Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2558

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
0001นาย จักรวาล เดชโชคธนวงศ์
0002นางสาว พัชรี คำพิหล้า
0003นาย อชิรวินท์ บุญญเดชกุญชร
0004นางสาว วรินดา เชื้อคำเพ็ง
0005นางสาว อังคณา เตชะวิวัฒนาการ
0006นางสาว กมลวรรณ สุวรรณประกร
0007นางสาว จิตธนา สมานรุักษ์
0008นาง ภัณทิราพร สุกายะ
0009นางสาว ขณิตา สุริยะมณี
0010นาง ขวัญดี กรรณสูต
0011นางสาว เปรมิกา บุญสามชัย
0012นาย คณิตศักดิ์ เฮ้งตระกูล
0013นางสาว จินตนา สุวรรณไตร
0014นาย จิรัฎฐ์ จันทร์ปาน
0015นาย เฉลิมพล คงมี
0016นางสาว โฉมขนิษฐา ไกรสำอางค์
0017นาย ณรงค์ชัย สุดดี
0018นางสาว จินดามณี เอื้อสามาลย์
0019นางสาว นิธรินญาน์ วราธนานันทน์
0020นาย ทรงพล ชาญเจริญลาภ
0021นาย ศิวโรจน์ เลิศศิลาธรรม
0022นาง ทศามาศ อัญชลีนุกูล
0023นางสาว ตรีรักษ์ รุจิราธำรง
0024นาย ทองสุข ผลวานิชย์
0025นาย เทียนชัย จุลไชย
0026นาย ธนกร ฟูทวีกิจ
0027นาย ธนพงศ์ เล้าแสงฟ้า
0028นาย ธีระยุทธ หมีกุล
0029นางสาว บุณฑริกา สันติบุตร
0030นาย อาร์ม เหลืองอ่อน
0031นาย ประเสริฐ แผ่พร
0032นางสาว ปานจันทร์ พัวพันธ์รักษกุล
0033นางสาว พิมพ์ใจ แก้วกิ่ง
0034นางสาว มาริสา โพธิวงค์
0035นางสาว รสริน วงค์ใหญ่
0036นางสาว รดา ศรีวิวรรธนกุล
0037นางสาว นิตยา มานิตวิรุฬห์
0038นาย สามารถ อุ่นจิตร
0039นาย นาวี ปัจฉิมบุญ
0040นางสาว สิริภา รุ่งศรีสุทธิวงศ์
0041นาย วุฒิชัย ใจรักษ์
0042นางสาว สุวพัชร์ รอดภัย
0043นางสาว ณัฐธยาน์ ปัจฉิมบุญ
0044นาย สุวิชา ศูนย์แแดง
0045นางสาว พรทิพย์ แก้วกับทอง
0046นางสาว ภัคธีมา พิขุนทด
0047นาง ชณัฐฑ์ชญาภ์ ศักดิ์ยิ่งยง
0048นางสาว ณหทัย ลีลาสถาพรชัย
0049นางสาว หฤทัย อินทร์นอก
0050นางสาว นนทพร พรหมพิทักษ์พร
0051นาย สมชาย บุญสิริศานต์
0052นางสาว สุนิสา จิตมั่นคงธรรม
0053นาย กิตติ ชมสมุท
0054นางสาว ธิราพร ธัญญพันธ์
0055นาย พิชิต ธวัชราภรณ์
0056นาย ธนกร แตงสุวรรณ
0057นางสาว สุรัชดา นวลนุ่ม
0058นางสาว นิษฐ์สินี ทิพวรรณ์
0059นางสาว อัญชิสา เชื่อลางสาด
0060นาย วงศ์ธวัช อามทัศนศรี
0061นาง กาญจนรัตน์ สิริโพธินันท์
0062นาย ธีร์ ชื่นจิตร
0063นาย ฌาณพัชฌญ์ หิรัญฐกาญจน์
0064นางสาว สารดา เจริญบุญวรรณ
