Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นาง สิริพร โอฬารนุเคราะห์
2.นางสาวกนกกรมุฑุกันต์
3.นางสาวกรรธิราแซ่หว่อง
4.นายกัญสรรแก้วสราญ
5.นางสาวกาญลดารัมย์ชวาล
6.นางสาวกานต์กมลบุญหวา
7.นายกิตติชัยวัฒนาธร
8.นายกิตตินันท์ชูช่วย
9.นางสาวกิตติวราภรณ์นาจะหมื่น
10.นางสาวกุลิสรา ฉันสิทธิกุลชัย
11.นางสาวขนิษฐาพรเจริญโรจน์
12.นายขวัญพี่วิริยะ
13.นางสาวขวัญวดีอามิตย์
14.นายคุณากรสุดนาวา
15.นายจรูญพันธ์ทวีสุขเจริญ
16.นายจักรพันธ์ธรรมธิ
17.นางสาวจันทร์ศิริ จีนนาฏ
18.นางสาวจิตชนกสมัครพงศ์
19.นางสาวจิรัฐิพรรณษ์วงศ์จร
20.นางสาวจุฑาธิปติ์สีเทียน
21.นางสาวฉันทนาปุณยรัตน์
22.นางสาวชนกนันท์วรภักดิ์
23.นายชัยชนะจันทรประภาเลิศ
24.นางสาวชัยชนินทร์รัตนา
25.นายชัยยพลบุญสีห์ภูหิร์ญ
26.นายชัยโรจน์สิริโพธินันท์
27.นายฐานิศวร์สุวรรณพงษ์
28.นายฐิติพงศ์ขาวขำ
29.นางสาวฐิติรัตน์ สิริอารีย์
30.นายณพพงศ์คุ้มบุญมี
31.นายณรงค์ฤทธิ์วงค์ชมภู
32.นางสาวณัฐกันต์อัญชุลีกุล
33.นางสาวณัฐพรโพธิยอด
34.นายณัฐสิทธิปกรณ์สุขเฉลิม
35.นายดนย์ถิรคุณโกวิท
36.นายทวีศักดิ์ นากดี
37.นายทศพรอธิการุณ
38.นางสาวทักษนันท์ธรภัคนันท์สมิทธ์
39.นางสาวทักษิณาคำกิ่ง
40.นางสาวธนวรรณจันทร์ศิริ
41.นายธนิกกุลเชิดชูวิภาส
42.นางสาวธมลวรรณสุชาติลิขิตวงศ์
43.นางสาวธัญญารัตน์เนตรทิพย์
44.นายธาตรีอร่ามรัศมี
45.นายธิติชินวงศ์วัฒนาสุข
46.นางสาวนงนุชพุทธิวรนุช
47.นางสาวนงนุชเตชนะรุ่งโรจน์
48.นางสาวนพณภสสรณภัคสิริชรัสมิ์
49.นางสาวนฤชลแซ่ลิ้ม
50.นางสาวนันทิดา จิตปัญญา
51.นางสาวนารีทวีทรัพย์
52.นายนิติศักดิ์ธรรมเพชร
53.นางสาวนิภาภรณ์อินทร์สุข
54.นางสาวนิลาวรรณเสกสรรค์
55.นางสาวนุชนาฎเพ็ชรเฟื่อง
56.นายบัญชาอิสระกุลฤทธา
57.นางประไพไตรทิพธำรงโชค
58.นายปรัชญาเอี่ยมกมล
59.นางสาวปรารถนาสัญญปรีดากุล
60.นางสาวปรารถนาแจ้งศิริ
61.นางสาวปรียารีบุญยะพันธุ์
62.นางสาวปวริศาพรหมเทศ
63.นางสาวปัทมนันท์เลอศิริพงศ์
64.นางสาวปารณัทวิทยรุ่งโรจน์
65.นางสาวปาริฉัตรมงคลประสิทธิ์
66.นางสาวปิยนิจม่วงคุ้ม
67.นางสาวปิยะนาฏตรีพลกุล
68.นางสาวปุณยวีร์นุกูลกาญจนสาคร
69.นางสาวปุณยาวีร์ชลวณิชย์กุล
70.นางสาวพชราอุทัยธรรม
71.นางสาวพนิดาเต็มไพศาลกุล
72.นางสาวพรทิพย์ปุ๊กคำ
73.นางสาวพรพิมลจรัสดำรงนิตย์
74.นางสาวพรพิมลถาวรสม
75.นางสาวพรพิมลทัดเทียม
76.นางสาวพรรัชดาบุญส่งศรี
77.นายพลภัทรณ ป้อมเพชร
78.นางสาวพัชรินทร์ศรีรุ้ง
79.นางสาวพัฑฒิดาตั้งวงศ์ประเสริฐ
80.นายพิจารณ์พิริยะเมธากุล
81.นางสาวพิมพ์ชนกภัทรภูมิภักดี
82.นางสาวพิมพ์วรมนนรภัทรมงคล
83.นางสาวพิมพ์ใจเพ็ญจันทร์
84.นางสาวพิมลวรรณนาคะเกตุ
85.นายพิรพัฒน์ แตงอ่อน
86.นายพิษณุต่ายชาวนา
87.นางสาวพิไลวรรณทัดเทียม
88.นายพีรพลเทพรงทอง
89.นายพีรพลแสงสว่าง
90.นางสาวพีรยาเตชะคุ
91.นางสาวภคพรพัฒนจิตวิไล
92.นางสาวภควดีชินนะ
93.นางสาวภรณ์ทิพย์สีเทียน
94.ว่าที่ ร.ต. หญิงภัทรทิพศรีวิชัย
95.นางสาวภัทรวลินศรีชาย
96.นายภัทรเดชเดชโชติโภคิน
97.นางสาวมณธิราวิชาเกวียน
98.นางมนัสนันท์เกษมสวัสดิ์
99.นายมนเฑียนใช้ปัญญา
100.นางสาวมลทิราถาวงกลาง
101.นางสาวมะลิใจตรง
