Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2559

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นาย โอฬารจันทร์พิทักษ์กุล
2.นางสาวกนกพรจรูญรัตน์
3.นางสาวกฤตยาไพรไพศาลกิจ
4.นางสาวกฤษณาทองเฝือ
5.นายกัมปนาทเสียมไธสง
6.นายกัมพลมันตาภรณ์
7.นางสาวกานต์ญาดาสถาพร
8.นางกานต์พิชชาธรรมวงค์
9.นายกิตติบุญรักษา
10.นายกิตติโชคดำรงสุข
11.นายกิตติชัยโคกแก้ว
12.นางสาวกิติ์สิริรัตน์เยาวเรศ
13.นางสาวจงใจปลื้มผล
14.นางสาวจริยาทองแดงสุข
15.นางจันทร์จีราจินดารัตน์
16.นางสาวจาริณีพานิชเกษตร
17.นางสาวจารุณีภัทรเคหะ
18.นางจำนงค์จันทรหนู
19.นายจินดาพรอ่อนคำ
20.นายจิรวัฒน์อรุณ
21.นางสาวจิราภรณ์บุญจันทร์
22.นายจิรเมธกิติสุข
23.นางสาวจุฑาทิพย์แม้นเหมือนจันทร์
24.นางสาวจุฑารัตน์เศษวงค์
25.นางสาวฉัฐฐิฏาทัดทอง
26.นายฉัตรเฉลิมจิตขจรไพศาล
27.นายชนะเอี่ยมภิญโญ
28.นางสาวชนันท์ธิพัฒน์พรหมสนธิ์
29.นายชนานินทร์จรรยาอธิสิรี
30.นายชัยณรงค์สุขสนอง
31.นายชัยมงคลสมทรง
32.นางสาวชิสาพัชร์ปานหว่าง
33.นางสาวชุติมากลึงพงษ์
34.นางสาวชุติมาตั้งตรงใจ
35.นายณัฐธีร์เวโรจน์รัตนกิจ
36.นายณัฐพร บัวทรัพย์
37.นายณัฐพลตัณฑสุริยะ
38.นางสาวณัฐวดีศรีผดุง
39.นางณัฐวดีสุขัคคานนท์
40.นายณัฐวุฒิบานนิกูล
41.นายณัฐวุฒิรัตตัญญู
42.นางสาวณัฐสุดาพรหมศร
43.นางสาวดวงกันยาอุบลหล้า
44.นางสาวดวงชีวันยาวิชัย
45.นางสาวดวงพรเพิ่มทรัพย์
46.นางสาวดารณีกุลมิตร
47.นายดำรงยุทธโมดา
48.นายทรงวุฒิอวยพร
49.นายทวีศักดิ์บุตรนามรักษ์
50.นางสาวทัศน์วรรณ์พรมเมือง
51.นายธนกฤตวงค์บาตร์
52.นายธนพงศ์กันยาปรีดากุล
53.นายธนพันธ์สุวรรณสโรช
54.นายธนพิชญ์ รักษายศ
55.นายธนภัทนิธิภัทรเดโช
56.นางสาวธนัชพรบุญเทพ (เลิศจรรยาพันธ์)
57.นางสาวธนัญญ์วรัชย์ทองประดิษฐ
58.นางสาวธนิดาอ่อนละออ
59.นางสาวธนิดาเลิศนิธิพงษ์ไพศาล
60.นางสาวธนินนุชพลิคามิน
61.นายธนเทพกล้าขยัน
62.นางธภกตธรรศณัฐกฤต
63.นายธีรนนท์แซ่เล่า
64.นายธีรยุทธโกมลสิงห์
65.นายธีระบุญเสริม
66.นายธีระนัยภักดีเลิศ
67.นายธีระพลไพพิเชษฐ
68.นายนครินทร์แซ่เฮง
69.นางสาวนงค์เยาว์แสนเยีย
70.นางนงจรสทองหลาม
71.นายนนท์นริฐพัชรตันติพงศ์
72.นางสาวนนนสุขมีศรี
73.นายนพพลซ่อนทรัพย์อนันต์
74.นางสาวนวลจันทร์เทียมทนงค์
75.นางสาวนันทนาจิรสถาปนานนท์
76.นางสาวนันภัทรเทพสุวรรณ
77.นายนิคมอินต๊ะราชา
78.นางสาวนิติยาดำหนา
79.นางสาวนิธิวดีสุรินธรรม
80.นายนิพนธ์วัชรวิภา
81.นายนิพนธ์ ภูมิดี
82.นายนิพนธ์ แสงโสม
83.นางสาวนิภาตรีเดช
84.นายนุชารักการดี
85.นางสาวนุศราท้าวสุวรรณ
86.นางสาวน้องส้มโพธิ์ประเสริฐ
87.นายบรรพตแดนมณีรัตนา
88.นายบอยเอี่ยมประดิษฐ์
89.นางสาวปณิตาวงษ์กรณ์
90.นายปณิธานชุมทอง
91.นายประศักดิ์อรุณมาตย์
92.นายประสิทธิ์ปานศิลา
93.นางสาวปรัศนีวงศ์งาม
94.นายปราจีนโพธิ์จักร์
95.นายปรีชาสาดล
96.นางสาวปวริศาบุญรักษา
97.นางสาวปองขวัญหม่องลำปาง
98.นายปารุสก์ตุลยนิษกะ
99.นางสาวปุณิกาขวัญสกุลณ์
100.นายพงศ์เมธีจอมพงษ์
101.นางสาวพรพรรณ แซ่ลิ้ม
102.นางสาวพรพรรณ ธนโชติกานนท์
103.นางสาวพฤกษา ยอดปรีดา
104.นางสาวพลอยวรรณเจริญสุข
105.นายพสิษฐ์ศิริพัฒน์นราทร
106.นายพัฒนพรภู่ทอง
107.นายพิสุทธิ์แก้วศรี
