทขัติ
0213นาย เจษฎา ตำแหน่งจีน
0214นางสาว ลฎาภา ไชยพรม
0215นางสาว ทัศนีย์ พริ้งสกุลชัย
0216นาย ภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์
0217นาย ทวีศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
0218นาย กฤตกร อุตตโม
0219นางสาว วิษณี ขุนไกร
0220นางสาว กรพัชร สุกรีวนัส
0221นาย ชวพงษ์ สุวรรณไวกูณฐ์
0222นาย โรจนินทร์ ชนะสินภวัฒน์กุล
0223นาย ฐิติพงษ์ พินชัย
0224นางสาว อัญชลี เลี้ยงเชื้อ
0225นางสาว อาภัสรา เทียบขจิต
0226นาย จิรัฐพล พลอยพิมล
0227นาย จันท์เฉลิม กีรติวิโรจน์กุล
0228นาย ณัฐพล สุวรรณ์เพ็ชร
0229นางสาว ธัญญลักษณ์ พูนสินห์
0230นางสาว ศรีไพร ลิ้มเจริญ
0231นางสาว วันเพ็ญ กลมกลาง
0232นาย วชิร มีทรัพย์โอฬาร
0233นาย มณเฑียร ดวงคะชาติ
0234นางสาว วรรณธิษา คชมณี
0235นางสาว วาศินี ตันเสดี
0236นางสาว วรรณรัตน์ เครืออนันต์
0237นาง พัณณ์ชิตา มาตุลกุล
0238นาย เอกภัชรพณฑ์ ธุรวณิชรุ่งเรือง
0239นางสาว พรรณสิริ โกมลวาจ
0240นางสาว ประกายศรี เป็งตาวงค์
0241นางสาว ณัฐกิตติ์ หาญชนะ
0242นางสาว ศิรินาจ ธะนากลาง
0243นางสาว สุมาลี เจริญจารุเศรษฐ์
0244นาย พงศ์ภัทร จิตตเสถียร
0245นาย เกรียงศักดิ์ พุทธำรงค์
0246นาย เจษฎาวุฒิ อนุวรรณ
0247นาย ศตวรรษ คอมแพงจันทร์
0248นางสาว นิชานันท์ ต่ออำนาจ
0249นางสาว นัฐกาญจน์ บุญศรี
0250นาย พีรพงศ์ แสงบุญ
0251นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0252นางสาว ชณัฎฐริณ สาลี
0253นาย ธเนษฐ เชื้อสุวรรณ์
0254นางสาว พีรกานต์ คำเขื่อน
0255นางสาว ฐิติวรรณ บรรจงพาณิชย์
0256นางสาว ธัญชนก จันทร์งาม
0257นาย อ้อย ใจกล้า
0258นางสาว ณัฎฐรัตน์ จัยสิทธิ์
0259นางสาว ปฐมาภรณ์ ตั้งเจียมศรี
0260นางสาว เบญจวรรณ แส่วภูขียว
0261นางสาว กุลนิษฐ์ วงษ์หมู่
0262นาย ภานพ อร่ามธนาพร
0263นางสาว ณิชารัศม์ โพธิพัชรานันท์
0264นางสาว พีรยา ศรีสนั่น
0265นางสาว พิมพ์ชนก ภู่สวด
0266นางสาว กันต์กมล มณีโชติ


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link