Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2557

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาย เอกลักษณ์ ต่างใจ
0002นางสาว มนฑยาพัฒน์ เกิดภู่
0003นาย สมาบัติ ทรัพย์จำเนียร
0004นางสาว ชญานิศา พลธนะ
0005นาย วัชสุ ภิบาลจอมมี
0006นางสาว พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล
0007นางสาว ชินะจิตต์ สุวิมลธรรมคุณ
0008นางสาว ชนิดา ไกรขุนทศ
0009นางสาว ณัฐฐา ไทรนนทรีย์
0010นาย เขม ชุดทอง
0011นางสาว พัชร์ชิรพัทธ์ คำหอมรื่น
0012นาย สุวัฒน์ ลีนวรักษ์
0013นาย ธนกฤตกร คุณมาศ
0014นางสาว อรุณวรรณ ภู่เพ็ชร
0015นางสาว ชัชพรรณ พิริยะวงศ์
0016นางสาว รุ่งนภา มั่นศักดิ์
0017นางสาว ศิริพร สิงหเรือง
0018นาย รุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์
0019นาย สุทัศน์ ประสงค์วรากิจ
0020นางสาว สายพิน คชนาม
0021นางสาว สุวารี องอาจ
0022นาย จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์
0023นาย วิษณุ วชิรมณีพันธุ์
0024นาย พงษ์อนันต์ แสนสุข
0025นางสาว จิรฐา ธรรมศรี
0026นาย ณัชพล อัครโรจน์กิจ
0027นางสาว เรือนรัตน์ พันธุ์มุง
0028นางสาว ปัทมา พงษ์ทวี
0029นาย ภัทรายุ มงคลธง
0030นาย ณัฎฐชัย แตะกระโทก
0031นาย อภิสิทธ์ อภิสุนทรางกูร
0032นางสาว ปารณีย์ ศรีธีระสุทธิ์
0033นางสาว ชนิศา ปัทมาพรพรรณ
0034นางสาว วรารัตน์ ตั้งหลักธงชัย
0035นาย ณัฐธนัน ประสิทธิ์เดชสกุล
0036นางสาว ธัญญาภรณ์ โพธิ์ศรี
0037นางสาว คนัมพร ทูปคันโธ
0038นางสาว กนกดารินทร์ ศรีธีระสุทธิ์
0039นางสาว วิไลพร แซ่เอี้ยว
0040นางสาว ภวิกา วศินารมณ์
0041นางสาว กนกพร เรืองเทพ
0042นาย แสนล้าน ศิริดชคชัชวาล
0043นางสาว ณัฐธยาน์ ดิษยศักดิ์ดา
0044นาง นิลวรรณ สินธุเขียว
0045นางสาว กรกต ชัยฉกรรจ์
0046นางสาว นุชจรี ใจศีลธรรม
0047นางสาว ณัฐชยา รสรื่น
0048นางสาว จิราพร อมรสิน
0049นาย ทองพันธุ์แท้ เลิศวราพัฒน์
0050นางสาว ธนัชญา อุทัยศิลป์
0051นางสาว พัชรี เจริญ
0052นางสาว ฐาปนีย์ ลำยอง
0053นางสาว จุฑาทิพย์ สุวรรณเรืองศรี
0054นาย ณัฐวุฒิ นิจกาล
0055นางสาว ปภัสสร คงสุนทรสินธุ์
0056นางสาว ชนัดดา พงศ์ธานิน
0057นาย นราธิป รักษาใจ
0058นาย ศรัณ วรไตร
0059นางสาว ชัญญา ศิริพันธ์โนน
0060นางสาว จินดารัตน์ คำสวัสดิ์
0061นาย ศุภศิลป์ หลวงฟอง
0062นาย วีรจิตต์ จังหวะเลิศ
0063นางสาว ปรียารัตน์ เติมเจริญผล
0064นาย อำนาจ อ่ำเอี่ยม
