Back Home Next
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติงานออกของ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2 ปี 2557

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1.นางสาวกรกตชัยฉกรรจ์
2.นางสาวกรรณิการ์เกตุหงษ์น้อย
3.นายกฤติธัชสันติทัศนกุล
4.นายกฤษดาอยู่ศรี
5.นางสาวกอบแก้ว เจริญสินโอฬาร
6.นางสาวกัญญาลักษณ์หมื่นพวง
7.นายก้องคุณรักษา
8.นางสาวคนัมพรทูปคันโธ
9.นายจิรพงษ์ จารุแพทย์
10.นายจิรายุทธ์ทองพรม
11.นางสาวจีรวรรณ์บุญญาน้อย
12.นางสาวจุฑารัตน์ไซนนดี
13.นางสาวชญานิศาพลธนะ
14.นางสาวชนิดาไกรขุนทศ
15.นายชลาธิปจันทสูรย์
16.นางสาวชลิตาจุ้ยเริก
17.นางสาวชัชพรรณพิริยะวงศ์
18.นางสาวชัญญาวีร์ อุสะทโก
19.นายชาญวิทย์ชมทอง
20.นางชิดขวัญพนมอุปถัมภ์
21.นางสาวชินะจิตต์สุวิมลธรรมคุณ
22.นางสาวฐณิชชา มาลีสี
23.นางสาวฐาปนีย์ลำยอง
24.นายณัชพลอัครโรจน์กิจ
25.นางสาวณัฐชยารสรื่น
26.นางสาวณัฐฐาไทรนนทรีย์
27.นางสาวณัฐธยาน์ดิษยศักดิ์ดา
28.นายตะวันอธิภัทรโยธา
29.นายถาวรนวลนิ่ม
30.นายทัศพลหมื่นเดช
31.นางสาวทิพย์ทิวา เตชอุดมเลิศ
32.นายธนกฤตกร คุณมาศ
33.นายธนันต์ชัยตรีนงลักษณ์
34.นายธนันท์จ๋วนพานิช
35.นายธนิตเอกอรรณพ
36.นางสาวธัญญาภรณ์โพธิ์ศรี
37.นางสาวธัญพรสมศิริ
38.นายธีรภัทร จิตจรัสอำพัน
39.นายธีระ แก้วสีใส
40.นายธีระพงษ์เทียมประเสริฐ
41.นายนิคมคำจันทร์
42.นางสาวนิภาพรอำนาจเกรียงไกร
43.นางสาวนุชมีบุญ
44.นายบูรณศักดิ์ไพบูลย์เนรมิตร
45.นางสาวปภาณัชบุญกำเหนิด
46.นายประมาณสาระพงษ์
47.นายประสิทธิ์พรกู้ประเสริฐ
48.นายปริญญาหาญมนัสเวทย์
49.นางสาวปรียารัตน์เติมเจริญผล
50.นายปัญญาทรงศิริ
51.นางสาวปัทมาศเรสลี
52.นางสาวปาลิดา ตัมพานุวัตร
53.นายปิยบุตรรักธรรม
54.นายปิยะเณรทอง
55.นายพงษ์อนันต์แสนสุข
56.นางสาวพรกมลพรรณเกริกไกรเกียรติ
57.นางสาวพรทิพย์ ภัทรมังกร
58.นางสาวพรพิมลคำบุญเรือง
59.นางสาวพรพิมล กองดวง
60.นางสาวพรรณพนัชไตรรัตนนุกูล
61.นายพรเทพโพธิ์สุวรรณ์
62.นายพรเทพ ทองสมนึก
63.นายพลกรศักดิ์สมานชัย
64.นางสาวพัชริดา ขันโยธา
65.นางสาวพัชรินทร์มุกดาดิลก
66.นางสาวพัชรินทร์วงค์หาญ
67.นางสาวพัชร์ชิรพัทธ์คำหอมรื่น
68.นายพิสิทธิ์รีฮุง
69.นายพีรพัชรหุนสวัสดิ์
70.นางสาวภคภัคปุคคละนันท์
71.นางสาวภคมนเดชาพัชรเกษม
72.นางสาวภวิกาวศินารมณ์
73.นายภัทรชัยวงศ์ประเสริฐ
74.นางสาวภัทรนิษฐ์ธีระพิชาพัฒน์
75.นางสาวภัทรานิษฐ์ทองพนัง
76.นายภัทรายุมงคลธง
77.นายภิญโญเอี่ยมสำอางค์
78.นางสาวมนฑยาพัฒน์เกิดภู่
79.นางสาวมัทนาเจริญนาวี
80.นายยุทธพงศ์พัฒถึง
81.นายยุทธพลกลิ่นดี
82.นางสาวรอยยา ฤทธิ์บุญ
