Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 ปี 2558

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นางสาว กฤตยา พุฒิเลิศภมร
0002นางสาว อนงค์นาฏ ชะอ้อน
0003นางสาว ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
0004นางสาว กาณฑิฎา ศรีน้อย
0005นางสาว โชติกา ประภาพรรณพงศ์
0006นาย เอกภพ ลิขิตกำจร
0007นาย คงพล แดงประเสริฐ
0008นางสาว ศิรประภา ประสิทธิเวช
0009นาย พงศกรณ์ ภูงามเงิน
0010นาย ภัชชภณ ภคเสถียร
0011นางสาว ลัดดาวรรณ มณฑก
0012นางสาว จิรดา สุวรรณสาร
0013นางสาว สุภาสินีย์ ปริญญานิพนธ์
0014นาย กฤษชัย มาเจริญบุญ
0015นางสาว ณิชาดา พุฒกลาง
0016นางสาว สิริลักษณ์ จันทอง
0017นาย ภณกฤศ เจริญทองตระกูล
0018นางสาว นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ
0019นาย เนตรนภัส หนูสีดำ
0020นางสาว ธิชา กาญจนปัญญาคม
0021นาย อภิพล เห่ววิพัฒน์
0022นางสาว รดา ธวัลศุภสิน
0023นาย ศิริพงศ์ ชาญดนตรีกิจ
0024นางสาว จุฑามาศ พุทธชิณศรี
0025นางสาว อรวรรณ คงทอง
0026นางสาว เพ็ญนภา คุ้มปลี
0027นางสาว ไพลิน ทองจีน
0028นางสาว ชุติกาญจน์ พิกุลทอง
0029นางสาว ณัฐชฎา กิตติเยาวมาลย์
0030นาง ศศิวรรณ โมนด์
0031นาย พรเทพ ศรีสังสิทธิสันติ
0032นางสาว ขวัญใจ แซ่ลี้
0033นางสาว วลัยพร ทิมบุญธรรม
0034นางสาว วริสา ดารวัล
0035นางสาว ณริศดา มหัทธโนทัย
0036นางสาว ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
0037นางสาว ขนิษฐา ธรรมปัญญา
0038นาย นิคม แก้วปิน
0039นาย วันเฉลิม สรหงษ์
0040นาง หทัยชนก สรหงษ์
0041นางสาว กชศร มาลีหวล
0042นางสาว ศิริวรรณ อมรชัยนนท์
0043นาง นรีรัตน์ แก้วปิน
0044นาย ไกรสร นนทวรากรกุล
0045นางสาว ภัทรา บุษบากร
0046นาย ณัฐวัชร์ หวังกิจจินดา
0047นาย ยุทธนา แก่นกล่ำ
0048นางสาว ชุติอร เลิศสัมฤทธิ์การ
0049นาย จักรพงศ์ อ่ำรอด
0050นาย ศิวัช กาลรา
0051นางสาว สุภาภัทร เตชะงามวงศ์
0052นาย ทรรศชล สายวุฒิกุล
0053นางสาว ดารินทร์ณัฏฐ์ แซ่เซียว
0054นาย ประมุข แผนทัด
0055นาย กิตติ ชาญเจริญลาภ
0056นางสาว ดวงทิพย์ เทอดพัฒนา
0057นาย ตรีโรจน์ ไวทยธนพันธ์
0058นางสาว ธัญชนก ศรีนวล
0059นาง นพมาศ ดวงเกตุ
0060นางสาว นุศรา ไตรประคอง
0061นางสาว กนกอร อารยะนิพิฎฐ์วงค์
0062นาย ปัญญา สมเนตร
0063นางสาว พงษ์พร พอศรี
0064นาง ภัสรา อนุขันธ์
0065นางสาว ธิดาทิพย์ รุจิเรขเสรีกุล
0066นางสาว วริษา ตระการฤกษ์
0067นางสาว วิจิตร เกรียงไกรวงศ์
0068นางสาว ศิรีพรรณ ตระการฤกษ์
0069นางสาว กุลนิดา กู้กำพล
0070นาย สยาม แดงอำพันธ์
0071นางสาว สุกัญญา ท่าตะโก
0072นางสาว อัญชิสา ลิ้มปิยารักษ์
0073นางสาว หยกฤทัย ศรีต่ายขำ
0074นางสาว นนลณีย์ เรืองสิริวรรณ
0075นาง สุภากร วงศ์ใหญ่
0076นาย ชัยมิตร ขันธมิตร
0077นางสาว อาทิมา พัวมณี
0078นาย ขวัญพี่ วิริยะ
0079นาย เกรียงไกร ไชยพงษ์
0080นาย สุรยุทธ มากะเรือน
