Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2556

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางกชพรชาลเศรษฐ์
2.นางสาวกนกลดานาคกุลวัฒน์
3.นางสาวกรกชดำแก้ว
4.นายกริชพลรักชอบสันติ
5.นายกฤษฎาสมบัติเกษมศานต์
6.นายกฤษพงษ์สุวรรณวงศ์
7.นายกัมพลศรีหงษ์
8.นางสาวกัลยรัตน์นิลประเสริฐ
9.นายกิตติพงศ์พัฒนาสิทธิเสรี
10.นางสาวกุลชภรณ์คงจรูญ
11.นางสาวกุลรัตน์อัตถจริยกุล
12.นางสาวขวัญตากลิ่นเสือ
13.นายคมกริชสมบูรณ์
14.นางสาวจันทร์ทิพย์วิริยาทรพันธุ์
15.นางสาวจิราพรรณมิชัยยา
16.นางสาวจีรพรคำปัญญา
17.นางสาวจุฑาทิพย์พรหมขัติแก้ว
18.นางสาวจุฑามาศกุศลธรรมรักษ์
19.นายจเรทองเเท่ง
20.นายฉัตรภัทรวงศ์คำ
21.นางสาวชนิกาโตประเสริฐยิ่ง
22.นางสาวชลธิราประทุมโม
23.นายชัชกฤษตันติพิษณุ
24.นายชัยชนกอินทรเทพ
25.นายชัยณรงค์ทองศิริ
26.นายชาลีฉัตรนิภารัตน์
27.นางสาวชุติมาลิมปนนาคทอง
28.นางสาวช่อทิพย์ศรีสุวรรณ์
29.นางสาวฐาประวีย์ญากรณ์ผาสุกรรม
30.นางสาวฐิตารีย์ทองคำมา
31.นางสาวณัฐธิฌาต๊ะสุ
32.นางสาวณัฐธิดาสุปัญญากร
33.นางสาวณัฐพร แซ่เอี๊ยะ
34.นางดวงกมลก่องแก้วรัศมี
35.นางสาวตุลารัตน์ยืนยงค์วิทยากุล
36.นายทวีชาติวิริยะสกุลสุข
37.นางสาวธภาภัค ก๋าใจยา
38.นายธรรมธัชศิริรัตนประพันธ์
39.นางสาวธัญญ์นภัสยาใจ
40.นายธัญธรเวทย์วิทยานุวัฒน์
41.นางสาวธัญวรัตน์ถึกสูงเนิน
42.นายธีรวัตเลี้ยงพันธุ์สกุล
43.นางสาวนงนุชวิลาสังข์
44.นางสาวนงนุชเจริญพรพานิชกุล
45.นายนพดลบัวพันธุ์
46.นายนพดลเริ่มรัตน์
47.นางนราวดีจินดาเงิน
48.นายนริศเอี่ยมอารีรัตน์
49.นางสาวนฤมลบุญโยประการ
50.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินทิพย์แก้วพนัสเจริญ
51.นางสาวนันทรัตน์เลิศศุภกิจ
52.นายนิพนธ์เสาสมภพ
53.นางสาวนิศาวุฒิพงศ์ชัยสกุล
54.นางสาวปภัศศรเตชะวรวงศา
55.นางสาวปวีร์รตาคงสินเกียรติกุล
56.นางปาจรีย์วงศ์ทวีลาภ
57.นางสาวปิยรัตน์ปัตสาลี
58.นางสาวผุสดีจิระกาล
59.นายพงษ์พันธ์ไทยสมัยรุ่งโรจน์
60.นางพนิตพิชาโรจน์เพชรรัตน์
61.นางสาวพบูรุจิพรรณ
62.นางพรกมลจันทวีกูล
63.นางสาวพรรณธิดาจินตนาชัยพิทักษ์
64.นางสาวพราวสกายโสภาพร
65.นางสาวพัชริดาปัญญาพนาจันทร์
66.นางสาวพิชยากุลสินีแซ่เอ่ง
67.นายพิชิตพลจิระโพธิรัตน์
68.นายพิรัจน์เลาหรุ่งพิสิฐ
69.นายพิเชษฐแก้วทองคำ
70.นางสาวพีระชัยคำสนิท
71.นายพุทธิพงศ์เหลืองมั่นคง
72.นายภาณุมาศสวัสดิ์
73.นายภาสกรธรรมวงษ์ภากร
74.นายมงคลดำรงศักดิ์
75.นายมนต์ธัชจงเจริญ
76.นายมานพแตงน้อย
77.นายมีณศรีโสภา
