Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2559

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกมลพรรณ ไชยวงศ์
2.นางสาวกมลมาศสุริยวรรณ
3.นายกฤตนัยจิตผ่องอำไพ
4.นางสาวกวิตาตันทวีทรัพย์สิน
5.นางกัญจนพรเมืองฮาม
6.นางสาวกัญญาลักษณ์เกาะแก้ว
7.นางสาวกานตรัตน์หัตถกุลโกวิท
8.นายการุญน้อยทรัพย์
9.นางสาวขวัญลักษณ์อังคณาวิทยากุล
10.นายคชานนท์ทัพยาง
11.นายครรชิตเพ็งสกุล
12.นางจอมสุรางค์พงศ์พานิช
13.นายจักรินทร์วงศ์ประไพ
14.นางสาวจันทนาสาธิตสิทธิ์
15.นางสาวจันทราอดิโสภณภากร
16.นางสาวจันทร์ฉายไม้จันทร์
17.นางสาวจิราพรศิริวัฒนกิจกูล
18.นางจิราภรณ์ฉ่ำชื่น
19.นางสาวจิราภรณ์ลีละสุทธานันท์
20.นายจิรโชติบุณยโยธิน
21.นางสาวจีรนันท์พึ่งบุญ
22.นายฉางชีแซ่เฉิ่ง
23.นางสาวชญาณินโชติรถากร
24.นางชลธิชาศุภทรัพย์
25.นางสาวชลธิชาเหมเชื้อ
26.นางสาวชัชศรัย ฐิตะโลหะกุล
27.นางสาวชัญญาเหี้ยมหาญ
28.นายชัยวัฒน์ทัศนีย์ทิพากร
29.นายชูศักดิ์มุมานะกุล
30.นายฐานันด์แปงหลวง
31.นางสาวฐิตารีย์โชคเตชะสวัสดิ์
32.นายฐิติพงษ์วุฒิกรวณิชย์
33.นางสาวณฐกัญญ์ปภัสร์สว่างชาติ
34.นายณพล ฤทธิ์สกุลชัย
35.นายณรงค์เดชคุณประทุม
36.นางสาวณัฐกานต์ทับแฟง
37.นายณัฐธนกรบุญยิ้ม
38.นางสาวณิชกมลกล่ำแสง
39.นายดนูศิษฐ์หรรษาพันธุ์
40.นางสาวดวงเดือนใหมพูล
41.นายดำรงค์บูชารัมย์
42.นางสาวทศพรอนุกูลธรรม
43.นายธนวิทย์ ธนะทิพานนท์
44.นางสาวธนาภรณ์พลแสน
45.นางสาวธมลฐสิชาร่วมเจริญ
46.นางสาวธัญญ์นภัสณัฐธนเสฏฐ์
47.นางสาวธิดารัตน์กันทะสา
48.นางสาวธิดารัตน์โรจนมงคล
49.นายธีรยุทธไทยานนท์
50.นายธีระพลเทอดไทย
51.นายนฎกรปัทมชัยภัทร
52.นายนนธชัยโอวาทวิจัย
53.นายนพดลวัชรกาญจนาภรณ์
54.นางสาวนภัสวรรณมูลเชื้อ
55.นางสาวนภานุชพร้อมปัญญา
56.นางสาวนมัสสิยาพรหมชุติมา
57.นางสาวนราภัทรโอฬาร์ผล
58.นายนัฐพงศ์กาญจนสิทธิ์
59.นายนัทธชัยเครือชา
60.นางสาวนันทาวดีจิตรกุล
61.นางสาวนิธินันท์ณธีพัฒนวัฒน์
62.นางสาวนิวารัตน์สายตา
63.นางสาวบุญญรัตน์มาภู
64.นายปฏิพันธ์ปาหินา
65.นางสาวปฐมาภรณ์เจริญโสภา
66.นางสาวปพิชญาภูวนารถ
67.นางสาวปภัสสรหลิมวิจิตร
68.นางสาวประติชญาศรีช่วย
69.นางสาวประภาพรจิตวิริยะ
70.นางสาวปรารถนาตั้งเจียมศรี
71.นางสาวปรีดาภรณ์อนันตรทวีโชติ
72.นางสาวปัทมาคำภาวงษ์
73.นางสาวปัทมาทองฮิ่ง
74.นางสาวปัทมาศรีสว่าง
75.นางสาวปิยะมาศบุญหนัก
76.นางสาวปิ่นปินัทธ์โมกขพันธุ์
77.นางสาวปุณิกาชูกิจรุ่งโรจน์
78.นางสาวผ่องพิศมณีรัตน์
79.นางสาวพรพรรณมีชัยเจริญยิ่ง
80.นายพรศักดิ์เทพทอง
81.นายพรเทพ ชีพทรงสุข
82.นายพลวัฒน์ศรีวะโล
83.นางสาวพัทธ์ธีราสิริทวีอรรจน์
84.นางสาวพิมพ์ปวีณ์อินสองใจ
85.นางสาวพิมพ์พรรณพลับพลาทอง
86.นางสาวพิมพ์ใจแสงจันทร์
87.นางสาวพีรดาเชษฐสมบัติ
88.นางสาวพีรนันท์สว่างวงศ์
89.นางสาวพีรยานรเศรษฐวรชัย
90.นางพูลผลนิยมทอง
91.นางสาวภัทราภรณ์ยอดสิน