0081นางสาว ธนวรรณ จันทร์ศิริ
0082นางสาว ณัชชา ดีสมเลิศ
0083นางสาว อิสราภรณ์ จรัสสุขสวัสดิ์
0084นางสาว เจษศรีลา อัครเมธาธิติ
0085นาย ธัชชา กาญจนปัญญาคม
0086นาง ธนวดี ณะพิทักษ์
0087นางสาว ไพลิน ลักษมีภูริสิน
0088นางสาว ธัญญ์นภัส ณัฐธนเสฏฐ์
0089นาย เอกลักษณ์ สมรัตน์
0090นางสาว ธันย์ภมรรัตน์ ภูธนพัฒน์วิทิต
0091นาย สุทัศน์ แก้วหล่อ
0092นางสาว ภัทิรา เลิศสิทธิกุล
0093นางสาว สุดารัตน์ การเพียร
0094นางสาว นิตยา ภัทรชลิต
0095นาย ธัชชัย ชื่นแพ
0096นางสาว วราพร เทศน์สาลี
0097นาย อัครชานนท์ โขมพัฒน์
0098นาย ดนัย วัฒนสวัสดิ์กุล
0099นาย มงคล อ่อนพรม
0100นาย ประสาร กอขันธ์
0101นาย สุริยา เก้าเอี้ยน
0102นางสาว ธัญรดี ประสิทธิเวช
0103นาย อรุณเดช แซ่อ๋อง
0104นาย โมทนา เลขะกุล
0105นางสาว ศุทธินันท์ ปิยพุฒินันท์
0106นาย ภูริต ลาภเจริญวุฒิ
0107นาย นิติพัฒน์ พรจิตรสุวรรณ
0108นางสาว สิริพร เต็มแก้ว
0109นาย วีรภัทร บุกบุญ
0110นางสาว อังคณา สะคำภา
0111นาย ชัชวาลย์ พรรณุรัตน์
0112นาย อดิศร ภุมมา
0113นาย ธีระพล ปุสสเด็จ
0114นาย สุรชัย เกตุทอง
0115นาง พรรณพัชร ภมร
0116นางสาว ธิดารัตน์ บุญธรรม
0117นางสาว ธัญญลักษณ์ จันทรังษี
0118นางสาว ฉัตรชนก มูลศรี
0119นางสาว สุพรรณี จันทน์วัฒน์
0120นางสาว ปิยะนาฏ ตรีพลกุล
0121นาย วันชัย อุดมเวโรจน์
0122นาย วิวัฒน์ สีนวนเอียด
0123นางสาว พันธิพา สุจริตธรรม
0124นางสาว กิติมา คงมั่งมีทรัพย์
0125นาย ทวีชัย บุญศรีโรจน์
0126นาย ชัยนิสิต กันทาสุวรรณ
0127นาง นฤมล กันทาสุวรรณ
0128นางสาว ณิชากร อิ่มแตง
0129นาย ศศิวัฒน์ เจียรอุดมเดช
0130นาย ธนภัทร เที่ยงธรรม
0131นางสาว อัญชิสา ปิยะกมลนิรันดร์
0132นางสาว รุจิยา สว่างชื่น
0133นาย โชค คำน้อย
0134นาง ปาณิศา กันทะสอน
0135นาย วิเชษฐ์ ลูกหยี
0136นาย ศักรินทร์ จีนมัชยา
0137นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมภู
0138นางสาว ปรียานุช บัวเผียน
0139นางสาว ลลิตา ศรีวิเศษ
0140นางสาว ณัฐชลิตา สกุลปีกาญจนา
0141นาย ศิวกร นุกิจรังสรรค์
0142ว่าที่ ร.ต.หญิง จริยา คนซื่อ
0143นาง กฤษณา ชูวงศ์
0144นางสาว อรวรรณ นิลแสง
0145นางสาว อารยา พรมอยู่
0146นางสาว ดวงมณี เณรสี
0147นาย สาธิต วาติ
0148นางสาว กุลนาถ บุศยศิริ
0149นาย ธนนันท์ มัญชุวาท
0150นาง เรวดี ศรีชัยนันท์
0151นางสาว พิมพ์ณดา ธนสารอัครนันท์
0152นาย เกรียงศักดิ์ ลออวรากุล
0153นางสาว เกษมณี แสงจำปา (ยกเลิก)
0154นางสาว เกษมณี แสงจำปา
0155นางสาว ณัฏฐกานต์ พลัดอยู่
0156นาย กิติศักดิ์ ชยาภัม
0157นางสาว เบญญา คำแสน
0158นางสาว รัศรินทร์ กูลธนานิธิวัฒน์
0159นางสาว เรียน เงินลุน
0160นาย ศุภเรศ เชิดกาย
0161นางสาว ชาริณี อายุเคน
0162นาย สรายุทธ ไชยเดช
0163นางสาว ธนิดา คำสุข
0164นางสาว เมทินี รัตนไพบูลย์เจริญ
0165นาย วีระชาติ ปิวะพงศ์


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link