0065นาย อานนท์ สุขสมนึก
0066นางสาว สิริมา มณีมงคล
0067นางสาว พันธิพา สุจริตธรรม
0068นาย พลกร ศักดิ์สมานชัย
0069นาย วราห์ เจริญสุข
0070นางสาว วรัญญู ปัญญา
0071นางสาว ภัทรานิษฐ์ ทองพนัง
0072นางสาว วิลาสินี ไชยปรีชาวิทย์
0073นาย จิรายุทธ์ ทองพรม
0074นาย อนุพงษ์ โยธาวงค์
0075นางสาว ณัฐนรี โพธิ์ทอง
0076นางสาว ศุภจิรา ปิ่นทอง
0077นาย ปิยะ เณรทอง
0078นาย รัตนอนันต์ ชาญชัย
0079นางสาว สาวิตรี ฉ.โรจน์ประเสริฐ
0080นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0081นางสาว ณัฐญา ลามอ
0082นาย กฤษดา อยู่ศรี
0083นางสาว กวินภัค พุฒิพรชัยกุล
0084นาย บูรณศักดิ์ ไพบูลย์เนรมิตร
0085นาย กิตติ จิตตาศิรินุวัตร
0086นางสาว เอื้ออาทร ครูส่ง
0087นาย โสภณ นาคใหม่
0088นางสาว กิติมา คงมั่งมีทรัพย์
0089นางสาว จิตราภรณ์ สุขดี
0090นาง วนิดา ฮวบบุรี
0091นาย เกียรติอนันต์ อุสาหะพันธ์
0092นางสาว สมพักตร์ รู้เจน
0093นางสาว พลอยนภัส เปรมสิทธิสน
0094นาย ประสิทธิ์พร กู้ประเสริฐ
0095นางสาว พัชรินทร์ มุกดาดิลก
0096นาย ครรชิต จันท่าม่วง
0097นาย ทีปจิต บัวหมื่นไวย
0098นางสาว รัตนาภรณ์ แต้มแก้ว
0099นางสาว บังอร อุตราช
0100นาย เฉลิมฤทธิ์ ทองคำ
0101นาย พัสกร ศุภวรรณ
0102นางสาว เปมิกา ภูมีแสง
0103นาย ณธีพงศ์ โพธิ์ทองคำฐิติ
0104นางสาว พรพนารัตน์ ภู่ภัทรโภคีย์
0105นาย สมศักดิ์ สนทมิโน
0106นางสาว ไพรวรรณ เสนวิรัช
0107นาย เชษฐา สุดโสภณพร
0108นาย พิสิทธิ์ รีฮุง
0109นาย ยุทธพล กลิ่นดี
0110นางสาว อริยา สรงประภา
0111นาย วิชย์ ทองศรีนาค
0112นาย สิทธิกร กรกนก
0113นาย โชติพัฒน์ พรหมโชติ
0114นาย ยุทธพงศ์ พัฒถึง
0115นางสาว นิภาพร อำนาจเกรียงไกร
0116นาย นิคม คำจันทร์
0117นาง ศรุตยา ภัควรรธน์
0118นาย ถาวร นวลนิ่ม
0119นาย อำนวย เลิศพันธวงศ์
0120นางสาว นงนุช พุทธิวรนุช
0121นาย ณัฐภาคย์ หอวรางกูร
0122นางสาว สุกัญญา โพธิ์เหลือง
0123นาย ปัญญา ทรงศิริ
0124นาย วิญญ์ วิบูลย์วรกุล
0125นางสาว วรางคณา แจ่มใส
0126นางสาว ปัทมาศ เรสลี
0127นาย สารยุทธ์ แซ่อึ้ง
0128นางสาว รุจินา ธงวาด
0129นางสาว อนุชิดา สามารถ
0130นาย ธรรมาทิตย์ แสงไชย
0131นางสาว พิมพ์ณดา ธนสารอัครนันท์
0132นางสาว ณิชากร อิ่มแตง
0133นาย พีรพัชร หุนสวัสดิ์
0134นางสาว สาลินี มณีชัย
0135นางสาว พรกมลพรรณ เกริกไกรเกียรติ
0136นางสาว มัทนา เจริญนาวี
0137นางสาว ลลิตา เซี่ยงหลิว