78.นางสาวยศรัชช์พันธุ์ถาวรนาวิน
79.นายยุทธกิจเจริญสิน
80.นายยุทธนาอรุณเจริญ
81.นางสาวรมนปวีร์ฟ้าอมรวิวัฒน์
82.นายฤทธิ์จารุพันธ์
83.นายวชิระสุขเจริญ
84.จ่าเอกวรกิจอินทโชติ
85.นางสาววรางคณาเกียรติปานอภิกุล
86.นางสาววรายุภัสร์สุธรรมจินดากุล
87.นางสาววรินทร์พรภิรมย์พลัด
88.นางสาววริษากมลรัตน์
89.นายวัชระลิมปนนาคทอง
90.นายวันเฉลิมสมเย็น
91.นางสาววาสิการ์สุกแก้วมณี
92.นางวิภารัตน์เกียรติดำรงวงศ์
93.นางสาววิวาภรณ์สมอหา
94.นายวิวิธชัยตั้งศิริวัฒนา
95.นางวีนัสเหง้าพรหมมินทร์
96.นายวีระพงษ์กมลเกียรติเจริญ
97.นายวีระพงษ์ใจมา
98.นายวุฒิชัยจันทร์แจ่มใส
99.นางสาวศศิภักษ์ตะเฆ้ทอง
100.นางสาวศันสนีย์แป้นรอด
101.นางสาวศิริพรเอมวิวัฒนคุปต์
102.นางสาวศิริวรรณผอมเอียด
103.นายศุภชัยรัตนพาไชย
104.นางสาวสมสรัญพรทิพย์โสดา
105.นางสาวสาวิตรี พุ่มทอง
106.นายสิทธิชัยแสงสว่าง
107.นางสาวสิริกรมิ่งจันทร์
108.นายสืบพงษ์กลิ่นขจร
109.นางสาวสุกัญญาสุรวัฒนาวงศ์
110.นางสาวสุชาดาเอี่ยมสำอางค์
111.นางสาวสุธารัตน์รอดไพร
112.นางสาวสุธิดาเชื้อประทุม
113.นางสาวสุธินันท์ชัยราช
114.นายสุพจน์เจริญเอนกกุล
115.นางสาวสุภารัตน์ศิริพรอมาตย์
116.นางสาวสุริวัสสาศรีธีระสุทธิ์
117.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลิษาตำแอ
118.นางสาวสุวรรณาแซ่ลิ้ม
119.นายอนรรฆพันธุ์เจนภิรมย์
120.นายอนุชาเพชร
121.นายอภิบาลเดชสุภา
122.นายอภิวัชรกาญจนวิไล
123.นายอภิวัฒน์ปัตสาลี
124.นางสาวอมราแสงไชยา
125.นางสาวอรดีภูพาที
126.นางสาวอังสนามุณีกร
127.นางสาวอัญชลีอ่องเอิบ
128.นางสาวอัญชิกัลป์วิญญสรรทิพย์
129.นางสาวอัฐฌาน์เศรษฐนันท์
130.นางสาวอัมพรกมลชัยวานิช
131.นางสาวอาริยาลวากร
132.นางสาวอาัรีรัตน์เกิดแสง
133.ว่าที่ ร.ต.อำรุงจันทร์ปรางค์
134.นางสาวเบญจรัตน์กมลรัตน์
135.นางเบ็ญจมาตร์วาน คลีฟเวน
136.นายเพชรภูมิขยันการ
137.นางสาวเพ็ญพิสิฐธนรัตนสุทธิ์
138.นางสาวเมตตาเตชะเลิศมณี
139.นางสาวเยาวลักษณ์เนตรชัยภูมิ
140.นางสาวเย็นตาทรัพย์ย่ิอมเกิด
141.นางสาวเย็นฤดีคูหานา
142.นายเอกชัย เจริญวัชราภัย
143.นายเอกลักษณ์บุญหล่อ
144.นายโพชฌงค์แสงเพ็ง
145.นายโฮว ทินแซ่ตัง
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2556
146.นางสาวกิตติยากุมพงษ์พันธ์
147.นางสาวณฐภรพรรณนรราช
148.นายนวพงษ์คงเพ็ชร์ขาว
149.นางสาวปิยนารียิ้มสมัย
150.นางสาวปิยะวลีอัศวฬหะพันธ์
151.นายภวัสต์ วิไลวรรณ
152.นางสาวศรีสุดาบำรุง


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link