Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2557

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางกชพรพิกุลทองหิรัญ
2.นางสาวกชพรรณ ดิลกสุนทรสกุล
3.นางสาวกนกนันทน์ลิ้มวัฒนา
4.นางสาวกนกนุชสกุลดีเชิดชู
5.นางสาวกมลชนก ศรีธนะ
6.นางสาวกฤติยาพรเดชอาคม
7.นางสาวกะรัตปกรณ์ศิริกุล
8.นางสาวกัญญ์กนิษฐ์จึงมีปภาภัส
9.นางสาวกัลยา อุ่นอ่อน
10.นางสาวกาญจนวรรณท่าบ่อ
11.นางสาวกาญจนาจักอะโน
12.นายขจิตภาสะฐิติ
13.นายคณาธิปพรประเสริฐ
14.นายจรัญร่มลำดวน
15.นางสาวจารุวรรณจารุวิวัฒน์
16.นางสาวจินดารัตน์ศิลธรรม
17.นายจิรวัฒน์ดรุณพันธ์
18.นางจิรัชญาชีรณวาณิช
19.นายจีระมูฮัมหมัดกาเซ็ม
20.นางฉัตรภัสร์ จันทนานุวัฒน์กุล
21.นางสาวชนิดาขวัญใจการค้า
22.นางสาวชนิสราอัธยาศัย
23.นางสาวชระนันทับทิม
24.นายชลิตพงษ์สัมฤทธิ์
25.นางสาวชัชชษาภู่บุบผากาญจน
26.นายชัชวาลย์ถวิลรุ่งเรือง
27.นางสาวชิชญาตรีรัตนวารีสิน
28.นางชื่นจิตต์นันทสุคนธ์
29.นายฐาภูมิจันทร์ทำโรง
30.นางสาวณชัญญณัฎฐ์ คงเพชรสถิตย์
31.นายณรงค์โพธิ์บาทะ
32.นางสาวณัฎฐ์พัฒน์ จุลโรจน์
33.นางสาวณัฐนันท์ปิยะรัตน์มานนท์
34.นางสาวณัฐพรพงษ์สุขเวชกุล
35.นายณัฐพลภาสะฐิติ
36.นายณัฐวุฒิเกตุกาง
37.นายณัทภพพรมปั๋น
38.นางสาวณิชานันท์เรืองขจร
39.นายดนัยวัฒน์ไพโรจน์
40.นายทรงพลจิระวัฒน์กวี
41.นายทวินพัชรจันทาโภ
42.นายทศพลทิพทยาวัฒน์
43.นางสาวทิชากาญจนโกศล
44.นายทิตศรัณย์เจริญพิพัฒนกุล
45.นางสาวทุติยฌานโกศัลวิตร
46.นายธงชาติสังขโชติ
47.นางธติยาสุขวนิช
48.นายธนกฤตสะขัดอ้อย
49.นางธนพรเจ้า
50.นายธนวัฒน์สหะศักดิ์มนตรี
51.นางสาวธนัทอรภิญโญ
52.นายธนาเศรษฐ์ อัศวเจริญสิน
53.นางสาวธนิตากุลเทียนประดิษฐ์
54.นายธวัชชัยกองมูล
55.นายธวัชชัยอนันตโชคชัย
56.นางสาวธวัลรัตน์ตั้งเสรีวงศา
57.นางสาวธัชธรรม์ชัยฤกษ์
58.นางสาวธัญพรสาครจิตต์
59.นางสาวธิติมา มีศรี
60.นายธีทัตชนธวัลโภคิน
61.นางสาวนงลักษณ์เทพประสิทธิ์
62.นายนพพลปัทมกุล
63.นายนพเดชแฟงสุวรรณ
64.นางสาวนฤมลมังฆะการ
65.นางสาวนลินรัตน์กิตติธีรลักษณ์
66.นางสาวนวพรศรีธนาประเสริฐ
67.นายนัฐชาตจริยานุรักษ์กุล
68.นางนันทกาทับแจ่ม
69.นางสาวนันทวิกากุลชัย
70.นางสาวนิโลบลคีตานันท์
71.นางสาวนุจรินทร์อนันตภูมิ