0138นาย แมนยศ รังไสย์
0139นาย วรากร สุวรรณนิติกุล
0140นาง วิชชุดา ศรีผ่อง
0141นางสาว เกสรา ลีลาวัชร
0142นาย ศรายุทธ อนรรฆจีระพงศ์
0143นาย ศุทธวัต แก้วขาว
0144นางสาว ศิริธร เฮงสงเคราะห์
0145นาง ศุภธิดา เสกาจารย์ คาน
0146นาย สิทธิศักดิ์ ปิยะนีรนาท
0147นางสาว เสาวภา จุลภาพ
0148นาย อรรถกร หวังเสรีกุล
0149นางสาว อิชญา สุจิวโรดม
0150นาย วิเชษฐ เหลืองกมลจินดา
0151นาย จักรพรรณ เอี่ยมสอาด
0152นางสาว จีรวรรณ์ บุญญาน้อย
0153นางสาว ภคภัค ปุคคละนันท์
0154นางสาว ภัทรนิษฐ์ ธีระพิชาพัฒน์
0155นาย จิรพงษ์ จารุแพทย์
0156นาย ภาสพงศ์ จันทรเขต
0157นาย สุรศักดิ์ เสาเกลียว
0158นาย ภิญโญ เอี่ยมสำอางค์
0159นางสาว ชนิตรา พิมพิเศษ
0160นางสาว มัลลิกา ธนนพฤฒิวงศ์
0161นาย ชลัช อิทธิวัฏฏะวงศ์
0162นางสาว กังสดาล แป๊ะก้งเส้ง
0163นางสาว วราภรณ์ แก้วต้น
0164นาง ชิดขวัญ พนมอุปถัมภ์
0165นางสาว ศรุดา ไชยวงค์
0166นางสาว รุจิดา เสือบัว
0167นางสาว ศรัญญา รัตนไตร
0168นาย สรธร อรรถนนท
0169นางสาว ฐานิตา วงษ์เสนา
0170นางสาว กาญจนา หุ่นทอง
0171นาย สุชาติ การธารี
0172นาย ศักดา พวงอินทร์
0173นางสาว รุ่งนภา เสือจำศิล
0174นาย ณรงค์ชัย นางแล
0175นาย วิชญ เฉลิมพงศ์
0176นาย ณตฐพล รุ่งศิริวัฒน
0177นาย จตุภูมิ ทิพานนท์
0178นาย กฤติธัช สันติทัศนกุล
0179นาย สาธิต ทัศนพานนท์
0180นาย สมลักษณ์ แก้วจุฑานิติ
0181นาย สงวนศักดิ์ ค้ายห้างหว้า
0182นางสาว พรพิมล คำบุญเรือง
0183นาย ไอลวิน ฮาหนับ
0184นาย ตะวัน อธิภัทรโยธา
0185นาย ภูริต ลาภเจริญวุฒิ
0186นาย ธีรภัทร จิตจรัสอำพัน
0187นาย ทวีชัย บุญศรีโรจน์
0188นางสาว ศุทธินันท์ ปิยพุฒินันท์
0189นาง สุชาดา เดชศรี
0190นางสาว ชัญญาวีร์ อุสะทโก
0191นางสาว ภิญญาดา ฟองจ่าน
0192นางสาว จุฑารัตน์ ไซนนดี
0193นางสาว ศิริญญา อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
0194นางสาว พรพิมล กองดวง
0195นางสาว รอยยา ฤทธิ์บุญ
0196นางสาว ฐณิชชา มาลีสี
0197นาย ปภัช มาลีสี
0198นาย ณัฐกร เจนจิวัฒนกุล
0199นางสาว กมลมาศ กุลสุ
0200นาย เจษฎากร ประกอบกิจ
0201นางสาว สังวาลย์ จันทรึก
0202นางสาว นุช มีบุญ
0203นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเกษม
0204นาย วีระชาติ ปิวะพงศ์
0205นาย สันติ วิเศษดอนหวาย
0206นาง วนิดา เฉลิมฉัตรวณิช
0207นาย อำนาจ แก้วทอง
0208นาย ธนันต์ชัย ตรีนงลักษณ์
