Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3 ปี 2559

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกนกลักษณ์นาคบุตร
2.นางสาวจารุวัลย์สุขเกษมศานต์
3.นางสาวฐิติมาขาวสะอาด
4.นายณัฐพงษ์เอื้อถาวรอนันต์
5.นายทวีปลื้มใจ
6.นายธัชชัยอุ่นเจริญ
7.นางบุรานีบวรสิทธิชัย
8.นางสาวบุษบงยังเจริญ
9.นางสาวปราณปรียาบุญศิริสุขะพงษ์
10.นายพงศ์กฤษณ์เจติยวรรณ
11.นายวรุตเขียวอ่อน
12.นายวัชระจันทวิมล
13.นายวาทินกีรติธนรัตน์
14.นายวิชาญกลิ่นด้วง
15.นางศิริประภาพรคำหน้อย
16.นางสาวศุภาวรรณคะจรรยา
17.พ.จ.ท.สิทธิพรศักดิ์ศรยุทธ
18.นางสาวสุนทรีเจริญสุข
19.นายอนิวรรตเพชรอริยะ
20.นางสาวอรุณีสุโขธนัง
21.นายเมธีศรีมีชัย
22.นายไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2559
23.นางสาวกชชนกพรคำลุน
24.นางกนกวรรณแก้วคำ
25.นางสาวฉัตรเพชรทรัพย์ประเสริฐ
26.นายธรรศหอมหวล
27.นางนิตยามณีวงศ์
28.นางสาวบัณฑิตาสีเงินยวง
29.นางปณยาคุณะแสน
30.นางพิมพ์มาดาอายุเจริญ
31.นายมนัสชัยเทศ
32.นางสาวศิรประภาเจริญวุฒิวนพันธ์
33.นางสมพรสมบุญพันธ์
34.จ่าอากาศเอกสิทธิพรทองเต็มถุง
35.นางสิริกรศานติวาณิชย์
36.นางสาวอัญชิษฐวรรณศรีจันงาม
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2559
37.นางสาวรินทร์ศิตาภัคธนินท์ศักดิ์
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2558
38.นางสาวสุพรรษาพงษ์โมลา
สอบผ่านครั้งที่ 2 ปี 2557
39.นายเจษฎากร ประกอบกิจ
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2550
40.นายวรัญญูจันทขัน


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link