72.นางสาวน้ำฝนฤทธิ์เรืองเดช
73.นางสาวบังอรแสงอรุณวานิช
74.นายบัญชาพิมพา
75.นายบุญรอดแซ่อู่
76.นายประทีปศรีผ่อง
77.นายประยุทธฉัตรวัฒนานนท์
78.นางสาวปรีชญายรรยง
79.นายปรเมศวร์วินิจ
80.นางปวิณาใจดี
81.นายปิยชาติสุเมธาวีนันท์
82.นางสาวปิยนุชนิมิตรปัญญา
83.นายปิยะบุตรจีนานุรักษ์
84.นางสาวปิยะภรณ์กิ่งมิ่งแฮ
85.นายปุรินทร์สำเนียงหวาน
86.นางสาวผกามาศศรีจำนงค์
87.นางสาวฝนหทัยคำสด
88.นายพงศกรเกตุแก้ว
89.นายพงษ์ประพันธ์บุญสูง
90.นางพนิดา โควสุภัทร
91.นางสาวพรพรรณเบื้องบน
92.นายพลากรสุวรรณศรี
93.นายพัสกรศุภวรรณ
94.นางสาวพัสดาซ้อนต่า
95.นายพิทยา นิลทองคำ
96.นางสาวพิไลวรรณศรีสองเมือง
97.นายพีรพลธรรมจินดา
98.นางสาวภัชชจุนถิระพงศิ์
99.นางสาวภัชลภาปรีดีวรกร
100.นางสาวภัทรกรทองแย้ม
101.นางสาวภาณีพลสัมฤทธิ์
102.นางสาวภาวิณีทองดี
103.นายภาษิตเนื่องจำนงค์
104.นายภูวดลแฟงสุวรรณ
105.นายมกรอนุกูลสัมพันธ์
106.นางมณฑาควรรับผล
107.นายมนต์ตรีติวัฒนาสุข
108.นางสาวมนทกานต์ส่างคำ
109.นางมนภรณ์กมลรัตนา
110.นายมนูญกาลวิบูลย์
111.นางสาวมัตฐิการณ์เบี้ยแก้วกระจ่าง
112.นางสาวมัลลิกา นันบุญ
113.นายยิ่งศักดิ์ตันประเสริฐ
114.นายยุทธนา นุชเจริญ
115.นายรชตะสถิตอมรธรรม
116.นางสาวรัชดาสังข์เภา
117.นางสาวรัตนาภรณ์วิใจลอม
118.นายรัถกรสันติภราดรกุล
119.นายราชันย์จิรรัตน์สถิต
120.นางสาวรุ่งนภาทองธนะเศรษฐ์
121.นางสาวลดาวัลย์วงศ์ศิลป์
122.นายลิปิกรจรียภาส
123.นางสาววนิดาแจ้งจิตร
124.นางสาววรณัชชาวงค์เจริญ
125.นางสาววรรณิกาใสแสง
126.นางสาววรวรรณคำทุบ
127.นายวรวิทย์ถาวรสุวรรณชัย
128.นางสาววรษาพิทยานานนท์
129.นางวราภรณ์ เรณูกลิ่น
130.นางสาววริศราปรีดารัตน์
131.นายวริศศักดิ์สันติศราวุฒิ
132.นางสาววิจิตราธนสุนทรสุทธิ์
133.นายวิชชากรบุญชู
134.นางสาววิชญาหนุนภักดี
135.นายวิชาญชัยสุขพะนัด
136.นางสาววิภาบำรุงศาสตร์
137.นางสาววิภารัตน์นิมิตรปัญญา
138.นายวิศิษฎ์เกียรติไกรฤกษ์
139.นายศรณ์รังสรรค์ภาสะฐิติ
140.นางสาวศรัญญากิตติศรีไสว
141.นายศรัณย์ปรีดานรวุฒิ
142.นางสาวศรัณย์ธรแจ้งปิยะรัตน์
143.นางสาวศิริณพร สุรัตนากร
144.นางศิริผกาพรรณสันติศราวุฒิ
145.นางสาวศิริพรรณสังข์ประเสริฐ
146.นางศิริโฉมแคนทอง