102.นายมานพบุญประสิทธิ์
103.นายยศพลคงตระกูล
104.นายยุทธนา วงษ์สุด
105.นายรชานนท์อัศดาชาตรีกุล
106.นางรดามีบุญ
107.นางสาวรติยาอยู่นุช
108.นางรภากัญขาวผ่อง
109.นางสาวรมิดาลิขิตบุญยรัตน์
110.นายรักวิภาคพจนกิจ
111.นายรัชชานนท์ศรีรักยิ้ม
112.นางสาวรัชนีจตุรพรภิญโญ
113.นางสาวรัชนีวรรณสุขปรีดา
114.นางสาวรุ่งระวีสีเทียน
115.นางสาวลลิตาศรีวิเศษ
116.นางสาววรรณฑกรานต์จันระวังยศ
117.นางสาววรรษนันท์ณัทธนวันภินันท์
118.นางสาววรวรรณฑ์เอื้อภัทรพงศ์
119.นายวรวิทย์กรรณ์เกษมสุข
120.นายวรวิทย์เมฆรักษาวนิช
121.นางสาววราเจริญสุข
122.นางสาววราภรณ์ผาสุขเจริญ
123.นางสาววลัยพรรณแก้วจิรสิทธิ์
124.นายวสุพันธิ์กลิ่น
125.นายวัชระ แก้วเทพ
126.นางสาววัชราภรณ์บุบผาพฤกษ์
127.นายวาทิศกาศมณี
128.นายวายุวรรณศิลปิน
129.นางสาววาสนา พลคณา
130.นางวิกานดาหอยสังข์
131.นางสาววิจิตราบุตรธิเดช
132.นางวิภาเสริมพงศ์สุวัฒน์
133.นางสาววิรินทร์ยาอยู่สุข
134.นางสาววิลาสินีภมรวัฒนเศรษฐ์
135.นายวิวัฒน์สวยรูป
136.นางสาวศกุนตลาโกมณเฑียร
137.นายศรายุทธนามศรี
138.นางศรีอาภา พลชาติ
139.นางสาวศศิธรคำอิ่น
140.นางสาวศศิร์รัชว่องสัตยธรรม
141.นายศิรชัชหอมชื่น
142.นางสาวศิริวรรณชายทวีป
143.นายศีลวัตศันสนียเกียรติ
144.นางสาวศุทธินีพินิจภาระ
145.นางสาวศุภาวีร์ ปุณยไชยนันท์
146.นายสมควรพิสิทธิพร
147.นายสมพรอินทร์จันทร์
148.นางสาวสมฤทัยสินสมบัติ
149.นางสาวสมลักษณ์อยู่มั่น
150.นายสราวุฒิเทพธรรม
151.นางสาวสริตาพรหมทอง
152.นางสาวสาธนีมีนิล
153.นายสิทธิกรรุ่งเจริญสุขศรี
154.นางสาวสินไหมคาวิจิตร
155.นางสาวสิริรัฐชมใจ
156.นางสาวสุกัญญา พุ่มบางป่า
157.นางสาวสุชาดา ยุวานนท์
158.นางสาวสุทธิดานันถุนารินทร์
159.นางสาวสุปรียาเมืองตัน
160.นางสาวสุภาวดีบัลลังค์
161.นางสาวสุรนุชศรีรัตน์
162.นายสุเทพบรรจงพาศ
163.นางสาวหยกฤทัย ศรีต่ายขำ
164.นางสาวอนัญญาบินขุนทด
165.นายอนิรุทธิ์ โตเจริญนิวัติศัย
166.นายอนุชายุติธรรม
167.นายอนุรักษ์ขันแก้ว
168.นางสาวอภิสราปัญญาแก้ว
169.นางสาวอรอนงค์ วิจิตรจำนงค์
170.นางสาวอัชพรคูหาภินันทน์
171.นายอาทิตย์พบพวก
172.นายอานุภาพเหล็กจาน
173.นางสาวอาภาสินีศันสนียเกียรติ
174.นางสาวอาศิรา ชมดาว
175.นายอุทัย เคนวงศ์
176.นายอุเทนเหมือนทัพ
177.นางสาวอุไรมาศใจปลอด
178.นางสาวเกศนรินทร์ลิขิตสิริกุล
179.นายเจย์บูรพศิขริน
180.นายเจษฎาจุดเพ็ชรแจ่ม
181.นางสาวเสาวนีย์เชื้อเจริญ
182.นางสาวเหมพดีตุ่มไทยสาคร
183.นางสาวเหรียญตราตั้งพิจารณ์
184.นายเอกนันท์ลีลายุทธ
185.นายเอกภพลิขิตกำจร
186.นายโชค คำน้อย
187.นางโชติกาจันทร์รุ่งอนันต์
188.นางสาวโชติกาประภาพรรณพงศ์
189.นางสาวโชษิตาสุทธวัจน์
190.นางโสภาศิริเสาศิลา
191.นายไวรุจน์เกษตรวิเศษ
สอบผ่านครั้งที่ 1 ปี 2558
192.นายกิติศักดิ์ ชยาภัม
193.นางสาวณัฐชฎากิตติเยาวมาลย์
194.นายสุรชัยเกตุทอง
195.นางสาวอรวรรณคงทอง
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2557
196.นายอัครชานนท์ โขมพัฒน์
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2556
197.นายนาวีบัวทอง


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link