108.นางสาวพีรภาว์ศันสนียเกียรติ
109.นายพีระยุทธ เยาวะบุตร
110.นางสาวภคมนฐกฤตฐิติภา
111.นางสาวภัทราพรจันทร์แสนตอ
112.นางสาวภาณุมาศทองรุด
113.นายภาวัตถนอมซื่อ
114.นายภิชาติลิลา
115.นายภิรภัทฐกฤตฐิติภา
116.นายภูดลกิตติธนะบูรณ์
117.นายมนต์ชัยทันตสุวรรณ
118.นางสาวมาริษามิ่งสุข
119.นางสาวรจนาสุยะตา
120.นายรณวิตสุขสมกิจ
121.ว่าที่ร้อยตรีรวมพลอินทรภิรมย์
122.ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาภรณ์สินธุปัน
123.นายรัฐธรรมนูญสุขมีศรี
124.นางสาวรุ่งนภาชัยชนะ
125.นางสาววรชนันท์สีนิล
126.นางสาววรรนิษาพลวารินทร์
127.นายวัฒนานักสอน
128.นายวันชัยสุพร
129.นางสาววิภาวรรณกังแฮ
130.นางสาววิรัตน์โนนคู่เขตโขง
131.นางสาววิลินดาโพธิ์วัง
132.นายวิสันต์วาเลนไทน์ วัชรภิญโญ
133.นายวิสูตรสุ่มงาม
134.นางวิไลวรรณปานะโปย
135.นายวีระชัยแซ่ซือ
136.นางศรีประภาสัตยากุมภ์
137.นางสาวศศิธรหอทอง
138.นายศักดิ์นรินทร์วัฒนวิเชียร
139.นายศิริชัยไวทยานนท์
140.นายศิริพงษ์ศรีผดุง
141.นางสาวศิริรัตน์เสมถิติ
142.นางสาวศิริลักษณ์กระสุนรัมย์
143.นายศิลวัฒน์ทับสวัสดิ์
144.นางสาวศุกลพฤกษพราวพงศ์
145.นางสาวศุภธิดาสุตเสวต
146.นายศุภฤกษ์ขันตี
147.นายศุภวิชญ์อิทธิมา
148.นายสมรซ้อนศรี
149.นายสมรไชยรัตน์
150.นางสาวสมศรีโพธิ์เงิน
151.นางสาวสรัญธรสาตวงษ์
152.นางสาวสัญลักษณ์สารพันวงศ์
153.นายสำราญวงศ์ดี
154.นายสิทธิพลโชควิวัฒน์
155.นางสาวสิริมาสาลีมนต์
156.นางสาวสุขุมาลบุนนาค
157.นายสุชาติเด่นนภาลัย
158.นางสุดาพรแก้วยก
159.นางสุนทรีย์วิวัฒน์สินสุข
160.นางสาวสุนิสาจันทร์ดาวัน
161.นางสาวสุภลัคน์โกเมนเอก
162.นางสาวสุภัทรารุจิรักษ์พิพัฒน์
163.นายสุริยาแสงสุวรรณ
164.นายสุเทพสุทธิชัยเดชา
165.นายสุเมธแซ่แต้
166.นายอนันต์ตู้พิมาย
167.นายอนิรุจนันทาภิรัตน์
168.นายอนุชิตเสถียรรุจิกานนท์
169.นางสาวอรนุชภูคงนิล
170.นางสาวอรรจนานิยมธูร
171.นางสาวอรวรรณขื่นชม
172.นางสาวอรอุมาหงษ์ษาพุทธ
173.นางสาวอรุณรัตน์ประสพรัตนสุข
174.นางสาวอัญมณีสารการ
175.นายอานุภาพแสนคำ
176.นางสาวอาภาช่างเหล็ก
177.นางสาวอารีภัทรวิมล
178.นางสาวอารีย์ศรีแตงอ่อน
179.นางสาวอำนวยสุขแสง
180.นางสาวอำพรพันธ์เต็งมณี
181.นายอิทธิพลภูมิทัต
182.นางสาวอุไรกรุณรัมย์
183.นางสาวเกตุสุดาปุยวงศ์
184.นายเกรียงไกรฉัตรสุวรรณ
185.นายเฉลิมพลสุภารัตนสิทธิ์
186.นายเชฏฐพล วรรณโกมลวัฒน์
187.นายเดชาธรวิทยันต์
188.นางสาวเปาวรัตน์ขาวหิรัญ
189.นางสาวเพ็ญสินีอภิศิริเจริญ
190.นางสาวเยาวลักษณ์เกิดปั้น
191.นางสาวเหมือนดาววาสุเทพรังสรรค์
192.นายเอกบุณย์เลิศวิทวัสชัย
193.นายเอกลักษณ์ศรีสุวรรณ์
194.นางสาวเอมิกาเจียมสาธิต
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2559
195.นายธนภัทรตั้งหมื่นสวัสดิ
196.นางปาณิศากันทะสอน
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2559
197.นางอุบลศรีวิบูลย์
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2558
198.นางสาวสุวรรณานาถนวผดุง
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2551
199.นางสาวกนกวรรณดวงสุภา


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link