Back Home Next
 
 
 สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 3
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3  อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 0-5328-1785-6
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 0-5327-0660-1
ด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย 57150 0-5373-1715
ด่านศุลกากรแม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110 0-5554-4460
ด่านศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ เชียงราย 57140 0-5379-1435
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2041
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1312
ด่านศุลกากรเชียงแสน อ.เชียงแสน เชียงราย 57150 0-5377-7097-8
ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 0-5345-5187-8
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง น่าน 55130 0-5479-8779
Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |   สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link