147.นายศิวกรณ์ ทรัพยสิทธิ์
148.นายศุภกฤต นาคศรีสุก
149.นายศุภศักดิ์วิชกูล
150.นายสงวนศักดิ์ค้ายห้างหว้า
151.นางสาวสรัญลักษณ์มุณีกร
152.นางสาวสรีรภัทรเผือกผ่อง
153.นายสศีรเลาวนาบริบูรณ์
154.นางสาวสุจิตราเก็งลิ้ม
155.นายสุทธิพลธรรมจินดา
156.นางสาวสุภาวดีฟีสันเที้ยะ
157.นางสาวสุภาวดีสิงสุข
158.นายสุรชาติบัวเผื่อน
159.นายสุรศักดิ์ เมืองขุนรอง
160.นายสุรศิษฐ์เจริญเนติรัตน์
161.นางสาวสุรัตน์ศรีสุข
162.นางสุวิมลเพิ่มดี
163.นางสาวสโลชาเดชบวรมงคล
164.นางสาวหนึ่งฤทัยพิตรพิบูลย์วงศ์
165.นางสาวหยาดดาว ขุนทวี
166.นายอธิเมศร์ฉันทสิริพัฒน์
167.นางสาวอนันต์วัลย์แสนเจริญ
168.นางสาวอภิญญาคำประกอบ
169.นางสาวอมรรัตน์ไชยแป้น
170.นางสาวอรวดีชาติอัปสร
171.นางสาวอรวรรณปัญญาวงค์
172.นายอัครเดชทัศนพยัคฆ์
173.นางสาวอังคณาทองอ่อน
174.นางสาวอาณดาห่วงประโคน
175.นางสาวอาภัสระชวนชัยวงศ์
176.นางสาวอาภัสราเต่าเล็ก
177.นายอิทธิพรราษฎร์นิยม
178.นางสาวอิสรีย์นิลขำ
179.นางอิสรีย์ลิ่วบุญญานันต์
180.นายอุกฤษเอกวรวัฒน์
181.นางสาวอุทราภรณ์คงประเสริฐ
182.นางสาวอุษาเติบศิริ
183.นางเกศินี เจริญกิตติพร
184.นายเฉลิมพรจันแพ
185.นายเชาวดิษฐ์ เชาวนะโรจน์
186.นางสาวเนตรชนกวัฒนาการค้าดี
187.นางเบญจวรรณกันทะมูล
188.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญศรีคำแสนราช
189.นางสาวเมรินคีตานันท์
190.นางสาวเรณูมะหะหมัด
191.นางสาวเสาวนีย์พูลสังข์
192.นางสาวเสาวลักษณ์ชวเดชารัตน์กุล
193.นางสาวเสาวลักษณ์ทองขวัญ
194.นางสาวเสาแก้วหลุ้ยแก้ว
195.นายโยธินชุลิกาวิทย์
196.นายโสภณเฉื่อยฉ่ำ
197.นางสาวโสภาวรรณทีปะนะ
198.นางสาวไพลินมา
199.นายไมตรีอุสาหะ
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2557
200.นายกิตตินันท์พรมสู
201.นางสาวจิตติมาเผ่ากัณหา
202.นางสาวจิรัฏฐาบุญนาค
203.นางสาวบุษบา ดรุสไร
204.นายพรเทพห่อวงศ์สกุล
205.นางสาวภัทรวดี วทัญญูอังกูร
206.นางสาวภิญญาดา ฟองจ่าน
207.นางสาวศรัญญารัตนไตร
208.นางสาวอุษณีษ์ที่ทำมา
209.นายอุเทน หาคุณ
210.นายเสรีไวยาณรางกูร
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2557
211.นายสมลักษณ์แก้วจุฑานิติ


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link