Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2557

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกมลมาศ กุลสุ
2.นางสาวกรกนกนพเก็ง
3.นางสาวกรกวิณกาญจนมัณฑนา
4.นางสาวกรรณิการ์นิยมชาติ
5.นายกฤศณัฏฐ์อุทปา
6.นายกฤษณะทามะรัตน์
7.นายกลย์ทรรศน์ตั้งจิตต์กุล
8.นางสาวกาญจนาสมาธิ
9.นางสาวก้อยศิริเพ็ชร์
10.นายขจรศักดิ์แรงเขตร์กิจ
11.นางสาวขวัญศิริ มาวีระชัยกุล
12.นายคชาวุธโกมลนิมิ
13.นายจักรพรรณเอี่ยมสอาด
14.นายจักรภพนาคฤทธิ์
15.นางสาวจันทนาเขมโชคนที
16.นางสาวจันทรจิราโพธิ์งาม
17.นางสาวจันทร์แสงจันทร์กฤษ
18.นางสาวจิดาภาเศรษฐบัณทัต
19.นางสาวจิดาภาโพธิพีรนันท์
20.นายจิตติพันธุ์ปรัชญาวานิชกุล
21.นางสาวจิตราภรณ์สุขดี
22.นางสาวจิตรโสภากิจเลิศสกุลวงศ์
23.นายจิระศักดิ์ สุนรกุมภ์
24.นางสาวจีรนันท์โชคมงคลอนันต์
25.นางสาวจุฑาทิพย์มะลิวงค์
26.นางสาวจุฑาภรณ์ยอดเริงณรงค์
27.นางสาวจุธาทิพย์แจ่มกระจ่าง
28.นางสาวชณัญญาคีรีรักษ์
29.นางสาวชดาษาแต่งวัฒนานุกูล
30.นางชนนเนษฏ์ระจิชัยไพศาล
31.นางสาวชนันท์ญาเรืองศรี
32.นางสาวชนาทิพย์มุ่งเจริญวงศ์
33.นางสาวชนาภาศรีพัฒโนทัย
34.นางสาวชนิตราพิมพิเศษ
35.นายชวรินทร์ วงค์สุปไทย
36.นายชวลิตปั้นงาม
37.นายชัยสิทธิ์วุฒิพงศ์วรกิจ
38.นายชาญสุวัชร์ทองวิเศษกุล
39.นายชิษณุพงศ์จักรวิทย์ธำรง
40.นางสาวชไมพรสนชาวไพร
41.นางสาวฐานิตาวงษ์เสนา
42.นายณธีพงศ์โพธิ์ทองคำฐิติ
43.นายณรงค์ด่านรุ่งเรือง
44.นางสาวณัชชารีย์จิโนธนเศรษฐ์
45.นายณัฐกร เจนจิวัฒนกุล
46.นางสาวณัฐชลัยย์ธนปุณยารักษ์
47.นางสาวณัฐฐามงคลสารโสภณ
48.นายณัฐพลโสมโสพิน
49.นายณัฐพัฒน์นิ่มศรีตระกูล
50.นางสาวณิชชาชัยชนะ
51.นางดวงรัตน์ จงรวมกลาง
52.นางสาวดิษยารินทร์เหมรัชต์กิตติโชค
53.นายตวงวุฒิปัญญาดิลก
54.นายทศพลเปรมแดง
55.นางสาวทิพวรรณคำยิ่งยงค์
56.นายธนกฤษภัทรภาณุเมธี
57.นางสาวธนพรไมตรีจิตต์
58.นายธนพลรื่นเริง
59.นางธนภรณ์แสงก่ำ
60.นายธนวรรธน์เจริญบัญฑิตโชติ
61.นางสาวธนิดาศรีบัว
62.นายธนิตพงศ์นลินไกรพัฒน์
63.นายธรรมนูญสุภาพแท้
64.นายธัชพงศ์โมฬา
65.นางสาวธัญชนก ภูมิถาวร
66.นางสาวธัญญรัตน์ธรรมบุตร
67.นางสาวธัญธารีย์โค้ววชิระกุล
68.นางสาวธัญวนันท์อัครไชยกรหิรัญ
69.นางสาวธันยนันท์พิณสวัสดิ์
70.นายธิติชัยแซ่ตัน
71.นายธีระอัศวจินดามณี
72.นายธีระสรนพสุวรรณ
73.นายธเนศอัศวจินดามณี
74.นางสาวนภาพรแสนเมืองคำ
75.นายนรพนธ์สวัสดิ์กิตติพงศ์
76.นายนราธิปรักษาใจ
77.นางสาวนลินนิภาเลขานุกิจ
78.นายนวดลกันยา
79.นางสาวนันทฉัตรโพธิ์ประดิษฐ์
80.จ่าสิบเอกนันทวัฒน์ดาทอง