0065นาย พรพล อัศวพันธ์
0066นางสาว ภัทรสุดา จันทราษี
0067นาย อาคม พละสุ
0068นาย อาทิตย์ บัวทอง
0069นางสาว จริยา อนุกูล
0070นางสาว ปทุมพร คิ้วองอาจ
0071นางสาว รัตยา กิตยานนท์
0072นาย ธนา ก่อสวัสดิ์วรกุล
0073นางสาว ธรินญา ทะนนท์
0074นาย วรวรรธน์ วรัญจันทรวัทน์
0075นางสาว เจนจิรา จรัสสิทธิสิน
0076นาง วราภรณ์ ทองเนียม
0077นาย ภรัณยู ทองนพรัตน์
0078นาย ฉัตรชัย ศรีหิรัญ
0079นางสาว วาสนา สมบูรณ์
0080นางสาว อิสราวรรณ สืบสมาน
0081นางสาว สุกัญญา ฟองวาสนาส่ง
0082นาย ปริญ ศรีสังข์
0083นางสาว พันกนก วงศ์มาลาสิทธิ์
0084นาย นัฐพงศ์ กาญจนสิทธิ์
0085นาย พรหมินทร์ ตะเคียนงาม
0086นางสาว อุทัยวรรณ ปัญญาศาสตร์
0087นาย ประภาวัตร์ ปานสีทอง
0088นางสาว อารยา สันทัด
0089นาย ณัฐธเนศ ก่อสวัสดิ์วรกุล
0090นางสาว นิรัชฏา นาหอคำ
0091นางสาว ทิพวรรณ ประวารณา
0092นางสาว ฐานิสสรา หทัยชูเกียรติ
0093นางสาว สุภาวดี คงผล
0094นางสาว สุธิตา มุสตาฟา
0095นางสาว อริษา เทวงษา
0096นาย ฉลอง เศษวงษ์
0097นาย สาธิต คงแตง
0098นาย รณรงค์ โพธิ์ทอง
0099นางสาว ภัศราภรณ์ อ้ายงอ
0100นางสาว สุวิมล สูตรประจัน
0101นาย สถาพร ระวันประโคน
0102นางสาว วรรัตน์ โลบุญ
0103นาง นิตยา ตาลพรศรี
0104นางสาว ณิศศ์ณชา แก่นสัมพันธ์
0105นางสาว วราภรณ์ มาตรประสงค์
0106นาย กิตติ์ธเนศ เศรษฐาเมธรัตน์
0107นาย นิพนธ์ ศิริโยธา
0108นาย สุทนต์ โชติภูมิเจริญกาล
0109นางสาว จุฑาพร ปิยะพิเชษฐกุล
0110นาย ชัทญ์ชกรณ์ เหลืองศิริธัญญ
0111นางสาว ทรงสุดา บุญเพ็ญ
0112นาย นที ศักดาพิสุทธิ์
0113นาย ศราวุธ คงเรือง
0114นาย ยุทธจักร ศุภรัตน์
0115นางสาว ศดานันทน์ พิชญานุกุล
0116นาย อาภากร ปัญญะสิงห์
0117นาย ธำรงศักดิ์ ฤทธานนท์
0118นางสาว ชนิดา นันทเกียรติ
0119นางสาว อนงค์ ลิ้นทอง
0120นางสาว ฐนิศา พรมมินทร์
0121นาย วิธชาติ เจริญปิยะสุวรรณ
0122นางสาว ธนพร เฉียงเหนือ
0123นาง ลดาวัลย์ กี่ตระกูล
0124นาย วรกิต กี่ตระกูล
0125นาย วสันต์ ไพสินสมบูรณ์
0126นาย เอกชล โสดาจันทร์
0127นางสาว ปวีณา งามฤทธิ์
0128นาย ปฏิเวธ ภัยอย่ามี
0129นาย ประเสริฐ หัวใจเพ็ชร
0130นาย อเล็คซันเดอร์ โสภณ
0131นางสาว ปัณฑ์พีร์ สิงห์มณีสกุลชัย
0132นางสาว อุทุมพร พรรณา
0133นาย ธนพล สีหไตร
0134นาย จิรายุ บุญประสิทธิ์