0209นางสาว พัชริดา ขันโยธา
0210นางสาว ภัทรวดี วทัญญูอังกูร
0211นาย สุวิทย์ วีระเผ่า
0212นางสาว พรทิพย์ ภัทรมังกร
0213นางสาว กอบแก้ว เจริญสินโอฬาร
0214นางสาว หฤทัย ชื่นชม
0215นางสาว สิริพร เต็มแก้ว
0216นางสาว ขวัญศิริ มาวีระชัยกุล
0217นางสาว ณัฎฐ์พัฒน์ จุลโรจน์
0218นางสาว ปาลิดา ตัมพานุวัตร
0219นาย พรเทพ ทองสมนึก
0220นางสาว ชุลีกร นาคถนอม
0221นางสาว อัญชลี ม่วงศิริ
0222นาย ธีระ แก้วสีใส
0223นางสาว ทิพย์ทิวา เตชอุดมเลิศ
0224นาย ศักย์วากรณ์ บุญประเสริฐฟ้า
0225นาย ชลาธิป จันทสูรย์
0226นาย ประมาณ สาระพงษ์
0227นาย ธนันท์ จ๋วนพานิช
0228นาย วิรยศ วชิรโภคา
0229นาย ศรัณย์ แซ่ตั้ง
0230นาย เขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
0231นาย ธนาพร ตันบุญจิตต์
0232นาย ภัสส์ชัย จันทร์เรืองโสภา
0233นาย นิพนธ์ ปิ่นทองพันธ์
0234นาย อุเทน หาคุณ
0235นาง เนื้อทิพย์ สีละพัฒน์
0236นางสาว บุณฑริกา ทิฐรัตน์
0237นางสาว ปภาณัช บุญกำเหนิด
0238นางสาว หทัยรัชฎ์ โตบัณฑิต
0239นางสาว พัชรินทร์ วงค์หาญ
0240นางสาว นันท์นภัส วงศ์อมรชัย
0241นางสาว กุญช์ภัช ปุณยภาพงษ์
0242นาย ธนิต เอกอรรณพ
0243นาย อรุณ ขจรกิตติพรรณ
0244นางสาว กรรณิการ์ เกตุหงษ์น้อย
0245นางสาว ศิริรัตน์ แน่นหนา
0246นาย สุระ คุณาเสงี่ยมพร
0247นางสาว ประภา เที่ยงกระโทก
0248นาย สุรัต อินทรวิชัย
0249นางสาว กัญญาลักษณ์ หมื่นพวง
0250นางสาว ปุณย์วดี เจริญกสิกร
0251นาย จารึก อินชูวงษ์
0252นาย ธีระพงษ์ เทียมประเสริฐ
0253นาย ชาญวิทย์ ชมทอง
0254นาย เสรี สิริรัตน์อุบล
0255นาย ก้อง คุณรักษา
0256นางสาว จุธาทิพย์ แจ่มกระจ่าง
0257นางสาว ชลิตา จุ้ยเริก
0258นาย อนิวรรต อิทธิพชรกุล
0259นางสาว วิลาวัลย์ ธรรมธร
0260นาย พรเทพ โพธิ์สุวรรณ์
0261นาย วนัสนันต์ จริตวงษ์
0262นางสาว สายฝน อินถาเขียว
0263นาง ชณัญญา คีรีรักษ์
0264นาย ปริญญา หาญมนัสเวทย์
0265นาย สกุลยงค์ แสนกันดี
0266นางสาว สใบแพร สาสุนันท์
0267นาย วิชิต บำรุงเกตุ
0268นางสาว สุธีรา ทองภู่
0269นางสาว ภคมน เดชาพัชรเกษม
0270นางสาว อรพรรณ วงค์ใหญ่
0271นางสาว ธัญพร สมศิริ
0272นาย ภัทรชัย วงศ์ประเสริฐ
0273นาย ทัศพล หมื่นเดช
0274นาย ศุภฤกษ์ โอฬารณรงค์
0275นาย ฉัตรชัย อำไพจิตต์
0276นาย ปิยบุตร รักธรรม
0277นาย สุขเกษม เจนกาญจนวรวุฒิ
0278นางสาว ยุวดี พรมลี


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link