Back Home Next
   

  ประกาศกรม   ประกาศกระทรวง
เลขที่ประกาศ
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
  9/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่๙/๒๕๕๔ เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม ZONE
01/02/2554
  7/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๙)
31/01/2554
  6/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติให้ บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
31/01/2554
  5/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง การต่ออายุตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ รายบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
27/01/2554
  4/2554
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น
21/01/2554
  3/2554
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๓ / ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับกรณีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศ และกรณีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีการเปลี่ยนอากาศยานภายในประเทศ
19/01/2554
  2/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง การต่ออายุตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษรายบริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จำกัด
07/01/2554
  1/2554
ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การต่ออายุตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ
06/01/2554
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  Next » 
Untitled Document