0135นาย นิโรธ ประสิทธิ์พานิช
0136นาย พิเชษฐ์ พงษ์นัยรัตน์
0137นาย ชวลิต ชาญชัชวาลย์
0138นาย ชวโรจน์ พานทอง
0139นาย ยงยุทธ ยืนยง
0140นาย มานพ ศรีสุวรรณ
0141นาย อภิศิษฏ์ พรมชัย
0142นาย ปรเมศวร์ ศาสตร์ประสิทธิ์
0143นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปานทะเล
0144นาย ธรณิศ เพ็ชรยิ่ง
0145นาย รุ่งเพชร พลาหาญ
0146นางสาว คีรตา เชาวนหุต
0147นาย ยูนุส ทองฑา
0148นาย จิรายุ สืบค้า
0149นาย นุกูล โคตะปัญญา
0150นาย ชาญณรงค์ ตันปัทมดิลก
0151นางสาว รุจิรา ชมจำปี
0152นางสาว ธิติมา ธนัตวรานนท์
0153นาย คงเดช ไวว่อง
0154นาย พรเทพ พานทอง
0155นางสาว เมทินี ริ้วทอง
0156นาย พิชิต กลีบจินดา
0157นาย ประทิตย์ วงศ์พิมายคราม
0158นาย เอนก จีระธวัชชัย
0159นางสาว วรรณิภา หะมาลา
0160นาย อนิวัฒน์ ทำทิพย์
0161นางสาว ธนิศา โพธิ์กระจ่าง
0162นางสาว พรพรรณ สาธิตสถิต
0163นาย ธนากร รัตนไมตรีเกียรติ
0164นาย วิศรุฒ อนันตเดโชชัย
0165นาย กฤษฎา สุวรรณตันหยง
0166นางสาว อารีนันท์ ศรีสวยธนาชัย
0167นาย อัครวงศ์ วงศธรจรัสไชย
0168นางสาว ธัญพร เผือกผ่อง
0169นางสาว ชัญญา เกตุแย้ม
0170นาย ธีรวุฒิ ศิริศิลป์
0171นาย อนัส ศรีษาพุทธ
0172นาย ธีร์ธนัตถ์ รินทะรักษ์
0173นาย กฤษณะ ยิ่งรัมย์
0174นาย ฟัยซอล เหมสลาหมาด
0175นาย มานพ พงษ์กิจมงคล
0176นาง วิมลรัตน์ พึ่งภิญ
0177นาย ภัทธดร โชติโยรุจ
0178นาย ณัชพล แต้มสะระ
0179นาย อนันต์ กุเรยะ
0180นาย ศรายุทธ เทียบสา
0181นาย โกศล เทียนชัย
0182นางสาว ปรานจีรา ภาคภูมิ
0183นาย นิธิพล โรจน์ชวนนท์
0184นาย ปิยะวิทย์ พุทธชาติ
0185นาย ชาญชัย บุญวรจิต
0186นางสาว ณัฐรดา รติธนโชติกุล
0187นาย ณัฐวุฒิ เหล็มเลีาะ
0188นางสาว ณัฐสุรีย์ ไวปัญญา
0189นาย ไกรวิทย์ วงศ์บุตร
0190นางสาว นงนภัส จิราเต็มโอฬาร
0191นาย รนรต สนุกแสน
0192นางสาว ปภัสรา มากกุญชร
0193นางสาว ปรียาวรรณ พุทธชาติ
0194นาย ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
0195นางสาว สุวรรณา นาถนวผดุง
0196นาย จารุพัฒน์ รัฐฐาขจรนันท์
0197นางสาว ปิยาภา กฤษณาวารุณ
0198นาย ณัฐวุฒิ ชัยสวัสดิ์
0199นางสาว จิราพร สมน้ำคำ
0200นาย บวรทัต ศรีลา
0201นางสาว กาญจนา พูลสวัสดิ์
0202นาง พนิดา ตรีสุขเกษม
0203นางสาว จัณฑากร อ่อนโอก
0204นาย คเณศ มั่นกตัญญู