83.นายรัตนอนันต์ชาญชัย
84.นางสาวรัตนาภรณ์แต้มแก้ว
85.นางสาวรุจิดา เสือบัว
86.นางสาวรุ่งนภาเสือจำศิล
87.นายรุ่งโรจน์รุ่งณรงค์รักษ์
88.นางสาวลลิตาเซี่ยงหลิว
89.นางวนิดาฮวบบุรี
90.นางวนิดาเฉลิมฉัตรวณิช
91.นางสาววรัญญูปัญญา
92.นายวรากรสุวรรณนิติกุล
93.นายวราห์เจริญสุข
94.นายวัชสุภิบาลจอมมี
95.นางวิชชุดา ศรีผ่อง
96.นายวิชญ เฉลิมพงศ์
97.นายวิญญ์วิบูลย์วรกุล
98.นายวิรยศวชิรโภคา
99.นางสาววิลาสินีไชยปรีชาวิทย์
100.นายวิเชษฐเหลืองกมลจินดา
101.นางสาววิไลพรแซ่เอี้ยว
102.นายวีรจิตต์จังหวะเลิศ
103.นายศรัณย์ แซ่ตั้ง
104.นางสาวศรุดาไชยวงค์
105.นางศรุตยาภัควรรธน์
106.นายศักดาพวงอินทร์
107.นางสาวศิริญญา อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
108.นางสาวศิริธรเฮงสงเคราะห์
109.นางสาวศิริพรสิงหเรือง
110.นางสาวศิริรัตน์ แน่นหนา
111.นายศุทธวัตแก้วขาว
112.นางสาวศุภจิราปิ่นทอง
113.นางศุภธิดาเสกาจารย์ คาน
114.นายสกุลยงค์แสนกันดี
115.นางสาวสมพักตร์รู้เจน
116.นายสมศักดิ์สนทมิโน
117.นายสมาบัติทรัพย์จำเนียร
118.นายสรธรอรรถนนท
119.นางสาวสายพินคชนาม
120.นายสารยุทธ์แซ่อึ้ง
121.นางสาวสาวิตรีฉ.โรจน์ประเสริฐ
122.นายสิทธิกรกรกนก
123.นายสิทธิศักดิ์ปิยะนีรนาท
124.นางสุชาดาเดชศรี
125.นางสาวสุธีราทองภู่
126.นายสุรศักดิ์เสาเกลียว
127.นายสุระคุณาเสงี่ยมพร
128.นายสุรัต อินทรวิชัย
129.นายสุวัฒน์ลีนวรักษ์
130.นายสุวิทย์วีระเผ่า
131.นางสาวสใบแพรสาสุนันท์
132.นางสาวหทัยรัชฎ์ โตบัณฑิต
133.นางสาวหฤทัยชื่นชม
134.นายอนุพงษ์โยธาวงค์
135.นายอภิสิทธ์อภิสุนทรางกูร
136.นายอรรถกรหวังเสรีกุล
137.นางสาวอรุณวรรณภู่เพ็ชร
138.นางสาวอัญชลีม่วงศิริ
139.นายอานนท์สุขสมนึก
140.นายอำนวยเลิศพันธวงศ์
141.นายอำนาจอ่ำเอี่ยม
142.นางสาวอิชญาสุจิวโรดม
143.นายเกียรติอนันต์อุสาหะพันธ์
144.นายเขมชุดทอง
145.นายเขมวิทย์บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
146.นายเฉลิมฤทธิ์ทองคำ
147.นายเชษฐาสุดโสภณพร
148.นางเนื้อทิพย์สีละพัฒน์
149.นางสาวเปมิกาภูมีแสง
150.นายเสรีสิริรัตน์อุบล
151.นางสาวเสาวภาจุลภาพ
152.นางสาวเอื้ออาทรครูส่ง
153.นายแมนยศรังไสย์
154.นายโชติพัฒน์พรหมโชติ
155.นายโสภณนาคใหม่
156.นางสาวไพรวรรณเสนวิรัช
157.นายไอลวิน ฮาหนับ
สอบผ่านครั้งที่ 4 ปี 2556
158.นายกรธัชกมลสุทธิ
159.นางสาวณัฐรุ่งเจิดฟ้า
160.นางนภัทรศรีวิเชียร
161.นางสาวยุวดีพรมลี
162.นางวราพรบุญมี
163.นางสาววาสนานาคไทย
สอบผ่านครั้งที่ 3 ปี 2556
164.นางสาวปิยะวลีอัศวฬหะพันธ์


Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link