81.นายนันทวิทย์ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
82.นางสาวนารถฎินันท์ ศรีหจันทร์
83.นางสาวนาริสาแปเลาะ
84.นายนิธิวัชร์อมรมหพรรณ
85.นายนิพนธ์ปิ่นทองพันธ์
86.นางนิพารัตน์สินุธก
87.นางนิภาพรชัชวาลย์นานนท์
88.นางสาวนุชจรีใจศีลธรรม
89.นางสาวนุสราศรีกุล
90.นายบุญชัยเสกสรรค์
91.นางสาวบุญตามีสวัสดิ์
92.นางสาวปณิชา ศิลปรัศมี
93.นางสาวปทุมวดีกลั่นหอม
94.นางสาวปนัดดาพรรณยิ้มสรวล
95.นายปภัชมาลีสี
96.นายประธานจันจินา
97.นางสาวประภา เที่ยงกระโทก
98.นายประมารฝ่ายหมื่นไว
99.นายประสิทธิ์คมเฮียง
100.นายประไพวราภรณ์
101.นางสาวปาณิสราคำเคน
102.นางสาวปานประดับรัตนศรีทอง
103.นางสาวปาริชาตนาใจ
104.นายปิติพัฒน์เขียวขำทวีวงษ์
105.นางสาวปิยธัญณัทศิริรถ
106.นายปียกรณ์ จีระบำรุงโรจน์
107.นายพงศกรเดชะผล
108.นางสาวพชรวรรณวาสิกดิลก
109.นายพรหมวรนุตารักษา
110.นางสาวพัชราภรณ์ เรืองรอง
111.นางสาวพัชรีกังหัน
112.นางสาวพัชรีญานิยมพันธุ์
113.นางสาวพัฒนีลี่อำนวยเจริญ
114.นางสาวพัทธนันท์พลสา
115.นางพิกุลพัฒนสุพงษ์
116.นางพิชญ์สินีศักดาจิวะเจริญ
117.นายพิชัย เลิศวราสินธ์
118.นายพิพัฒน์ทองยศ
119.นางสาวพิมพ์ภัทร์ไพรหาร
120.นางสาวพิมลโฉมยามวันดี
121.นายพิษณุนวมะชิติ
122.นายพุทธิภณสกุลโชติพาณิชย์
123.นางภรภัทร อยู่เย็น
124.นางสาวภัคภิญญาลือชาพาณิชย์กุล
125.นายภัทรโรจนศิรประภา
126.นายภัสส์ชัย จันทร์เรืองโสภา
127.นายภานุพงศ์กังวานสุรกิจ
128.นายภาสพงศ์จันทรเขต
129.นายภุชงค์ด่านรุ่งเรือง
130.นางสาวมณีภรณ์ไชยวาที
131.นางสาวมณีรัตน์ศรีมงคล
132.นางสาวมนัสชนกคำคูณเมือง
133.นายมนัสชัย ใจก้อนแก้ว
134.นางสาวมนัสพรซวี
135.นายมนูคำลือเมือง
136.นายยงยศเดชสุรพิชิต
137.นางสาวยุวรัตน์พฤฒิชัย
138.นางสาวยุวรี หม่องชา
139.นางสาวรจิตแซ่หลิ่ม
140.นายรณภพจันทร์ประเสริฐ
141.นายรณภพสมบัติพล
142.นางสาวรติกรอาศิรพงศ์พิศิษฐ์
143.นายรพีศรีสังวรณ์
144.นางสาวรมย์ยุพาเทพสุวรรณ
145.นางสาวรัชดาพร สุธาโภชน์
146.นางสาวรัชนีรุจิพงษ์
147.นายรัชพลศรีวุฒิชาญ
148.นายฤทธิรงค์ แซ่อึ้ง
149.นางสาวลินดาราชลำ
150.นายวชิรพงษ์นิกร
151.นางสาววชิรากรณ์ใจหล้า
152.นางสาววนิดาโยมแตง
153.นางสาววรวรรณ โลหะชาติกุล
154.นางสาววรัญญาปวิทย์วัฒนา
155.นางสาววรางคณาแจ่มใส
156.นางสาววรุณยุพาเงียบสดับ
157.นายวรุตม์มณีปฐมวงศ์
158.นายวสุวัตติ์ศรีสุจริตพานิช
159.นางสาววัชรินทร์แจ่มเจริญพิศาล
160.นางสาววันทนาวรวิเวทย์
161.นางสาววาทินีเพชรคุ้ม
162.นางสาววิมลมาศสุคนธชาตินันท์
163.นางสาววิยะดามยุระสุวรรณ
164.นางวิรัตน์ดาปรัชญาวานิชกุล