0205นาย มงคล ศรีวิราช
0206นางสาว ธัญญ์นภัส ณัฐธนเสฏฐ์
0207นางสาว ชัญญรัช วชิราวิโรจน์
0208นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์รวม
0209นางสาว ปสุตา สมใจนึก
0210นางสาว เกวลิน คงสุข
0211นางสาว สุริวัสสา อุดมภัสสราพงศ์
0212นางสาว นันท์ภากานต์ ชาติกิติสาร
0213นางสาว ชนัดดา พงศ์ธานิน
0214นางสาว สุนทรี สาลีรัมย์
0215นางสาว วิรสา ชาญวนิชวงศ์
0216นางสาว กิติมา คงมั่งมีทรัพย์
0217นางสาว มัตสรินทร์ ปราโมทมนัส
0218นางสาว ทิวาวัลย์ วรวิทยานนท์
0219นางสาว ชลธิชา เกิดสุวรรณ
0220นาย ธรรมชาติ แตงอ่อน
0221นาย สุทธิศักดิ์ ดวงภูมิเมฆ
0222นาย ชัยวุฒิ ลิมปนิธิวัฒน์
0223นาย ณัฐวัฒน์ อยู่สวัสดิ์
0224นาย เติมพงษ์ ราชนาเมือง
0225นางสาว สุภา มารศรี
0226นางสาว รัตติยากร คล่องดี
0227นาย สรายุทธ อนรรฆจีระพงศ์
0228นางสาว เปรมิกา อังษานาม
0229นางสาว ดลยา ยอดสุนีย์
0230นางสาว ณัฐกานต์ พูลเกตุ
0231นางสาว ชลธิชา อรุณเมือง
0232นาย ทัดเทพ โชคอำนวย
0233นาง สกุณา กฤตภัคชยพงศ์
0234นางสาว กฤษณา ถาวรศิลป์
0235นางสาว นภามาศ ผลพฤกษา
0236นางสาว ภัทรวรรณ รัตนยันต์
0237นาย กมล คงสวัสดิ์วรกุล
0238นางสาว ศตพร เพียรวัทนกิจ
0239นางสาว วินิจ อินหวัน
0240นางสาว นิธิกานต์ ทองทวี
0241นางสาว ภัคนันท์ เจนจิตร์
0242นาย ชนม์ปกรณ์ สิริภัสร์วรากุล
0243นางสาว สุชาดา พงษ์สาริการ
0244นางสาว ณลิณ หลงสมบุณ
0245นางสาว พจน์จรินทร์ เหลืองวิรุฬห์
0246นางสาว อภิญญา เจริญศรี
0247นาย ปรีชา ฤทธิวัฒนเดช
0248นางสาว ศิวพร ศรีสวัสดิ์
0249นาย ชัชชนพล จิระธนะวัฒน์
0250นาย กฤตนู ภู่ทอง
0251นางสาว ภรัณยาภรณ์ เตรฐานันท์ตระกูล
0252นาย ศุภชัย กันทะวงษ์
0253นาย ศราวุธ กาวินำ
0254นาย ไพรัช แพ่งดิษฐ
0255นาย โอภาส แพ่งดิษฐ
0256นาย ปฐมพงษ์ จิรพัลลภ
0257นางสาว จิราพร ทับทิมแดง
0258นาย ธีรเดช ทองหล่อ
0259นางสาว ประภาศรี องค์ประเสริฐ
0260นาย ธวัชชัย เนตรสืบสาย
0261นางสาว สิริลักษณ์ จันทอง
0262นาย เนตรนภัส หนูสีดำ
0263นางสาว วาสนา เยรัมย์
0264นางสาว พิมพ์จุฑา พรบุญยรัตน์
0265นางสาว อรภัสร์ชญา ภัคนันท์สมิทธ์
0266นาย ธนชาติ ต๋องเรียน
0267นาง นิติยาพร ปันสี
0268นางสาว ขวัญชนก คงสบสิน
0269นาย ธนาวุฒิ ทองคง
0270นางสาว วิชุตา กูลเกื้อ