92.นางสาวภัทิราเลิศสิทธิกุล
93.นายภาคภูมิสารพิทักษ์
94.นายภาณุพงศ์เฟื่องฟู
95.นางสาวภิรญาศักดิ์ประโคน
96.นายภูมพลาพิบูลย์สวัสดิ์
97.นางสาวมณันญาชุติพัชรโชติ
98.นางสาวมนันยากิตติพงษ์พัฒนา
99.นายมนัสจึงขจรเกียรติ
100.นายมนัสพงษ์ใจหมั่น
101.นายมานิตอุปรา
102.นายยุทธยืนยงคีรีมาศ
103.นางสาวรติชาพรหมสาขา ณ สกลนคร
104.นางฤติมาวนานุกัณฑ์
105.นางสาววรวรรณหนูแกล้ว
106.นายวรวิทย์ท้าวประสิทธิ์
107.นางสาววราภรณ์เลิศสิทธิ์สมบูรณ์
108.นายวสันต์เตชะธัญญกุล
109.นายวสันต์เหลือสูงเนิน
110.นายวสุพลพิกุลสุข
111.นางสาววัชรีวงศ์วัชระ
112.นายวัฒนพงษ์บุญยืน
113.นายวัฒนะศรีชุม
114.นางสาววันวิสาข์เชื้อรามัญ
115.นางวาทินีศักดานุภาพ
116.นายวิญญูพงศ์อาจิณ
117.นางสาววิภาวีอินทราภัย
118.นายวีระวัฒน์สุทธิศิริกุล
119.นายศรันย์ศรีเจริญโชคชัย
120.นางสาวศศิวิมลรุ่งเรือง
121.นางสาวศศิวิรัลพวงลำเจียก
122.นายศักดิ์สิทธิ์แตงมณี
123.นางสาวศิริกุลครุฑอินทร์
124.นายศิริพงศ์โรจนบุรานนท์
125.นางสาวศิริพรวิจิตรทิพย์
126.นางสาวศิริลักษณ์ รัตนาศุภร
127.นายศุภชีพงามลาภ
128.นายสนธิพงค์เตชะกุลถาวร
129.นางสาวสมศรีเลขาปัญญาพร
130.นางสาวสมใจสุขุมพันธ์
131.นายสรรพเดชณ ถลาง
132.นายสุกิจแซ่ชิ้ง
133.นางสาวสุจิตรภรณ์เกตุบรรลุ
134.นางสาวสุณิสาสมอินทร์
135.นางสาวสุดารัตน์ เชื้อแก้ว
136.นางสาวสุธิตาวรเลิศ
137.นางสาวสุพรรษาแขพรมราช
138.นางสาวสุพิชญาพัฒนไพรสณฑ์
139.นางสาวสุภาพรนันทเสน
140.นางสาวสุภาวดี แสงศรี
141.นายสุรศิลป์ โรจน์อมรกุล
142.นายสุริยาสายหยุด
143.นางสาวสุวิมลมาสง่า
144.นายสุเทพสิงสาหัส
145.นายองอาจดูเบย์
146.นายอณาจักร์ปะลาวัน
147.นางสาวอมรรัตน์พรรุ่งเรืองกุล
148.นางอรทัยหาญพละ
149.นางสาวอรอุมาจันทะเวทย์
150.นางสาวอรุญรัตน์ขุมทอง
151.นางสาวอรุณศรียุ้งทอง
152.นายอักษรทุมดี
153.นายอำนาจภะคะวาชัยกุล
154.นางสาวอุมาพรสร้อยทอง
155.นายอุ้มทองประสพ
156.นางสาวเกวดีสีสาพันธ์
157.นางสาวเกวลินรัตนกรกิตติกุล
158.นางสาวเกวลีพานิชเจริญ
159.นางสาวเกศราภรณ์รุนรักษา
160.นางสาวเกศสุดาเสนารัตน์
161.นางสาวเชาวมาศขุนฤทัย
162.นางสาวเต็มตรองอินยาศรี
163.นายเทพมงคลมณีมนต์
164.นางสาวเทียมเดือนเซียสกุล
165.นางสาวเนตรนภาคงสุข
166.นางสาวเบญจมาภรณ์กองพระ
167.นางสาวเพ็ญพิไลนารีแพงศรี
168.นางสาวเมษราขนาบแก้ว
169.นางสาวเยาวพาพุ่มสุคันธรส
170.นายเสกสรรค์สาตร์แย้ม
171.นายเอกศิละคุณาภรณ์
172.นางสาวไฉไลมุ่งปั่นกลาง
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2559
173.นายธนินท์พงศ์อุทัยพันธุ์
174.นายพีรพงศ์ตรีทิพย์นิภา
175.นางสาวสุกัญญา ชัยณรงค์
176.นางสาวอรชุมาวงศ์ศรีกุล
177.นางสาวอุไรวรรณโฮ่บรรเทา
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2558
178.นายจิรายุ สืบค้า


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link