Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกนกอร อารยะนิพิฎฐ์วงค์
2.นายกฤษชัยมาเจริญบุญ
3.นางกฤษณาชูวงศ์
4.นางสาวกาณฑิฎาศรีน้อย
5.นายกิตติ ชาญเจริญลาภ
6.นางสาวกุลนิดากู้กำพล
7.นางสาวขวัญใจแซ่ลี้
8.นายคงพลแดงประเสริฐ
9.ว่าที่ ร.ต.หญิงจริยาคนซื่อ
10.นางสาวจิรดาสุวรรณสาร
11.นางสาวจุฑามาศพุทธชิณศรี
12.นายชัยนิสิตกันทาสุวรรณ
13.นางสาวชาริณีอายุเคน
14.นางสาวชุติอรเลิศสัมฤทธิ์การ
15.นางสาวณิชากรอิ่มแตง
16.นายดนัยวัฒนสวัสดิ์กุล
17.นางสาวดวงทิพย์เทอดพัฒนา
18.นางสาวดารินทร์ณัฏฐ์แซ่เซียว
19.นายตรีโรจน์ไวทยธนพันธ์
20.นายทรรศชลสายวุฒิกุล
21.นางสาวธนิดาคำสุข
22.นายธัชชากาญจนปัญญาคม
23.นางสาวธัญชนกศรีนวล
24.นางสาวธัญญลักษณ์จันทรังษี
25.นางสาวธัญรดีประสิทธิเวช
26.นางสาวธิชากาญจนปัญญาคม
27.นางสาวธิดาทิพย์รุจิเรขเสรีกุล
28.นางสาวธิดารัตน์บุญธรรม
29.นายธีระพลปุสสเด็จ
30.นางสาวนนลณีย์เรืองสิริวรรณ
31.นางนพมาศดวงเกตุ
32.นางนรีรัตน์แก้วปิน
33.นางนฤมลกันทาสุวรรณ
34.นางสาวนันท์นภัสไชยวงศ์สืบ
35.นายนิคมแก้วปิน
36.นางสาวนิตยาภัทรชลิต
37.นางสาวนุศราไตรประคอง
38.นายประมุขแผนทัด
39.นายประสารกอขันธ์
40.นายปัญญาสมเนตร
41.นายพงศกรณ์ภูงามเงิน
42.นางสาวพงษ์พรพอศรี
43.นางพรรณพัชร ภมร
44.นายพรเทพศรีสังสิทธิสันติ
45.นางสาวพิมพ์ณดาธนสารอัครนันท์
46.นายภณกฤศเจริญทองตระกูล
47.นายภัชชภณภคเสถียร
48.นางภัสราอนุขันธ์
49.นางสาวรดาธวัลศุภสิน
50.นางสาวลัดดาวรรณมณฑก
51.นางสาววริษาตระการฤกษ์
52.นางสาววลัยพรทิมบุญธรรม
53.นายวันชัยอุดมเวโรจน์
54.นางสาววิจิตรเกรียงไกรวงศ์
55.นายวิวัฒน์สีนวนเอียด
56.นายวิเชษฐ์ลูกหยี
57.นางสาวศิรประภาประสิทธิเวช
58.นายศิริพงศ์ชาญดนตรีกิจ
59.นางสาวศิรีพรรณตระการฤกษ์
60.นายสยามแดงอำพันธ์
61.นายสาธิตวาติ
62.นางสาวสุกัญญาท่าตะโก
63.นางสาวสุดารัตน์การเพียร
64.นางสาวสุพรรณีจันทน์วัฒน์
65.นางสาวสุภาสินีย์ปริญญานิพนธ์
66.นายสุรยุทธมากะเรือน
67.นางหทัยชนกสรหงษ์
68.นางสาวอนงค์นาฏ ชะอ้อน
69.นางสาวอรวรรณนิลแสง
70.นางสาวอังคณาสะคำภา
71.นางสาวอัญชิสาลิ้มปิยารักษ์
72.นางสาวอาทิมาพัวมณี
73.นางสาวอิสราภรณ์จรัสสุขสวัสดิ์
74.นางสาวเจษศรีลาอัครเมธาธิติ
75.นางสาวเพ็ญนภาคุ้มปลี
76.นางเรวดีศรีชัยนันท์
77.นางสาวเรียนเงินลุน
78.นายเอกลักษณ์สมรัตน์
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2557
79.นางสาวชุติกาญจน์ จิตตวิสุทธิวงศ์
80.นางสาวนุสราปัดถาวะโร
81.นายประนอมกิ่งทอง
82.นายสมรสสูติบัตร
83.นายสุพจน์วัสธูป
84.นายเกริกกฤษณ์เถินมงคล
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2557
85.นายสุชาติ การธารี
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2557
86.นาย สันติ วิเศษดอนหวาย
87.นายวีระชาติ ปิวะพงศ์
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2552
88.นายการุณเสนาะ


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link