0271นาย อนุพงศ์ วรพันธ์
0272นาย วิษณุพงษ์ สุขสุแดน
0273นางสาว พิชชานันท์ ธนพงศ์พุฒิพร
0274นาย พงศกร สวัสดี
0275นาย กุลวิทย์ ธุระหาญ
0276นางสาว ณภัทร พงษ์วสิษฐ์
0277นาย วศินวิทิต มากบุญมี
0278นาย สุริยะ บุญผูก
0279นางสาว ดวงเดือน จิตรกร
0280นางสาว กรรวี แจ้ใส
0281นางสาว ศิวรรจน์ เลิศผมสุวรรณ
0282นางสาว จีรภา พลเผือก
0283นาย ธีรภัทร ล้ำเลิศ
0284นางสาว อัญชิสา ปิยะกมลนิรันดร์
0285นาย จินดา ขวัญคุ้ม
0286นางสาว อรนุช ดีคำวงค์
0287นางสาว ปภาดา พงษ์อุตทา
0288นาย ณัฐวัฒน์ แก้วจิรสิทธิ์
0289นางสาว จุฑามาส แสวงศรี
0290นาย นุกูล พุ่มเชื้อ
0291นางสาว สาลินิ มณีชัย
0292นาย ภูวกร ภิญญานิธิกร
0293นางสาว อิสญาภา มณีโชตินิภา
0294นางสาว ดาวใจ มาเร็ว
0295นางสาว กชพร ไต๋เจริญ
0296นาย อธิษฐาน แสนใจศรี
0297นาง ณัฐณิชา ศรีวิชัย
0298นางสาว ศิรินทรา วิวัฒน์วิทยา
0299นาย สุวินัย ตะมะวงค์
0300นางสาว เชาวนี หงส์รัชดานนท์
0301นาย สมบัติ พูลเติม
0302นางสาว สวัสกมล จิรันธนินโภคิน
0303นาง ญาดา ลีลาวณิชกุล
0304นางสาว สุณิสา หาญสำเภา
0305นางสาว ทักษพร ประทีปอุษานนท์
0306นาย กิตติชัย ศรีธนิยโกษิต
0307นางสาว กนกลักษณ์ หงษ์อ่อน
0308นาย พัทธนันท์ มุณีแก้ว
0309นางสาว วิภาภัทร แซ่อั๊ง
0310นางสาว กรรณิการ์ เกาะน้อย
0311นางสาว พลอยพรรณ ไพรเรืองกิจ
0312นาย ฉัตราวุธ ยวนทอง
0313นางสาว ณัฏฐกานต์ พลัดอยู่
0314นางสาว ศิริภัทร แซ่อั๊ง
0315นางสาว เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์
0316นาย เอกนฤน ฐานียะพาณิชย์
0317นางสาว พรอุมา เครือมาศ
0318นาย จักรกฤษณ์ เชียงกางกุล
0319นาย ธราเทพ ทองเริ่น
0320นางสาว วรรณชลีย์ เกียรตินิยมศักดิ์
0321นางสาว วรรณา รุ่งอภิญญา
0322นางสาว เกษมณี แสงจำปา
0323นางสาว เปมิกา สิงห์สถิตย์
0324นางสาว ฉันทณัฏฐ์ อาลัยสุข
0325นางสาว อารยา พรมอยู่
0326นางสาว ดารกิต กิตติธนาโกวิท
0327นาย สมบูรณ์ สรรพมงคลชัย
0328นางสาว อุทุมพร ตรีสอาด
0329นาย วีรภัทร บุกบุญ
0330นางสาว สุธารัตน์ เกจณะเวชช์
0331นาย เดชา กาญจนกุลธำรง
0332นาย ไพศาล พฤษภาพ
0333นางสาว มณีรัตน์ เกษมศิลป์
0334นาย ศุภมาศ ล่วงพ้น
0335นางสาว สุชาดา มหาเสนา
0336นาง กฤติยา ศิลาอ่อน


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link