165.นายวิษณุฐิติเวชญาคุณ
166.นายวิษณุวชิรมณีพันธุ์
167.นายวีรชนสมัครการ
168.นายวีรพันธ์จันทร์ทิพย์
169.นางสาวศรัณย์กรอินทรพงษ์สกุล
170.นางสาวศิริกาญจน์ คำยันต์
171.นางสาวศิริรัตน์จันทศร
172.นายศิริวรรณะมิ่งโอโล
173.นางสาวศิวภรณ์พันธุ์ยุรา
174.นายศุภฤกษ์โอฬารณรงค์
175.นายศุภศิลป์หลวงฟอง
176.นายสกลบุตรดี
177.ว่าที่ ร.ต.หญิงสกาวเดือนรักบ้าน
178.นายสถาพรลิ้มตระกูล
179.นายสมบัติเรือง
180.นางสาวสรญาโสมโสพิน
181.นางสาวสาธิตาเรืองพลับพลา
182.นางสาวสิภาลักษณ์อรชัยพันธ์ลาภ
183.นายสิริรัฐไชยปรีชาวิทย์
184.นางสาวสิริรัตน์โกวิทศิริกุล
185.นางสาวสุกันยานายางเจริญ
186.นางสาวสุดารัตน์ มงคลชัย
187.นางสาวสุธามาศคงควร
188.นายสุธีร์พึ่งปัญญาเลิศ
189.นางสาวสุปัญญา ราชโคตร
190.นางสาวสุพรรษาลิมวิภูวัฒน์
191.นางสาวสุพรรษาสาลีบท
192.นางสาวสุพัตราดิ่นปุรานนท์
193.นางสาวสุพัตราวังศรีทอง
194.นางสาวสุภัสสราแจ่มอุลิตรัตน์
195.นางสาวสุภิรมย์ชมชื่น
196.นายสุรพันธ์ธารีวาสน์
197.นายสุรศักดิ์ สิทธิ์ธรรมวิไล
198.นางสุรีย์พรมนต์สวัสดิ์ชัย
199.นางสาวหทัยกนกพิมพ์ยำกา
200.นายอดิศรทองอุดม
201.นายอนิรุทธิ์ วงศ์ชัย
202.นายอนุชิตอภิชม
203.นายอนุวัฒน์รัตนะ
204.นายอภิชยานนท์ ลำดี
205.นางสาวอรรณศราคาดสมบูรณ์
206.นายอรรถพลธงชัย
207.นางสาวอริยาสรงประภา
208.นายอรุณขจรกิตติพรรณ
209.นางสาวอลิษาสมประเสริฐศรี
210.นางสาวอัญชลีนพคุณมงคล
211.นายอากรพัฒนสุชัย
212.นายอาคมชัชวาลย์นานนท์
213.นายอารยะถนิมลักษณ์
214.นางสาวอารียา พรมมาเขียว
215.นายอำนาจแก้วทอง
216.นายอิทธิพัทธ์ธนาสิทธิ์เสรี
217.นางสาวอุรชาประสิทธิเกตุ
218.นางสาวอโนชาอ่อนนิ่มนิตย์
219.นางสาวเกศรา เหลืองตระกูล
220.นางสาวเกษรไตรวิทยพาณิชย์
221.นางสาวเขมนันท์สวนิตจำเรียง
222.นายเฉลิมพลหาญดิลกเลิศ
223.นางสาวเบญจวรรณ ศรีบุญเพ็ง
224.เรือเอกเพรียวพันธุ์เกียรติมีผล
225.นางสาวเพ็ญจิตาจีระบำรุงโรจน์
226.นายเมธีวัฒน์วัฒนศรี
227.นายเรือนกร พันพิลา
228.นางสาวเรือนต้นแก้วอยู่
229.นางสาวเสาวณีย์พันธ์บุรัตน์
230.นางสาวแสงระวีแย้มขจร
231.นางสาวโอมาพรธาตุทอง
232.นายไชยาพรคชเวช
233.นายไพโรจน์ศรีประสงค์
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2557
234.นายจตุภูมิทิพานนท์
235.นางสาวจิรฐาธรรมศรี
236.นางสาวชนิศาปัทมาพรพรรณ
237.นายณตฐพลรุ่งศิริวัฒน
238.นางสาวณัฐญาลามอ
239.นางสาวนันท์นภัส วงศ์อมรชัย
240.นางนิลวรรณสินธุเขียว
241.นางสาวพลอยนภัสเปรมสิทธิสน


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link